Subpages

Item
Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost
Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet telekomunikacionih usluga u slučaju kada se preko operatora daje humanitarna pomoć slanjem SMS poruka ili pozivanjem određenih telefonskih brojeva (tzv. humanitarnih brojeva)
Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije
Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV
Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine
Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen
Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Uredba o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta Bezbednosti OUN
Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
1-28 of 28