Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora


Na osnovu člana 34. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13), Ministar finansija i privrede donosi

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA

"Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 56/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, pod uslovom reciprociteta, službene potrebe međunarodnih organizacija i lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima (u daljem tekstu: korisnici proizvoda), kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje na osnovu međunarodnog ugovora.

1. Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Član 2

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon), proizvođač, odnosno uvoznik (u daljem tekstu: obveznik) može da ostvari na proizvode koje prodaje, i to:

1) za službene potrebe:

(1) diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(2) međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji;

2) za lične potrebe:

(1) diplomatskih agenata i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,

(2) konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera,

(3) članova administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,

(4) konzularnih službenika, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,

(5) članova osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,

(6) članova administrativnog i tehničkog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) i tačka 2) podtač. 1)-4) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) i tačka 2) podtač. 5) i 6) ovog člana ostvaruje se ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 3

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je oslobođenje od plaćanja akcize predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatog od strane ministarstva nadležnog za spoljne poslove (u daljem tekstu: osnovna potvrda);

2) original službenog naloga za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, koji izdaje ovlašćeno lice korisnika proizvoda.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava korisnik proizvoda za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik korisnika proizvoda (šef misije, stalni predstavnik i dr.), pre izdavanja prvog službenog naloga, dostavlja Centrali Poreske uprave (u daljem tekstu: Centrala) podatke o licima ovlašćenim za izdavanje službenih naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 4

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju osnovne potvrde;

2) original naloga za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, koji izdaje ovlašćeno lice korisnika proizvoda iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika, a čiji je potpis deponovan kod Centrale.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava korisnik proizvoda iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik korisnika proizvoda (šef misije, stalni predstavnik i dr.) dostavlja Centrali spisak lica koja imaju pravo nabavke proizvoda za lične potrebe bez akcize, kao i obaveštenje o promenama spiska lica koja imaju pravo nabavke proizvoda bez akcize u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 5

Pri uvozu proizvoda, korisnik proizvoda dostavlja nadležnom carinskom organu jedan primerak fotokopije osnovne potvrde i dva primerka Obrasca SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize ili Obrasca LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, od kojih se jedan primerak vraća korisniku proizvoda.

2. Prodaja derivata nafte, biogoriva i biotečnosti na osnovu međunarodnih ugovora

Član 6

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 3) Zakona odnosi se na prodaju derivata nafte, biogoriva i biotečnosti koju proizvođači, odnosno uvoznici vrše na osnovu međunarodnog ugovora, pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize (u daljem tekstu: međunarodni ugovor), zaključenim između:

1) Republike Srbije i međunarodne organizacije;

2) Republike Srbije i druge države.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor, dostavlja Centrali kopiju zaključenog međunarodnog ugovora, obaveštenje o licima koja na osnovu tog ugovora imaju pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti uz oslobođenje od plaćanja akcize, sa deponovanim potpisima lica ovlašćenih za podnošenje zahteva za izdavanje potvrde iz člana 7. ovog pravilnika, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 7

Oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 6. ovog pravilnika, proizvođač može da ostvari kada prodaje derivate nafte, biogoriva i biotečnosti neposredno licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke bez obračunate akcize, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet derivata nafte, biogoriva i biotečnosti prema međunarodnom ugovoru oslobođen od plaćanja akcize (u daljem tekstu: potvrda o oslobođenju od plaćanja akcize za međunarodni ugovor), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale.

Potvrda o oslobođenju od plaćanja akcize na osnovu međunarodnog ugovora iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB proizvođača koji vrši prodaju derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

6) vrstu, količinu i vrednost prodatih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti po predračunu;

7) potpis ovlašćenog lica Centrale.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se na zahtev lica koje, na osnovu međunarodnog ugovora podnetog Centrali, ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize.

Zahtev iz stava 3. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB proizvođača koji vrši prodaju derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

6) vrstu, količinu i vrednost prodatih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti po predračunu;

7) potpis ovlašćenog lica za podnošenje zahteva.

Centrala izdaje tri primerka potvrde iz stava 2. ovog člana, od kojih dva primerka dostavlja licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize, a treći zadržava za svoje potrebe.

Lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize dostavlja jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana proizvođaču, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Ako se na osnovu međunarodnog ugovora iz člana 6. ovog pravilnika, vrši uvoz derivata nafte, biogoriva i biotečnosti u Republiku Srbiju, uvoznik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti ostvaruje oslobođenje od plaćanja akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da poseduje potvrdu o oslobođenju od plaćanja akcize na osnovu međunarodnog ugovora, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale.

Potvrda iz stava 7. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke iz uvoza derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB uvoznika koji vrši uvoz derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

6) vrstu, količinu i vrednost derivata nafte, biogoriva i biotečnosti koji se uvoze, iskazane u računu, odnosno drugom dokumentu inostranog isporučioca;

7) potpis ovlašćenog lica Centrale.

Potvrda iz stava 8. ovog člana izdaje se na zahtev lica koje, na osnovu međunarodnog ugovora podnetog Centrali, ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz uvoza bez obračunate akcize.

Zahtev iz stava 9. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz uvoza bez obračunate akcize;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB uvoznika koji vrši uvoz derivata nafte, biogoriva i biotečnosti bez obračunate akcize;

6) vrstu, količinu i vrednost derivata nafte, biogoriva i biotečnosti koji se uvoze, iskazane u računu, odnosno drugom dokumentu inostranog isporučioca;

7) potpis ovlašćenog lica uvoznika.

Centrala izdaje četiri primerka potvrde iz stava 8. ovog člana, od kojih tri primerka dostavlja licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz uvoza bez obračunate akcize, a četvrti zadržava za svoje potrebe.

Lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz uvoza bez obračunate akcize, jedan primerak overene potvrde iz stava 11. ovog člana zadržava za svoje potrebe, a druga dva primerka dostavlja uvozniku, koji jedan primerak dostavlja nadležnom carinskom organu.

Član 8

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim fotokopijama međunarodnih ugovora iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika, licima koja na osnovu međunarodnih ugovora imaju pravo nabavke proizvoda bez obračunate akcize, kao i izdatim potvrdama o oslobođenju od plaćanja akcize za međunarodni ugovor iz člana 7. ovog pravilnika.

Član 9

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja akcize u skladu sa članom 19. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, dužan je da uz tromesečni obračun akcize koji podnosi u skladu sa propisom koji reguliše način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize, dostavi po jedan primerak primljenih naloga iz člana 3. stav 3. i člana 4. stav 3. ovog pravilnika, kao i pregled potvrda o oslobođenju od plaćanja akcize po osnovu međunarodnog ugovora iz člana 7. ovog pravilnika, na osnovu kojih je ostvareno oslobođenje od plaćanja akcize u tromesečnom periodu za koji se podnosi obračun akcize.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Subpages (2): Obrazac LNA Obrazac SNA