Zakon o akcizama

ZAKON O AKCIZAMA

"Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 142/2014

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se oporezivanje akcizama.

Akcizama se oporezuju proizvodi utvrđeni ovim zakonom.

Značenje pojedinih izraza

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "proizvođač akciznih proizvoda" je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

2) "uvoznik akciznih proizvoda" je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) "obveznik akcize" je lice koje obračunava i plaća akcizu propisanu ovim zakonom;

4) "akcizna dozvola" je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) "akcizno skladište" je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi, skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;

6) "ovlašćeni držalac akciznog skladišta" je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize i da stavlja u promet akcizne proizvode sa obračunatom i plaćenom akcizom;

7) "režim odloženog plaćanja akcize" je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) "cigaretama proizvedenim u zemlji" smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda.

II PREDMET OPOREZIVANJA

Član 2

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

1a) biogoriva i biotečnosti;

2) duvanske prerađevine;

3) (brisana)

4) alkoholna pića;

5) (brisana)

6) kafa;

7) i 8) (brisane).

III NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Proizvodnja i uvoz

Član 3

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

Član 4

(Brisano)

Član 5

(Brisano)

IV OBVEZNIK AKCIZE

Član 6

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

tač. 1) do 3) (brisane)

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ.

6) (brisana)

Član 7

(Brisano)

V OSNOVICA AKCIZE

Član 8

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

VI IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti

Član 9

Na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)

55,00 din/lit;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

- do 31. decembra 2013. godine

49,60 din/lit;

- od 1. januara 2014. godine

50,00 din/lit;

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00)

- do 31. decembra 2013. godine

42,00 din/lit;

- u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

46,00 din/lit;

- od 1. januara 2015. godine

50,00 din/lit;

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) 62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

- do 31. decembra 2013. godine

30,00 din/kg;

- u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

35,00 din/kg;

- od 1. januara 2015. godine

40,00 din/kg;

 

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)

62,00 din/kg;

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

- do 31. decembra 2013. godine

42,00 din/lit;

- do 31. decembra 2014. godine

47,01 din/lit;

- od 1. januara 2015. godine

51,10 din/lit.

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac - krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Kupac - krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu - krajnjem korisniku derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:


(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to:- do 31. decembra 2012. godine

37,00 din/lit;


- do 19.1.2014. godine

39,50 din/lit;


- od 20. januara 2014. godine

40,37 din/lit;


(2) kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

2,55 din/lit;


(4) za grejanje

2,55 din/lit;


(5) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din/lit;


(6) u industrijske svrhe

0 din/lit.

2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe

0 din/lit.

3) za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:


(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to:- do 31. decembra 2012. godine

19,21 din/kg;


- do 19.1.2014. godine

20,50 din/lit;


- od 20. januara 2014. godine

20,95 din/kg;


(2) za grejanje

4,50 din/kg;


(3) u industrijske svrhe

0 din/kg;4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C a koji se koriste u industrijske svrhe

0 din/kg

5) za biogoriva iz stava 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 40,37 din/lit.

6) za biotečnosti iz stava 1. tačka 7) ovog člana koje se koriste:


(1) za grejanje

2,55 din/lit;


(2) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din/lit.

Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.

Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.

Član 9a

Na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) ovog zakona, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća se akciza u zavisnosti od klasifikacije istog, saglasno članu 9. stav 1. ovog zakona.

Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati derivatima nafte jednaka je akcizi propisanoj za derivate nafte kojem su dodati.

Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender derivatima nafte plaća se akciza kao da se radi o derivatima nafte.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove energetike objavljuju listu aditiva, odnosno ekstendera iz člana 9. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Član 9b

(Brisan)

Duvanske prerađevine

Član 10

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 3. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete - 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) - 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

- 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

- 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

- 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

- 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 4. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene i minimalne akcize iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 7. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 5. do 8. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 4. i 7. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Etil-alkohol (etanol)

Član 11

(Brisan)

Alkoholna pića

Član 12

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Alkoholnim pićem, u smislu ovog zakona, smatraju se i sve vrste piva bez obzira na način pakovanja.

Akciza se na alkoholna pića plaća u sledećim iznosima, i to na:

1)

rakije:- od voća, grožđa, specijalne rakije

119,85 din/lit;


- od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

304,06 din/lit;

2)

žestoka alkoholna pića i likeri

194,88 din/lit;

3)

niskoalkoholna pića

20,01 din/lit.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 3. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Pivo

Član 12a

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 22,66 dinara po litru.

Član 13

(Brisano)

Kafa

Član 14

Kafom u smislu ovog zakona smatra se:

1) nepržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00;

2) pržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 2101 11 00 00;

5) zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 90 00;

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00;

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 1806 90 70 00;

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202.

Čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe ne smatraju se kafom u smislu stava 1. ovoga člana.

Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu od

81,76 din/kg;

2) prženu kafu od

102,20 din/kg;

3) ljuspice i opne od kafe od

112,42 din/kg;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe od

153,30 din/kg.

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 306,60 din/kg za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

So za ishranu

Član 15

(Brisan)

Luksuzni proizvodi

Član 16

(Brisan)

Indeksacija

Član 17

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12, 12a i 14. ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1-3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Kontrolne akcizne markice

Član 18

Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza cigareta i alkoholnih pića, osim piva i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Ministarstvo odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1 ovog člana.

VII OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE

Oslobođenja

Član 19

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

3) derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje prodaje proizvođač, odnosno uvoznik, a čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

4) koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) (brisana)

6) gorivo za mlazne motore - kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe;

6a) cigarete, odnosno alkoholna pića koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama.

Oslobođenje iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 2. podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Bliže uslove, način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).

Umanjenje obračunate akcize

Član 20

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza.

Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE

Član 20a

Obračunavanje i plaćanje akcize se odlaže ako se:

1) akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, odnosno otpremaju u carinsko skladište za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno u skladu sa carinskim propisima.

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač akciznih proizvoda koji je dobio akciznu dozvolu.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Uprave, odnosno Poreske uprave - Centrale.

Akcizna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na dve godine i može se obnoviti.

Akciznu dozvolu iz stava 1. ovog člana daje ministar donošenjem rešenja, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Uslove i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar.

VIII OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obračun akcize

Član 21

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

3) iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

3a) (brisana)

4) iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Obračunavanje akcize na kafu vrši se prilikom uvoza.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Član 21b

(Brisano)

Član 22

(Brisan)

Posebni slučajevi obračunavanja akcize

Član 22a

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate.

3) (brisana)

Plaćanje akcize

Član 23

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Podnošenje poreske prijave

Član 24

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec.

Član 25

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 1. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Član 26

Obveznik akcize dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Kamata

Čl. 27 i 28

Prestali da važe

Mesto plaćanja akcize

Član 29

Akciza se plaća prema sedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

IX ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Član 30

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava - Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registra iz stava 2. ovog člana propisaće ministar.

Evidencija

Član 31

Obveznik je dužan da na osnovu verodostojne dokumentacije uredno i ažurno vodi poresku evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize u svakom obračunskom periodu.

Član 31a

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete (u daljem tekstu: promena akcize) na dan primene novog iznosa akcize, izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izuzetno od odredaba čl. 3, 21. i 21a ovog zakona, proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da nakon dostavljanja obaveštenja Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovca na veliko, obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane u skladu sa stavom 1. ovog člana, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta iz stava 3. ovog člana obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan shodno propisu koji uređuje proizvodnju i promet duvanskim proizvodima, podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90. U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u "Službenom glasniku Republike Srbije" do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona na prosečnu maloprodajnu cenu cigareta u prethodnom polugodištu po svakoj robnoj marki cigareta, a koje su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" i važećeg, novog iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona koja se primenjuje na osnovicu koju čini najviša objavljena maloprodajna cena cigareta u "Službenom glasniku Republike Srbije" od dana nakon promene iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

U slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana, odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

Izuzetno od člana 23. ovog zakona, obveznik akcize obračunatu akcizu iz stava 3. ovog člana uplaćuje najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji.

Član 32

(Brisan)

Popis zaliha

Član 33

(Brisan)

Član 34

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, kao i način i postupak odobravanja količina duvanskih prerađevina na koje se ne obračunava i ne plaća akciza, a koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda, propisaće ministar.

Čl. 35 i 36

(Prestalo da važi)

XII POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE

Povraćaj akcize

Član 37

Obveznik od koga je naplaćena akciza, a koju nije bio dužan da plati, ili koji je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predviđenog, ima pravo na povraćaj tako plaćene akcize.

Zahtev za povraćaj akcize iz stava 1. ovog člana obveznik može podneti samo ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od obveznika povraćaj, u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu.

Izuzetno, obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predviđenog, može podneti u svoje ime i za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize.

Ako su od obveznika akcize iz stava 1. ovog člana naplaćeni kamata, troškovi prinudne naplate ili novčana kazna, pripada mu pravo na povraćaj ovih davanja.

Zahtev za povraćaj akcize, kamate, troškova prinudne naplate i novčane kazne iz st. 2-4. ovog člana, uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismeni zahtev kupca, obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se vodi kao poreski obveznik.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.

Član 38

Prestao da važi

Refakcija akcize

Član 39

Pravo na refakciju plaćene akcize ima lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji neposredno od proizvođača akciznog proizvoda.

Član 39a

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac - krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, ostvaruje lice koje motorno gorivo koristi za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39b

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

Član 39v

Ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.

Član 40

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.

XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. oktobra 2012. godine do 30. juna 2013. godine u iznosu od

43,00 din/pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine u iznosu od

45,00 din/pak.

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine u iznosu od

48,03 din/pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine u iznosu od

50,08 din/pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine u iznosu od

52,12 din/pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2015. godine u iznosu od

54,68 din/pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine u iznosu od

57,23 din/pak;

8) od 1. jula 2016. godine u iznosu od

59,79 din/pak.

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40b

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od 33%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Član 40v

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Član 40g

Na cigare i cigarilose (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00) plaća se akciza u iznosu od 21,53 din/kom.

Akciza na cigare i cigarilose iz stava 1. ovog člana plaća se po komadu.

Član 40d

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od, i to:

1) do 31. decembra 2012. godine

35%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine

37%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

39%;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

41%;

5) od 1. januara 2016. godine

43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Član 40đ

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz člana 10. stav 1. ovog zakona određuju proizvođači, odnosno uvoznici tih duvanskih prerađevina.

Maloprodajne cene po jedinici mere cigareta proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz čl. 40g i 40d ovog zakona proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre stavljanja u promet tih proizvoda.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz st. 2. i 3. ovog člana proizvođači, odnosno uvoznici prijavljuju Upravi i objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije", uz pismenu saglasnost Uprave.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da prijave Upravi svaku promenu maloprodajnih cena iz st. 2. i 3. ovog člana, i da ih objave uz pismenu saglasnost Uprave u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srbije" snose proizvođači, odnosno uvoznici, uplatom novčanih sredstava na račun JP "Službeni glasnik", Beograd.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da u prijavi maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana, odnosno u aktu o određivanju, odnosno promeni maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana naznače dan od kada se te maloprodajne cene primenjuju.

Prodaja duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih prerađevina.

XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA

Član 40e

Vlada će urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

XIIv TARIFNE OZNAKE

Član 40ž

Na tarifne oznake navedene u ovom zakonu primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature carinske tarife.

Čl. 41-45

Prestalo da važi

Član 46

Prestao da važi

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47

Obveznik akcize - proizvođač dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u magacinu, skladištu, prodavnici i dr., koje se nalaze van fabričkog kruga, i da u prodajne cene zatečenih zaliha ukalkuliše (obračuna) akcizu po novim stopama i iznosima.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize dužan je da tu razliku uplati najkasnije do 5. maja 2001. godine.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize može da za tu razliku umanji naredne akontacije akcize.

Obveznik - držalac slobodne carinske prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama.

Obveznik iz stava 4. ovog člana dužan je da u prodajne cene zatečenih zaliha akciznih proizvoda, koje nije vratio inostranom dobavljaču u skladu sa carinskim propisima, ukalkuliše (obračuna) akcizu.

Obveznik akcize kojem je odobreno držanje akcizne prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama, i da akcizu sadržanu u prodajnoj ceni zatečenih zaliha proizvoda uplati u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.

Obračunata akciza iz stava 5. ovog člana uplaćuje se u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.

Član 48

Do donošenja propisa po odredbi člana 18. stav 4. ovog zakona primenjivaće se Uredba o izdavanju kontrolnih akciznih markica i načinu obeležavanja duvanskih prerađevina i alkoholnih pića tim markicama ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 39/97 i 55/98).

Član 49

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o akcizama i porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99, 48/99, 54/99 i 25/2000), u delu kojim se uređuju akcize i odredbe člana 1. stav 1. tač. 1)-3) i stav 2. tačka 1), čl. 2-7. i čl. 22-26. Zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 44/98 i 48/99).

Do donošenja propisa po odredbama ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona iz stava 1. ovog člana.

Član 50

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. aprila 2001. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 73/2001

Član 4

Akciza na so za ishranu ne plaća se za 2002. i 2003. godinu.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2002. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 80/2002

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 72/2003

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 55/2004

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 135/2004

Član 28

Obveznik akcize - proizvođač dužan je da na dan 1. januara 2005. godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda iz čl. 8. i 9. ovog zakona u magacinu i skladištu, osim u akciznom skladištu, obračuna akcizu propisanu ovim zakonom i uplati je u propisanom roku.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize dužan je da razliku uplati najkasnije do 31. januara 2005. godine.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane i plaćene u iznosima koji su važili do 1. januara 2005. godine, obveznik akcize može da za razliku umanji naredne akontacije akcize.

Prvo usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz stava 1. ovog člana izvršiće se po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

Poslednje tromesečno usklađivanje iznosa akciza stopom rasta cena na malo za proizvode iz člana 2. tač. 1), 2) i 5) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004 i 55/2004) izvršiće se u januaru 2005. godine, a prvo polugodišnje usklađivanje po isteku prvog polugodišta 2005. godine.

Član 29

Proizvođači akciznih proizvoda koji su, do početka primene ovog zakona dobili rešenje o odobravanju statusa akciznog skladišta dužni su da ispune uslove iz propisa koji će doneti ministar nadležan za poslove finansija na osnovu ovlašćenja iz člana 13. ovog zakona, u roku od 90 dana od dana početka primene tog propisa.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine, osim odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 46/2005

Član 12

Izuzetno od člana 3. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog organizacije za duvan, utvrdiće i objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, iznose najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za prvo polugodište 2005. godine, na osnovu svih objavljenih maloprodajnih cena ovih proizvoda u "Službenom glasniku Republike Srbije" i podataka o obimu prodaje cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u 2004. godini.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" do utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine za drugo polugodište 2005. godine, saglasno članu 3. ovog zakona.

Član 13

Usklađivanje iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004 i 135/2004) sa stopom rasta cena na malo u oktobru, novembru i decembru 2004. godine izvršiće se u julu mesecu 2005. godine.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 61/2007

Član 30

Prvo godišnje usklađivanje dinarskih iznosa akciza iz člana 10. i člana 23. stav 2. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u januaru 2008. godine stopom rasta cena na malo u 2007. godini.

Član 31

Odredbe člana 1a st. 2. i 3. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 - dr. zakon), prestaju da važe 1. januara 2008. godine.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 5/2009

Član 27

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 39b stav 2. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon i 61/07), koji su prodati i otpremljeni kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvariće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28

U 2009. godini neće se vršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine saglasno članu 4. ovog zakona, već će se, saglasno članu 10. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon i 61/07), izvršiti utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine za drugo polugodište 2008. godine - u januaru 2009. godine.

Iznosi najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine utvrđeni na način iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se u 2009. godini.

Član 29

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz čl. 3, 5, 18. i 21. ovog zakona izvršiće se u januaru 2010. godine stopom rasta cena na malo u 2009. godini.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 31/2009

Član 8

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz čl. 1, 3. i 5. ovog zakona izvršiće se u januaru 2010. godine stopom rasta cena na malo od narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine.

Prvo naredno utvrđivanje iznosa najpopularnijih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine u skladu sa ovim zakonom izvršiće se do 31. jula 2009. godine, na osnovu ostvarenog obima prodaje duvanskih prerađevina u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2009. godine.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 101/2010 i 43/2011

Član 4

Usklađivanje iznosa akcize na alkoholna pića iz čl. 12. i 12a i na cigare i cigarilose iz člana 40g Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), izvršiće se u januaru 2011. godine stopom rasta cena na malo u 2010. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz stava 1. ovog člana.

Član 5

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

Zakon o izmenama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 43/2011

Član 4

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel - goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 101/2011

Član 11

Izuzetno od člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na cigarete od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi 71,00 din/pak.

Izuzetno od odredbe člana 2. ovog zakona, minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) od 1. januara 2012. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) i minimalna akciza na ove duvanske prerađevine na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine, u skladu sa ovim zakonom, iznosi i to: za rezani duvan 2.100 din/kg; za duvan za lulu 4.200 din/kg; za duvan za žvakanje 140 din/kg; za burmut 5.800 din/kg.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 2. ovog zakona, izvršiće se do 31. jula 2012. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prvom polugodištu 2012. godine.

Član 12

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2013. godine indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2012. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 93/2012 i 119/2012

Član 26

Izuzetno od člana 10. st. 4. i 7. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), minimalna akciza na cigarete od 1. oktobra 2012. godine do dana stupanja na snagu akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u drugom polugodištu 2012. godine, iznosi 76,00 din/pak.

Prvo naredno utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2013. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u drugom polugodištu 2012. godine.

Član 27

Brisan

Član 28

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića i cigare i cigarilose izvršiće se u januaru 2013. godine indeksom potrošačkih cena u 2012. godini.

Član 29

Kupac dizel goriva - poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje upis i vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora nabavljeno u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2012. godine, ostvaruje u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, način i postupak ostvarivanja refakcije, uslovi za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativi potrebnih količina za pogon traktora, kao i uslovi za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativi potrebnih količina dizel goriva za pogon traktora i uslovi za ostvarivanje prava na refakciju.

Član 30

Lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama podnelo do 31. decembra 2012. godine, pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Službeni glasnik RS", broj 51/05), pod uslovom da mu rok za podnošenje zahteva za refakciju za te derivate nafte propisan navedenim pravilnikom nije istekao do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 31

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 6. stav 2. tačka 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), dužno je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila i da u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prilikom prodaje zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila iz stava 1. ovog člana krajnjem potrošaču obračuna akcizu u iznosu koji je važio u vreme kada je to lice bilo obveznik akcize i istu plati u zakonskom roku.

Član 32

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 6. stav 2. tačka 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), ako na dan stupanja na snagu ovog zakona ne izvrši popis zatečenih zaliha tečnog naftnog gasa i tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, ako u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste ne dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave i na zatečene zalihe tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila ne obračuna akcizu prilikom prodaje krajnjem potrošaču i ne plati akcizu u zakonskom roku.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380ºC ("Službeni glasnik RS", br. 4/12 i 53/12).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Službeni glasnik RS", broj 69/12), u delu koji se odnosi na iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i iznos minimalne akcize na cigarete.

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine, osim odredbe člana 5. stav 5. i člana 16. ovog zakona, u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte za poljoprivredne svrhe i odredaba čl. 15. i 24. ovog zakona, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 142/2014

Član 12

Do 31. decembra 2015. godine akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Član 12a

Odredbe čl. 1, 3a i 7. ovog zakona, u delu koji se odnosi na prestanak ostvarivanja prava na refakciju akcize za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe i člana 2a ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

Član 13

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12), član 27. briše se.

Član 14

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 1. ovog zakona izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 5. ovog zakona izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 47/2013

Član 12

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zatečene proizvedene, uvezene ili nabavljene količine biogoriva i biotečnosti na zalihama (u kontejnerima, cisternama, rezervoarima, magacinima i skladištima) dužno je da na dan stupanja na snagu ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti i da najkasnije u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Popis zaliha biogoriva i biotečnosti iz stava 1. ovog člana vrši se kod proizvođača, uvoznika, trgovca na veliko i trgovca na malo biogoriva i biotečnosti, uključujući i benzinske stanice koje vrše prodaju biogoriva i biotečnosti.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave uz popisnu listu iz stava 1. ovog člana, dostave i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na poslednji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Član 13

Na biogoriva i biotečnosti koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona uneti u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunaće akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 14

Iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti iz člana 3. ovog zakona primenjuju se do početka primene propisa kojim se određuje obavezan sadržaj biogoriva i biotečnosti u gasnom ulju.

Od početka primene propisa iz stava 1. ovog člana plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din./lit. na sadržane količine ovih energenata u gasnom ulju, a do njihovog najvećeg dozvoljenog učešća u gasnom ulju u skladu sa tehničkim standardima koji uređuju tu oblast.

Od početka primene propisa iz stava 1. ovog člana plaćena akciza za biogoriva i biotečnosti umanjivaće se do iznosa od 0 din./lit. kada se koristi kao čisto biogorivo, odnosno biotečnost u skladu sa propisom koji uređuje ovu oblast.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 15

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 12. ovog zakona ako:

1) na dan stupanja na snagu ovog zakona ne izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti;

2) u propisanom roku ne dostavi popisne liste nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave;

3) uz popisnu listu iz člana 12. stav 1. ovog zakona ne dostavi i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na poslednji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu;

4) u propisanom roku ne dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 16

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 14. stav 4. ovog zakona koji će se doneti najkasnije do početka primene propisa iz člana 14. stav 1. ovog zakona.

Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

"Sl. glasnik RS", br. 142/2014

Član 8

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014. i 2015. godinu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14 - dr. zakon).

Član 9

Odredbe čl. 3. do 5. ovog zakona primenjuju se od dana propisanog za podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbe člana 6. ovog zakona koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 Subpages (16): Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija Pravilniko bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe Pravilnik o listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora Pravilnik pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. Stav 1. Tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244 Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini