Zakon o akcizama‎ > ‎

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244

 

Na osnovu člana 40e Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), Vlada donosi

 

UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244

"Sl. glasnik RS", br. 111/2013 i 6/2014

 

Član 1

Ovom uredbom uređuje se izvršavanje Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon), na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Član 2

Na promet akciznih proizvoda koji obveznici akcize vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (u daljem tekstu: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje se Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Član 3

Na promet akciznih proizvoda koji izvrše obveznici akcize sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, akciza se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM.

Kao dokazi da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su akcizni proizvodi istupili sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika akcize da je za promet akciznih proizvoda izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca akciznih proizvoda na poslovni račun obveznika akcize - isporučioca akciznih proizvoda.

Ako obveznik ne obezbedi dokaz o prenosu novčanih sredstava iz stava 2. ovog člana do 15. u mesecu koji sledi mesecu u kojem je promet izvršen, dužan je da do poslednjeg dana tog meseca obračuna i plati akcizu za taj promet.

Ako obveznik naknadno obezbedi dokaz iz stava 3. ovog člana, plaćena akciza smatra se više plaćenim porezom u smislu zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 4

Na promet akciznih proizvoda koji se dopremaju sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, akciza se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Član 5

Otpremanje, odnosno dopremanje akciznih proizvoda iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrši se u skladu sa važećim propisima.

Član 5a

U slučaju kada je lice nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, ima pravo na refakciju plaćene akcize.

Lice iz stava 1. ovog člana može da ostvari refakciju plaćene akcize ako je platilo račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom i ako poseduje dokaze da su akcizni proizvodi otpremljeni na teritoriju APKM u smislu člana 3. stav 2. ove uredbe.

Član 5b

Lice iz člana 5a ove uredbe ostvaruje refakciju plaćene akcize na osnovu pismenog zahteva koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom;

2) nalog za prenos ili drugi dokument o bezgotovinskom plaćanju računa iz tačke 1) ovog stava;

3) jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su akcizni proizvodi istupili sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave;

4) izvod iz poslovnog računa lica da je za promet akciznih proizvoda izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca akciznih proizvoda na poslovni račun lica - isporučioca akciznih proizvoda.

Član 6

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS", br. 48/01, 26/02, 139/04, 5/05, 15/05 i 27/05).

Član 7

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

"Sl. glasnik RS", br. 6/2014

Član 2

Lice koje je nabavilo akcizni proizvod na teritoriji Republike van APKM neposredno od proizvođača akciznog proizvoda pre stupanja na snagu ove uredbe, a isti je otpremilo sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM nakon stupanja na snagu ove uredbe, ima pravo na refakciju plaćene akcize, ukoliko ispunjava uslove za refakciju akcize propisane ovom uredbom.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".