Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. Stav 1. Tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje


Na osnovu člana 39a stav 8. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU I ZA GREJANJE

"Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013 i 93/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon) koju može da ostvari kupac - krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje, u skladu sa članom 39a Zakona, u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

1. Pravo na refakciju plaćene akcize

Član 2

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, može da ostvari kupac - krajnji korisnik koji navedene derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koristi za transportne svrhe, uključujući i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje.

Refakcija plaćene akcize iz stava 1. ovog člana, ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste, i to:

1) za gasna ulja, tečni naftni gas i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe;

2) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;

3) (brisana)

4) za gasna ulja, tečni naftni gas i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se koristi za grejanje, ostvaruje privredni subjekt radi zagrevanja poslovnog, odnosno fizičko lice radi zagrevanja stambenog prostora.

5) (brisana)

Pravo na refakciju plaćene akcize iz st. 1. i 2. ovog člana može da ostvari kupac - krajnji korisnik ako derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od:

1) uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti platio propisani iznos akcize, a pod uslovom da poseduje račun sa iskazanim iznosom akcize i dokaz da je platio taj račun;

2) ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na veliko derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, a pod uslovom da poseduje račun o nabavci tih proizvoda i dokaz da je platio taj račun;

3) ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, a pod uslovom da:

(1) poseduje fiskalni isečak o nabavci tih proizvoda i račun koji sadrži podatak o rednom broju fiskalnog isečka - ako je kupac - krajnji korisnik pravno lice ili preduzetnik;

(2) poseduje fiskalni isečak, odnosno fiskalni isečak i račun koji sadrži podatak o rednom broju fiskalnog isečka o nabavci tih proizvoda u skladu sa članom 24. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika - ako je kupac - krajnji korisnik fizičko lice.

Račun iz stava 3. ovog člana mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti.

Račun koji ne sadrži podatke iz st. 3. i 4. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize po odredbama ovog pravilnika.

2. Ovlašćeni distributer

Član 3

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog pravilnika, jeste lice koje poseduje licencu izdatu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte.

3. Prijava lica za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize

Član 4

Zahtev za refakciju akcize lica iz člana 2. stav 2. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu fizičkog lica, a kod zakupa stambenog prostora prema mestu nepokretnosti, odnosno boravištu fizičkog lica (u daljem tekstu: Poreska uprava).

Prvi zahtev za refakciju akcize smatra se prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

Poreska uprava - Centrala na osnovu podnetog zahteva iz stava 1. ovog člana, vodi elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

4. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

Član 5

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe:

1) ako obavlja delatnosti javnog prevoza lica i stvari u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, uključujući i prevoz za sopstvene potrebe, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari;

2) ako poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ili odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika;

3) ako poseduje registraciju i overu reda vožnje, koje su izdate od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (međumesni), organa opštinske, odnosno gradske uprave za gradski i prigradski saobraćaj, odnosno odgovarajući dokument nadležnog organa da dostavna vozila koristi u transportne svrhe;

4) ako je vlasnik vozila (autobusa, odnosno kamiona, taksi vozila, odnosno dostavnog vozila) koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije;

5) ako je zakupac, odnosno korisnik lizinga vozila za prevoz lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije;

5a) ako je na te derivate nafte, odnosno biogoriva plaćen propisani iznos akcize u slučaju kada je kupac - krajnji korisnik uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za obavljanje delatnosti prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari;

6) ako poseduje odgovarajuće dokaze iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika;

6a) ako poseduje otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte, odnosno biogoriva, u slučaju kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte, odnosno biogoriva koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za obavljanje delatnosti prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari;

7) (brisana)

Refakciju akcize iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika u međunarodnom prevozu može da ostvari domaći prevoznik koji poseduje uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza i to za derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koje je nabavio na teritoriji Republike Srbije i iste kao motorno gorivo koristio za transportne svrhe.

Proizvođač, odnosno uvoznik gasnih ulja, tečnog naftnog gasa, odnosno biogoriva iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, za sopstveni prevoz derivata nafte, odnosno biogoriva ako:

1) je registrovan za uvoz, odnosno promet derivata nafte, odnosno biogoriva u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte, odnosno biogoriva;

2) poseduje skladišta, odnosno prodajne objekte na teritoriji Republike Srbije;

3) poseduje licencu za proizvodnju derivata nafte, odnosno trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom.

Pod sopstvenim prevozom u smislu stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana podrazumeva se prevoz proizvoda, odnosno robe od proizvodnog pogona (proizvodnog objekta), odnosno carinskog prelaza do skladišta, kao i prevoz od skladišta do prodajnih objekata.

Član 6

(Brisan)

Član 7

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona i iznosa akcize iz stava 5. tačka 1) podtačka (1), tačke 3) podtačka (1) i tačke 5) tog člana Zakona.

Član 8

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, vrši se na osnovu pismenog zahteva koji lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika podnosi u dva primerka Poreskoj upravi, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte, odnosno biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe:

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-T koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a sadrži, između ostalog, sledeće podatke:

1) naziv, adresu i mesto sedišta lica iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;

2) PIB podnosioca zahteva;

3) broj tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize;

4) o vrsti dozvole za transport koju poseduje u zavisnosti od delatnosti koju stvarno obavlja;

5) o ukupnoj potrošnji derivata nafte, odnosno biogoriva i pređenoj kilometraži u prethodnoj godini;

6) o prosečnoj potrošnji derivata nafte, odnosno biogoriva po pređenoj kilometraži u prethodnoj godini;

7) o vrsti i količini derivata nafte, odnosno biogoriva koje je nabavilo i koristilo za transportne svrhe u periodu za koji se podnosi zahtev za refakciju, i to:

(1) o ukupnom broju računa po kojima je izvršena nabavka derivata nafte, odnosno biogoriva;

(2) o ukupnoj potrošnji derivata nafte, odnosno biogoriva i pređenoj kilometraži u kvartalu za koji se podnosi zahtev;

(3) o prosečnoj potrošnji derivata nafte, odnosno biogoriva i pređenoj kilometraži u kvartalu za koji se podnosi zahtev.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, i to:

1) dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa);

2) rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja;

3) odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika;

4) uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja;

5) licencu za proizvodnju, odnosno trgovinu derivatima nafte, odnosno biogoriva;

6) registraciju i overu reda vožnje izdatu od ministarstva za poslove saobraćaja (međumesni linijski prevoz), organa opštinske, odnosno gradske uprave za gradski i prigradski prevoz;

7) izvod iz pomoćne knjige osnovnih sredstava, koji se odnosi na vozila koja se koriste za prevoz lica i stvari;

8) pismeni ugovor između autoprevoznika i korisnika prevoza za vanlinijski prevoz;

9) kopije saobraćajnih dozvola za prevozna sredstva koja poseduje i koristi u javnom prevozu;

10) kopije ugovora o zakupu, odnosno lizingu za prevozna sredstva koja koristi u javnom prevozu;

11) odgovarajuće dokaze iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika za period za koji se podnosi zahtev;

12) (brisana)

12a) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o količini uvezenih derivata nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, kao i dokument carinskog organa o obračunatom carinskom dugu i akcizi, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte, odnosno biogorivo;

12b) dokaz o plaćenom carinskom dugu i akcizi za uvezene količine iz tačke 12a) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte, odnosno biogorivo;

12v) otpremni ili drugi dokument o utrošenim derivatima nafte, odnosno biogoriva koje je uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte, odnosno biogoriva iskoristio za transportne svrhe u smislu člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte, odnosno biogoriva;

13) izveštaj utroška derivata nafte, odnosno biogoriva za prevozna sredstva koja učestvuju u javnom prevozu iz prethodne godine;

14) izveštaj utroška derivata nafte, odnosno biogoriva za prevozna sredstva koja učestvuju u javnom prevozu u kvartalu za koji se podnosi zahtev;

15) otpremni dokument, odnosno drugi izveštaj utroška derivata nafte, odnosno biogoriva za prevozna sredstva koja učestvuju u sopstvenom prevozu derivata nafte, odnosno biogoriva.

Dokaze iz stava 3. tač. 1) do 7) i tač. 9), 10) i 13) ovog člana lice podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka iz prijave iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 9

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na nabavljene derivate nafte, odnosno biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za količinu koja ne prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte, odnosno biogoriva za prethodnu godinu, s tim da za svaku potrošnju koja prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte, odnosno biogoriva za prethodnu godinu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obrazloži povećanje potrošnje kao i da priloži odgovarajuće dokaze o povećanju potrošnje.

Lice iz stava 1. ovog člana koje otpočne sa obavljanjem delatnosti prevoza lica i stvari u toku kalendarske godine, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize do količina koje su planirane za tu godinu.

Član 10

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od trideset dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, kvartal, odnosno period za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima koja su ostvarila pravo na refakciju plaćene akcize za transportne svrhe, kao i o iznosu ostvarene refakcije akcize.

5. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

Član 11

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, ako:

1) obavlja delatnosti brodskog prevoza tereta u skladu sa propisima kojima se uređuje delatnost prevoza tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;

2) poseduje brodsko svedočanstvo i svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu izdatu od strane nadležnih organa;

3) koristi teretne brodove za prevoz tereta sa sopstvenim pogonom;

4) je vlasnik teretnog broda sa sopstvenim pogonom, odnosno zakupac teretnog broda sa sopstvenim pogonom;

5) je teretni brod upisan u Upisnik brodova unutrašnje plovidbe u skladu sa propisima kojima se uređuje upis plovila;

6) poseduje izveštaj sa podacima o utrošenim časovima rada broda, odnosno brodova i utrošenih derivata nafte iz dnevnika mašine broda u kvartalu za koji se podnosi zahtev za refakciju, potpisan od strane zapovednika broda;

6a) je na te derivate nafte plaćen propisani iznos akcize u slučaju kada je kupac - krajnji korisnik uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;

7) odgovarajuće dokaze iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika;

7a) poseduje otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte, u slučaju kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za obavljanje delatnosti prevoza tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

8) (brisana)

Član 12

(Brisan)

Član 13

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3) Zakona i iznosa akcize iz stava 5. tačka 1) podtačka (2) tog člana Zakona.

Član 14

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, vrši se na osnovu pismenog zahteva koji lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, podnosi u dva primerka Poreskoj upravi, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-BP koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a sadrži, između ostalog, sledeće podatke:

1) naziv, adresu i mesto sedišta lica iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;

2) PIB podnosioca zahteva;

3) broj tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize;

4) broj i vrstu teretnih brodova koje podnosilac koristi (tanker, tegljač i dr.);

5) ukupna potrošnja derivata nafte u prethodnoj godini po vrsti teretnih brodova;

6) prosečna potrošnja derivata nafte u prethodnoj godini po vrsti teretnih brodova;

7) nabavljena količina derivata nafte u kvartalu za koji se podnosi zahtev po vrsti teretnog broda;

8) ukupan broj računa po kojima je izvršena nabavka derivata nafte.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze, i to:

1) dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa);

2) kopiju brodskog svedočanstva i svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu izdatu od strane nadležnih organa;

3) dokaz o svojini na brodu za prevoz tereta, odnosno ugovor o zakupu broda i dokaz o uplati zakupnine;

4) izvod iz pomoćne knjige osnovnih sredstava, koji se odnosi na teretne brodove koji se koriste za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;

5) izveštaj o ukupnoj potrošnji derivata nafte u prethodnoj godini, po vrsti teretnog broda;

6) izveštaj o prosečnoj potrošnji derivata nafte u prethodnoj godini, po vrsti teretnog broda;

7) odgovarajuće dokaze iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika za period za koji se podnosi zahtev;

8) (brisana)

9) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o količini uvezenih derivata nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, kao i dokument carinskog organa o obračunatom carinskom dugu i akcizi, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

10) dokaz o plaćenom carinskom dugu i akcizi za uvezene količine iz tačke 9) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

11) otpremni ili drugi dokument o utrošenim derivatima nafte koje je uvoznik, odnosno proizvođač derivata nafte iskoristio za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju u smislu člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, kada zahtev podnosi uvoznik, odnosno proizvođač tih derivata nafte.

Dokaz iz stava 3. tač. 1)-6) ovog člana lice podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka iz prijave iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 15

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na nabavljene derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju za količinu koja ne prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte za prethodnu godinu po teretnom brodu, s tim da za svaku potrošnju koja prelazi 5% od prosečne potrošnje derivata nafte za prethodnu godinu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obrazloži povećanje potrošnje kao i da priloži odgovarajuće dokaze o povećanju potrošnje.

Lice iz stava 1. ovog člana koje otpočne sa obavljanjem delatnosti prevoza tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju u toku kalendarske godine, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize do količina koje su planirane za tu godinu.

Član 16

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od trideset dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, kvartal, odnosno period za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima koja su ostvarila pravo na refakciju plaćene akcize za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, kao i o iznosu ostvarene refakcije akcize.

Čl. 17-23

(Brisano)

7. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora

Član 24

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se koriste za zagrevanje poslovnog prostora, ako:

1) je vlasnik, odnosno zakupac poslovnog prostora;

2) u tom prostoru obavlja poslovnu delatnost;

3) se po osnovu predmetnog poslovnog prostora utvrđuje porez na imovinu;

4) je uređaj za grejanje evidentiran kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama;

5) poseduje odgovarajuće dokaze iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika;

6) poseduje otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte kada zahtev podnosi proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte za grejanje sopstvenog poslovnog prostora;

7) (brisana)

Pravno lice, odnosno preduzetnik može da ostvari refakciju plaćene akcize na nabavljene derivate nafte, odnosno biotečnosti za zagrevanje poslovnog prostora koje, isključivo, koristi za obavljanje poslovne delatnosti.

Fizičko lice iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se koriste za zagrevanje stambenog prostora, ako:

1) je vlasnik, odnosno zakupac stambenog prostora;

2) ima prijavu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno ugovor o zakupu stana na adresi za koju nabavlja derivate nafte, odnosno biotečnosti;

3) se po osnovu predmetnog stambenog prostora utvrđuje porez na imovinu;

4) poseduje fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte, odnosno biotečnosti na čijoj su poleđini uneti podaci o imenu, prezimenu i JMBG fizičkog lica koje nabavlja ove proizvode i da je poleđina fiskalnog isečka overena potpisom ovlašćenog lica i otiskom pečata ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom derivata nafte, odnosno biotečnosti na malo, odnosno da poseduje fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte, odnosno biotečnosti i račun u kojem su iskazani podaci o imenu, prezimenu i JMBG fizičkog lica koje nabavlja derivate nafte, odnosno biotečnosti i rednom broju tog fiskalnog isečka.

tač. 5) i 6) (brisane)

Fizičko lice može da ostvari refakciju plaćene akcize na nabavljene derivate nafte, odnosno biotečnosti za zagrevanje jednog stambenog objekta, i to objekta na kome ima prijavu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno ugovor o zakupu stana na adresi za koju nabavlja derivate nafte, odnosno biotečnosti, za površinu stambenog prostora koja ne prelazi 100 m2 korisne površine, nezavisno od ukupne površine stambenog prostora, i to:

1) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste za grejanje stambenog prostora na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.500,00 lit, odnosno ne više od 3,00 lit/m2;

2) za tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi za grejanje stambenog prostora na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.500,00 kg, odnosno ne više od 3,00 kg/m2;

3) za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste za grejanje stambenog prostora na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.860,00 lit, odnosno ne više od 3,72 lit/m2.

Član 25

(Brisan)

Član 26

Kupac - krajnji korisnik derivata nafte, odnosno biotečnosti iz člana 2. stav 2) tačka 4) ovog pravilnika, koji derivate nafte, odnosno biotečnosti koristi za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog članom 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona i iznosa akcize iz stava 5. tačka 1) podtačka (4), tačke 3) podtačka (2) i tačke 6) podtačka (1) tog člana Zakona.

Član 27

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, vrši se na osnovu pismenog zahteva koji lice iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika podnosi u dva primerka Poreskoj upravi, najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-G, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i sadrži, između ostalog, sledeće podatke:

1) naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika i PIB, odnosno ime i prezime i JMBG fizičkog lica;

2) sedište pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalište fizičkog lica;

3) o izdvojenim poslovnim jedinicama, odnosno maloprodajnim objektima ako se za grejanje istih koriste derivati nafte, odnosno biotečnosti, iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona;

4) broj tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize;

5) o površini poslovnog prostora, odnosno stambenog prostora, iz prijave poreza na imovinu ili uplatnice javnog komunalnog preduzeća;

6) o vrsti uređaja za grejanje;

7) vrsti goriva koji se koriste za grejanje stambenog, odnosno poslovnog prostora (gasna ulja, tečni naftni gas, odnosno biotečnosti);

8) o ukupnom broju računa po kojima je izvršena nabavka derivata nafte, odnosno biotečnosti;

9) o ukupnoj količini nabavljenih derivata nafte, odnosno biotečnosti u periodu za koji se podnosi zahtev za refakciju;

10) o ukupnoj potrošnji derivata nafte, odnosno biotečnosti u prethodnoj godini.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice podnosi sledeće dokaze:

1) dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa, kopija kartice tekućeg računa);

2) kopiju lične karte podnosioca zahteva za fizička lica;

3) dokaz o vlasništvu, odnosno zakupu poslovnog, odnosno stambenog prostora, kao i podatke o adresi prostora (stambenog, odnosno poslovnog) za koji se podnosi zahtev;

4) izjavu fizičkog lica o vrsti uređaja za grejanje, kao i vrsti goriva koje se koristi za grejanje (gasna ulja, tečni naftni gas, odnosno biotečnosti), odnosno izvod iz pomoćne evidencije osnovnih sredstava u kojoj je uređaj za grejanje evidentiran i vrsti goriva koje se koristi za grejanje za pravna lica, odnosno preduzetnike;

5) prijavu prebivališta, odnosno boravišta vlasnika i članova porodičnog domaćinstva;

6) kopiju rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za predmetni poslovni, odnosno stambeni prostor za prethodnu godinu;

7) odgovarajuće dokaze iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika za period za koji se podnosi zahtev;

8) (brisana)

9) otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte, odnosno biotečnosti kada zahtev podnosi proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte, odnosno biotečnosti za grejanje sopstvenog poslovnog prostora;

10) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, odnosno biotečnosti, kao i dokument carinskog organa o obračunatom carinskom dugu i akcizi, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte, odnosno biotečnosti a koje koristi za grejanje sopstvenog poslovnog prostora;

11) dokaz o plaćenom carinskom dugu i akcizi za uvezene količine iz tačke 10) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte, odnosno biotečnosti.

Dokaze iz stava 3. tač. 1) do 6) ovog člana pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice iz člana 2. ovog pravilnika podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva, odnosno prilikom promene tih podataka.

Ako je stambeni objekat, odnosno stan u vlasništvu više fizičkih lica iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, zahtev za refakciju plaćene akcize može da podnese i fizičko lice - suvlasnik koji je ovlašćen da u ime svih suvlasnika podnese zahtev za refakciju plaćene akcize.

Plaćanje derivata nafte, odnosno biotečnosti može biti izvršeno od strane člana, odnosno članova porodičnog domaćinstva, nezavisno od toga ko je od članova domaćinstva vlasnik stambenog prostora odnosno stana, ako član domaćinstva koji je izvršio plaćanje tih proizvoda ima prijavljeno prebivalište na adresi tog stambenog prostora odnosno stana, pod uslovom da se zahtev za refakciju akcize podnosi od strane vlasnika stambenog prostora odnosno stana.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, račun, odnosno poleđina fiskalnog isečka sadrži podatke o članu, odnosno članovima porodičnog domaćinstva koji su izvršili plaćanje.

Član 28

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize, sprovodi postupak i u roku od trideset dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, mesec za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, odnosno ime i prezime, adresu i JMBG podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima koja su ostvarila pravo na refakciju plaćene akcize za zagrevanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, kao i o iznosu ostvarene refakcije akcize.

Čl. 29-32

(Brisano)

Član 33

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika - poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje upis i vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, nabavljeno u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2012. godine, ostvaruje u skladu sa odredbom člana 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 5/05, 63/07, 23/08, 20/12 i 88/12), primenjuje se po zahtevima podnetim za nabavke izvršene do 31. decembra 2012. godine.

Član 34

Lice iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika, koje je nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11) do 1. oktobra 2012. godine, pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje u skladu sa odredbom člana 30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Službeni glasnik RS", broj 51/05), primenjuje se do okončanja postupka po zahtevima podnetim do 31. decembra 2012. godine.

Član 35

Lice iz člana 31. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12), dužno je da na poleđini fiskalnog isečka, prilikom prodaje popisanih zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, upiše podatak o visini obračunate akcize prilikom prodaje tog derivata nafte (iznos od 19,21 din/kg) i da fiskalni isečak overi potpisom i pečatom.

Lica iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, ostvaruju pravo na refakciju plaćene akcize na tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona, za pogon motornih vozila za prevoz lica i stvari, odnosno za sopstvene potrebe u transportne svrhe, pod uslovom da poseduju dokaz da je kroz kupoprodajnu cenu ovog derivata nafte platio propisani iznos akcize na tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona u iznosu od 30,00 din/kg.

Član 36

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 17. do 23. ovog pravilnika, koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za pogon poljoprivrednih mašina za poljoprivredne svrhe koje će se nabavljati počev od 1. januara 2013. godine, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe

"Sl. glasnik RS", br. 38/2013

 

Član 15

Lice koje je do 31. marta 2013. godine nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 i 119/12), pravo na refakciju plaćene akcize u industrijske svrhe ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe ("Službeni glasnik RS", broj 112/12), a lice koje te derivate nafte nabavi od 1. aprila 2013. godine, pravo na refakciju plaćene akcize u industrijske svrhe ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Službeni glasnik RS", broj 38/13).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje

"Sl. glasnik RS", br. 93/2013

 

Član 19

Izuzetno od odredaba čl. 9. i 18. ovog pravilnika, prvi zahtev za refakciju plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), koja se koriste kao motorna goriva za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje poslovnog i stambenog prostora, a koja su nabavljena u periodu od 30. maja 2013. godine do 30. septembra 2013. godine, podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 21

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), koji su nabavljeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika vrši se na osnovu dokaza za refakciju akcize propisanih Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje ("Službeni glasnik RS", br. 112/12 i 38/13).

Ako je nabavka derivata nafte iz stava 1. ovog člana izvršena od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na veliko iz člana 39. stav 7. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), refakcija plaćene akcize za nabavke izvršene od 30. maja 2013. godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika vrši se uz ispunjenje uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje ("Službeni glasnik RS", br. 112/12 i 38/13), uz posedovanje računa o nabavci tih proizvoda i dokaza o plaćanju tog računa.

Refakcija plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), koji su nabavljeni od 30. maja 2013. godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, vrši se shodnom primenom st. 1. i 2. ovog člana.

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".