Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija


Na osnovu člana 39b st. 2. i 3. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon i 61/07), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA

"Sl. glasnik RS", br. 54/2005 i 88/2008

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon i 61/07 - u daljem tekstu: Zakon), koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Član 2

Refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: refakcija akcize) mogu da ostvare pravna lica, odnosno preduzetnici koji su registrovani i bave se delatnošću proizvodnje derivata nafte (u daljem tekstu: proizvođači derivata nafte).

Proizvođačem derivata nafte, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se i lice koje proizvodi derivate nafte na osnovu ugovora o preradi nafte iz člana 4. stav 3. Uredbe o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 92/07 i 93/07 - ispravka).

Član 3

Proizvođač derivata nafte iz člana 2. ovog pravilnika može da ostvari refakciju akcize pod uslovom da:

1) je proizvođač derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona (u daljem tekstu: derivati nafte) prodao i otpremio kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM);

2) da su otpremljeni derivati nafte iz tačke 1) ovog stava plaćeni;

3) je proizvođač na derivate nafte platio propisani iznos akcize.

Član 4

Refakcija akcize vrši se jedanput godišnje, i to po isteku kalendarske godine, a na osnovu pismenog zahteva proizvođača derivata nafte za refakciju plaćene akcize koji se podnosi najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i mesto sedišta, pretežnu delatnost i poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva (u daljem tekstu: PIB);

2) naziv, mesto sedišta i poreski broj kupca sa teritorije APKM;

3) vrstu, količinu i vrednost derivata nafte koja je prodata i otpremljena kupcima sa teritorije APKM;

4) obračunat i plaćen iznos propisane akcize po vrsti i količini derivata nafte koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije APKM;

5) broj poslovnog računa kod banke.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana proizvođač derivata nafte podnosi:

1) dokaz o registraciji delatnosti proizvodnje derivata nafte, kao i dokaz o PIB-u;

2) overenu kopiju važećeg ugovora o preradi nafte iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika;

2a) potvrdu Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu poreza na dobit preduzeća, poreza na dohodak građana, poreza na dodatu vrednost i akciza, dospele zaključno sa 31. decembrom godine za koju podnosi zahtev za refakciju plaćene akcize, uključujući i pripadajuća sporedna poreska davanja;

3) kopije računa o prodatim i otpremljenim derivatima nafte kupcima sa teritorije APKM;

4) overen Obrazac EL - Evidencioni list iz člana 10. stav 2. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 15/05);

5) izvod iz poslovnog računa da je za prodate derivate nafte izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa kupca derivata nafte sa teritorije APKM na poslovni račun proizvođača derivata nafte;

6) dokaz o izvršenoj prodaji deviza Narodnoj banci Srbije, odnosno ostvarenoj dinarskoj protivvrednosti o prodaji tih deviza, ako je za prodate i otpremljene derivate nafte plaćanje izvršeno u devizama.

Dokaze iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana proizvođač derivata nafte podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva.

Račun iz stava 4. tačka 3) ovog člana mora da sadrži podatke i o vrsti, količini, vrednosti derivata nafte, kao i mestu i adresi skladišta proizvođača derivata nafta iz kojih su otpremljene prodate količine.

Račun koji ne sadrži podatke iz stava 6. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku refakcije akcize po odredbama ovog pravilnika.

Član 5

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju akcize proverava tačnost dostavljenih podataka i dokaza, kao i da li je proizvođač derivata nafte platio obračunat propisan iznos akcize.

Ukoliko se utvrdi da su dostavljeni podaci tačni i ispravni, kao i da je proizvođač platio obračunat propisan iznos akcize, Poreska uprava u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje kojim odobrava refakciju akcize u visini plaćene akcize na te derivate nafte, a po jedan primerak rešenja dostavlja podnosiocu zahteva i Upravi za trezor radi refakcije akcize.

Rešenje iz stava 2. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, period za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu i mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj poslovnog računa sa nazivom banke, količinu derivata nafte za koju se vrši refakcija i iznos akcize za refakciju.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima iz člana 2. ovog pravilnika kojima je odobrena refakcija plaćene akcize, količini derivata nafte za koju je izvršena refakcija i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija

"Sl. glasnik RS", br. 88/2008

Član 5[s1]

Pravo na refakciju plaćene akcize za derivate nafte koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS", broj 54/05).

Član 6[s1]

Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize za derivate nafte prodate i otpremljene kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. decembra 2008. godine, može se podneti od 1. januara do 28. februara 2009. godine.

Član 7[s1]

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".