Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilniko bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe


Na osnovu člana 39b stav 4. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), Ministar finansija donosi

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE

"Sl. glasnik RS", br. 38/2013 i 93/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon) koju može da ostvari kupac - krajnji korisnik derivata nafte i biotečnosti, a koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, kao i lista gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe.

1. Pravo na refakciju plaćene akcize

Član 2

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona, može da ostvari kupac - krajnji korisnik koji navedene derivate nafte i biotečnosti koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe.

Refakcija plaćene akcize iz stava 1. ovog člana, ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte i biotečnosti koriste, i to:

1) za gasna ulja i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije;

2) za gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Pravo na refakciju plaćene akcize iz st. 1. i 2. ovog člana, ostvaruje kupac - krajnji korisnik pod uslovom da te derivate nafte, odnosno biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biotečnosti, da je na te derivate nafte, odnosno biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

2. Prijava lica za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize

Član 3

Zahtev za refakciju akcize lica iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika (u daljem tekstu: Poreska uprava).

Prvi zahtev za refakciju akcize smatra se prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

Poreska uprava - Centrala na osnovu podnetog zahteva iz stava 1. ovog člana, vodi elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

3. Pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

Član 4

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ako te derivate nafte, odnosno biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biotečnosti, pod uslovom da:

1) obavlja delatnost koja je prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćena sektorom D Klasifikacije delatnosti;

2) poseduje licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike, odnosno da mu je aktom o osnivanju ili aktom o poveravanju obavljanja delatnosti poverena delatnost proizvodnje toplotne energije;

3) je na te derivate nafte, odnosno biotečnosti plaćen propisani iznos akcize u slučaju kada je kupac - krajnji korisnik uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije;

4) poseduje račun o izvršenoj nabavci derivata nafte, odnosno biotečnosti kada iste nabavlja direktno od uvoznika, odnosno proizvođača derivata nafte, odnosno biotečnosti iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika;

5) poseduje otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte, odnosno biotečnosti u slučaju kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije;

6) je platio račun o nabavci derivata nafte, odnosno biotečnosti u kome je iskazan obračunati iznos akcize, ako te derivate nafte, odnosno biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača tih derivata nafte, odnosno biotečnosti;

7) proizvedene, odnosno nabavljene ili uvezene derivate nafte, odnosno biotečnosti koristi ili će ih koristiti za proizvodnju električne i toplotne energije u okviru obavljanja delatnosti koja je prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćena sektorom D Klasifikacije delatnosti.

Član 5

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona i iznosa akcize iz stava 5. tačka 1) podtačka (5) i tačke 6) podtačka (2) tog člana Zakona.

Član 6

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona vrši se na osnovu pismenog zahteva koje lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika podnosi u dva primerka Poreskoj upravi, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-ETE, sa prilozima REF-ETEa i REF-ETEb, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana lice koje obavlja delatnost proizvodnje električne i toplotne energije podnosi odgovarajuće dokaze, i to:

1) licencu za proizvodnju električne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike;

2) akt o osnivanju ili akt o poveravanju obavljanja delatnosti kojim je poverena delatnost proizvodnje toplotne energije;

3) dokaz o posedovanju tekućeg računa kod banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa);

4) račun o nabavljenim količinama derivata nafte, odnosno biotečnosti u periodu za koji se podnosi zahtev;

5) dokaz o plaćanju računa iz tačke 4) ovog stava (izvod iz banke);

6) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o količini uvezenog derivata nafte - gasnog ulja, odnosno biotečnosti, kao i dokument carinskog organa o obračunatom carinskom dugu i akcizi, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte, odnosno biotečnosti;

7) dokaz o plaćenom carinskom dugu i akcizi za uvezene količine iz tačke 6) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte, odnosno biotečnosti;

8) otpremni ili drugi dokument o utrošenim derivatima nafte, odnosno biotečnosti koje je uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte, odnosno biotečnosti iskoristio kao energetsko gorivo za proizvodnju električne i toplotne energije u smislu člana 4. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biotečnosti.

Dokaze iz stava 3. tač. 1), 2) i 3) ovog člana lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva.

Račun iz stava 3. tačka 4) ovog člana mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, odnosno biotečnosti, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji je iskazan od strane uvoznika, odnosno proizvođača, ako iste nabavlja direktno od uvoznika, odnosno proizvođača.

Račun koji ne sadrži podatke iz stava 5. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize po odredbama ovog pravilnika.

Član 7

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana prijema zahteva donosi rešenje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, kvartal, odnosno period za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima koja su ostvarila prava na refakciju plaćene akcize za proizvodnju električne i toplotne energije, kao i o iznosu ostvarene refakcije akcize.

4. Gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

Član 8

Gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije na koje se može ostvariti refakcija plaćene akcize sadržana su u Listi gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe iz člana 13. ovog pravilnika.

5. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe

Član 9

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona, koji se koriste za industrijske svrhe ako te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam proizvođač, odnosno uvoznik tih derivata nafte, pod uslovom da:

1) obavlja delatnosti koje su prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F Klasifikacije delatnosti;

2) ima u vlasništvu, odnosno pod zakupom proizvodni pogon i instalisanu opremu za obavljanje registrovane delatnosti iz tačke 1) ovog člana;

3) je na te derivate nafte plaćen propisan iznos akcize u slučaju kada je kupac - krajnji korisnik uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte koji se koriste u industrijske svrhe;

4) poseduje račun o izvršenoj nabavci derivata nafte, kada iste nabavlja direktno od uvoznika, odnosno proizvođača derivata nafte iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika;

5) poseduje otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte, u slučaju kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte koji se koriste za industrijske svrhe;

6) je platio račun o nabavci derivata nafte u kome je iskazan obračunati iznos akcize, ako te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača tih derivata nafte;

7) proizvedene, odnosno nabavljene ili uvezene derivate nafte koristi ili će ih koristiti za industrijske svrhe u okviru obavljanja delatnosti koje su prema propisima koji uređuju klasifikaciju delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F Klasifikacije delatnosti.

Član 10

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona i iznosa akcize iz stava 5. tačka 1) podtačka (6), tačke 2), tačke 3) podtačke (3) i tačke 4) tog člana Zakona.

Član 11

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona vrši se na osnovu pismenog zahteva koji lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika podnosi u dva primerka Poreskoj upravi, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte koji se koriste za industrijske svrhe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-I, sa prilozima REF-Ia i REF-Ib, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, i to:

1) dokaz o vlasništvu na prostoru u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva vlasnik tog prostora;

2) ugovor o zakupu prostora u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva zakupac tog prostora;

3) dokaz o posedovanju tekućeg računa kod banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa);

4) račun o nabavljenim količinama derivata nafte u periodu za koji se podnosi zahtev;

5) dokaz o plaćanju računa iz tačke 4) ovog stava (izvod iz banke);

6) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, kao i dokument carinskog organa o obračunatom carinskom dugu i akcizi, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

7) dokaz o plaćenom carinskom dugu i akcizi za uvezene količine iz tačke 6) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

8) otpremni ili drugi dokument o utrošenim derivatima nafte koje je uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte iskoristio za industrijske svrhe u smislu člana 9. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte.

Dokaze iz stava 3. tač. 1) do 3) ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva.

Račun iz stava 3. tačka 4) ovog člana mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte koji je iskazan od strane uvoznika, odnosno proizvođača, ako iste nabavlja direktno od uvoznika, odnosno proizvođača.

Račun koji ne sadrži podatke iz stava 5. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize po odredbama ovog pravilnika.

Član 12

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana prijema zahteva donosi rešenje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, kvartal, odnosno period za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima koja su ostvarila prava na refakciju plaćene akcize za industrijske svrhe, kao i o iznosu ostvarene refakcije akcize.

6. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe

Član 13

Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe na koje se može ostvariti refakcija plaćene akcize odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Gasna ulja iz stava 1. ovog člana koja se koriste u industrijske svrhe klasifikovana su u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 123/12, 63/12 i 75/13 - u daljem tekstu: Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla).

Član 14

Izuzetno od odredaba čl. 6. i 11. ovog pravilnika, zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4) i 5) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 i 119/12), koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, odnosno u industrijske svrhe, a koji su nabavljeni u periodu od 18. decembra 2012. godine do 31. marta 2013. godine, podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika).

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe

"Sl. glasnik RS", br. 93/2013

 

Član 9

Izuzetno od odredbe člana 7. ovog pravilnika, prvi zahtev za refakciju plaćene akcize na biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, a koje su nabavljene u periodu od 30. maja 2013. godine do 30. septembra 2013. godine, podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 11

Refakcija plaćene akcize na biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), koje su nabavljene od 30. maja 2013. godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, vrši se shodnom primenom Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Službeni glasnik RS", broj 38/13).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".