Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici

Na osnovu člana 8. stav 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI

 Sl. glasnik RS, 21/2013


Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, broj 119/12 – u daljem tekstu: Zakon) između korisnika sredstava budžeta i privrednih subjekata kada su korisnici sredstava budžeta dužnici.

Korisnici sredstava budžeta su direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: korisnici sredstava budžeta).

Ovim pravilnikom uređuje se i način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona u komercijalnim transakcijama između ostalih korisnika javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno konsolidovanog računa trezora autonomne pokrajine, ili konsolidovanog računa trezora jedinica lokalne samouprave i privrednih subjekata, kada su ti korisnici javnih sredstava dužnici.

Ostali korisnici javnih sredstava iz stava 3. ovog člana su korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora prema Pravilniku o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) – u daljem tekstu: ostali korisnici javnih sredstava.

Član 2.

Nadzor, u smislu člana 8. st. 1, 2. i 3. Zakona, vrše Uprava za trezor, odnosno trezor autonomne pokrajine, odnosno trezor jedinice lokalne samouprave.

Član 3.

Nadzor iz člana 2. ovog pravilnika vrši se na osnovu obaveznih podataka koje dostavljaju korisnici sredstava budžeta, i to:

1) naziv korisnika i JBBK (K.J.S.);

2) naziv nadležnog direktnog korisnika sredstava budžeta koji je odgovoran za indirektnog korisnika sredstava budžeta i njegov JBBK (K.J.S.);

3) naziv poverioca;

4) PIB i MB poverioca;

5) naziv dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza (ugovor, sporazum i dr.), kao i odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze (faktura, privremena ili konačna situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu);

6) broj i datum dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i broj i datum odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

7) iznos novčane obaveze iz dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza, kao i iznos novčane obaveze iz odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze;

8) datum nastanka novčane obaveze, utvrđen u skladu sa članom 3. stav 3. Zakona;

9) rok za izmirenje novčane obaveze – datum valute plaćanja (ugovoreni rok ili zakonski u slučaju ako rok nije ugovoren);

10) datum izmirenja novčane obaveze;

11) datum evidentiranja obaveze (datum ažuriranja podataka);

12) iznos izmirene novčane obaveze.

Član 4.

Podatke iz člana 3. ovog pravilnika, korisnici sredstava budžeta, čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora, dostavljaju u roku od tri radna dana od dana preuzimanja novčane obaveze, ili prijema dokumenta za plaćanje, odnosno od dana izmirenja novčane obaveze.

Direktni korisnici sredstava budžeta odgovorni su za blagovremeno i tačno dostavljanje podataka, iz člana 3. ovog pravilnika, o preuzetim novčanim obavezama za indirektne korisnike sredstava budžeta iz svoje nadležnosti.

Član 5.

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji plaćanje vrše preko podračuna za izvršenje budžeta Republike Srbije, dostavljaju kroz sistem za izvršenje budžeta Upravi za trezor podatke iz člana 3. ovog pravilnika o obavezama koje su preuzeli.

Indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, dostavljaju podatke iz člana 3. ovog pravilnika neposredno Upravi za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom, a u slučaju da ne mogu ostvariti direktan pristup informacionom sistemu Uprave za trezor, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju svojim nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, ili nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji ih unose u navedenu aplikaciju.

Član 6.

Direktni korisnici sredstava budžeta autonomne pokrajine, koji plaćanje vrše preko računa izvršenja budžeta, dužni su da podatke iz člana 3. ovog pravilnika evidentiraju kroz budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine.

Direktni korisnici sredstava budžeta autonomne pokrajine dužni su da za indirektne korisnike iz svoje nadležnosti dostave podatke iz člana 3. ovog pravilnika on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji trezora autonomne pokrajine, u skladu sa internim tehničkim uputstvom trezora autonomne pokrajine za rad sa tom aplikacijom.

Član 7.

Direktni korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, koji plaćanje vrše preko računa izvršenja budžeta, dužni su da podatke iz člana 3. ovog pravilnika evidentiraju on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom.

Indirektni korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, dostavljaju podatke iz člana 3. ovog pravilnika neposredno Upravi za trezor, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom, a u slučaju da ne mogu ostvariti direktan pristup informacionom sistemu Uprave za trezor, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju svojim nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, ili nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji ih unose u navedenu aplikaciju Uprave za trezor.

Član 8.

Ostali korisnici javnih sredstava dužni su da dostave podatke o novčanim obavezama u komercijalnim transakcijama sa privrednim subjektima, iz člana 3. ovog pravilnika, on line pristupom odgovarajućoj aplikaciji Uprave za trezor, u roku iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom.

U slučaju da korisnici iz stava 1. ovog člana ne mogu ostvariti direktan pristup informacionom sistemu Uprave za trezor, te podatke u elektronskoj formi dostavljaju nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, odnosno trezoru autonomne pokrajine ili trezoru jedinice lokalne samouprave, zavisno od toga u okviru kojeg konsolidovanog računa trezora se njihov podračun vodi, a koji te podatke unose u navedenu aplikaciju Uprave za trezor.

Član 9.

U okviru nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, saglasno članu 8. stav 1. Zakona, kada su dužnici ostali korisnici javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, nadzor vrši Uprava za trezor.

U okviru nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, saglasno članu 8. stav 2. Zakona, kada su dužnici ostali korisnici javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora autonomne pokrajine, nadzor vrši trezor autonomne pokrajine.

U okviru nadzora iz člana 2. ovog pravilnika, saglasno članu 8. stav 3. Zakona, kada su dužnici ostali korisnici javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora jedinica lokalne samouprave, nadzor vrše trezori jedinica lokalne samouprave.

Član 10.

U vršenju nadzora Uprava za trezor i nadležni trezori iz člana 2. ovog pravilnika, u slučaju neizmirivanja novčanih obaveza u rokovima utvrđenim Zakonom, podnose, odmah po saznanju, nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Član 11.

Nakon podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka iz člana 10. ovog pravilnika, Uprava za trezor odmah o tome obaveštava Ministarstvo finansija i privrede, radi upoznavanja i eventualnog postupanja i preduzimanja mera iz člana 12. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

U slučaju kad zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz člana 10. ovog pravilnika podnese trezor autonomne pokrajine ili trezor jedinice lokalne samouprave, o tome će odmah obavestiti Upravu za trezor, koja će odmah o tome obavestiti Ministarstvo finansija i privrede, radi postupanja na način iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 31. marta 2013. godine.