Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

"Sl. glasnik RS", br. 118/2013

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja (Izveštaj o finansijskoj poziciji u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda (u daljem tekstu: MRS) 1 Prezentacija finansijskih izveštaja), Bilans uspeha (Izveštaj o dobitku ili gubitku u smislu MRS 1), Izveštaj o ostalom rezultatu (Izveštaj o ukupnom ostalom rezultatu u smislu MRS 1), Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja, a preduzetnik koji je prestao da vodi dvojno knjigovodstvo dužan je da u roku od 60 dana o tome obavesti Agenciju.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu, kao prilozi 1, 2, 3, 4 i 5, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara.

Član 3

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u toku izveštajne godine imao statusnu promenu ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u finansijskim izveštajima, u koloni za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima finansijskih izveštaja pravnog lica, odnosno preduzetnika stavlja se naznaka "statusna promena", "stečaj" ili "likvidacija".

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog člana u finansijske izveštaje unosi podatke o poslovanju za sve učesnike u statusnoj promeni, a u Napomenama uz ovaj izveštaj obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti promene.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je nastao osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 4. ovog pravilnika, s tim što na obrascima finansijskih izveštaja stavlja naznaku "novo osnivanje".

Član 4

Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na svim propisanim obrascima finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik stavlja naznaku "novoosnovani".

Na način iz stava 1. ovog člana postupa i preduzetnik koji je u toku izveštajne godine počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Član 5

Matično pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja naznaku "konsolidovani".

Matično pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, za izveštajnu i prethodnu godinu.

Ako se sastav ekonomske celine promeni u toku izveštajne godine, matično pravno lice u konsolidovanom finansijskom izveštaju prikazuje početno stanje i poslovne promene u prethodnoj godini za prethodnu ekonomsku celinu.

Matično pravno lice obelodanjuje podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra, odnosno 1. januara izveštajne godine u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje.

Pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj godini konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku "novokonsolidovani".

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), nezavisno od veličine, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI).

Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13 - u daljem tekstu: Zakon), matično pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje.

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA

Član 6

U obrazac Bilans stanja pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP) iz člana 2. tačka 7) Zakona iskazuju podatke u kolonama od 4 do 7, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

Mikro pravna lica (osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona) i preduzetnici u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

U Bilansu stanja u koloni 5 iskazuju se podaci na kraju tekućeg perioda, u koloni 6 podaci na kraju prethodnog perioda (koji je isti kao početak tekućeg perioda) i u koloni 7 podaci na početku najranijeg uporednog perioda (početno stanje prethodnog perioda). Podaci u koloni 7 iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravljanja stavki u finansijskim izveštajima, ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.

Za period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.

Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolone 6 i 7 aktive i kolone 6 i 7 pasive tekuće godine unose se tako korigovani podaci.

Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja - pod oznakom AOP 001 do 068 u aktivi i AOP 101 do 156 u pasivi unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.

Podaci pod oznakom AOP 120 pod nazivom "IX. Manjinski interes", popunjavaju se samo u konsolidovanom finansijskom izveštaju.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCIMA BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

Član 7

Ukupan rezultat poslovanja pravna lica prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu, u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja i drugim relevantnim MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP.

1. Bilans uspeha

Član 8

U obrazac Bilans uspeha pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

Mikro pravna lica (osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona) i preduzetnici u obrascu Bilans uspeha iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja, podaci se unose pod oznakama AOP 201 do 250 - prihodi i rashodi redovnog poslovanja, pod oznakama AOP 253 i 254 - dobici i gubici po osnovu poslovanja koje se obustavlja u skladu sa MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, pod oznakama AOP 255 i 256 - dobitak i gubitak perioda pre oporezivanja, pod oznakama AOP 257 i 258 - iznos poreskog rashoda perioda i iznos isplaćenih ličnih primanja poslodavca i pod oznakama AOP 259 i 260 - dobitak i gubitak perioda posle oporezivanja.

Pod oznakom AOP 261 ovog obrasca unosi se iznos dela neto dobitka sa AOP 263 koji pripada manjinskim ulagačima, a pod oznakom AOP 262 iznos dela neto dobitka iskazanog sa AOP 259 koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica.

Pod oznakom AOP 263 ovog obrasca unosi se iznos osnovne zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

Pod oznakom AOP 264 ovog obrasca unosi se iznos umanjene (razvodnjene) zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose sa računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.

Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

2. Izveštaj o ostalom rezultatu

Član 9

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 5 i 6, prema sadržini grupa računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

U ovom obrascu iskazuju se komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja, MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 38 Nematerijalna imovina, MRS 19 Primanja zaposlenih, MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva, MRS 28 Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate, MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, MSFI 7 Finansijski instrumenti: obelodanjivanja, MSFI 9 Finansijski instrumenti i drugim relevantnim MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, podaci se unose pod oznakama AOP 301 i 302 - neto dobitak ili neto gubitak iz Bilansa uspeha sa oznaka AOP 259 i 260, pod oznakama AOP 319 i 320 iskazuje se ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda, pod oznakom AOP 321 iskazuje se porez na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak obračunat primenom propisane stope poreza na dobit na osnovicu iskazanu pod oznakom AOP 319 ili AOP 320. Pod oznakama AOP 324 i 325 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda kao zbir dobitka ili gubitka iz Bilansa uspeha sa oznaka AOP 259 i 260 i ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 319 i 320.

Komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka i gubitka pod oznakama AOP 303 do 320 ovog obrasca, iskazuju se pojedinačno u bruto iznosu, a obračunati porez na dobit na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak iskazuje se pod oznakom AOP 321, a neto ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda pod oznakama AOP 322 i 323, utvrđuje se kao razlika između bruto sveobuhvatnog dobitka ili gubitka i obračunatog poreza na dobit na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda.

U ovom obrascu pod oznakama AOP 326 do 328 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak pripisan većinskim vlasnicima i vlasnicima koji nemaju kontrolu (manjinski vlasnici).

IV SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Član 10

U obrascu Izveštaj o tokovima gotovine, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 3 i 4, prema sadržini i opisu pozicija označenih u koloni 1 tog obrasca. Izveštaj o tokovima gotovine priprema se u skladu sa zahtevima MRS 7, primenom direktne metode.

Pod tokovima gotovine (novčanim tokovima), u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko tih računa.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom pravnom licu ne smatra se tokom gotovine.

Iznos priliva i odliva gotovine može se utvrditi na osnovu evidencije o prilivima i odlivima u blagajni, na poslovnim računima i deviznom računu ili sa odgovarajućih računa Bilansa stanja, Bilansa uspeha i grupa računa i računa u knjigovodstvu pravnih lica.

Pri sastavljanju obrasca Izveštaj o tokovima gotovine, u kolonu 4 unose se podaci odgovarajućeg perioda prethodne godine, a za tekuću godinu podaci se unose u kolonu 3.

1. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Član 11

Pod oznakom AOP 401 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 402 do AOP 404.

Pod oznakom AOP 402 - Prodaja i primljeni avansi, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca u toku obračunskog perioda i primljeni avansi od dobavljača.

Pod oznakom AOP 403 - Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih zateznih i ugovornih kamata po osnovu potraživanja od kupaca i druge naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 404 - Ostali prilivi iz redovnog poslovanja, iskazuju se podaci o prilivu gotovine od državnih organa po osnovu premija, subvencija, dotacija i sl, po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, kao i naplate potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja.

Član 12

Pod oznakom AOP 405 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 306 do AOP 310.

Pod oznakom AOP 406 - Isplate dobavljačima i dati avansi, iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga.

Pod oznakom AOP 407 - Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi, iskazuju se iznosi isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 408 - Plaćene kamate, iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 409 - Porez na dobitak, iskazuju se iznosi plaćenih akontacija poreza na dobitak u toku obračunskog perioda i po konačnom obračunu za prethodnu godinu, umanjeni za izvršene povraćaje u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 410 - Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Član 13

Pod oznakom AOP 411 - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 401 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 405 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 412 - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 405 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 401 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

2. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Član 14

Pod oznakom AOP 413 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakama AOP 414 do AOP 418.

Član 15

Pod oznakom AOP 414 - Prodaja akcija i udela (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje akcija i udela umanjen za isplate radi sticanja tih plasmana.

Pod oznakom AOP 415 - Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos primljene gotovine od prodaje nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 416 - Ostali finansijski plasmani (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana, umanjen za izvršene isplate radi sticanja tih plasmana.

Pod oznakom AOP 417 - Primljene kamate iz aktivnosti investiranja, iskazuje se iznos gotovine po osnovu naplaćenih kamata u toku obračunskog perioda iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 418 - Primljene dividende, iskazuje se iznos primljene gotovine po ovom osnovu u toku obračunskog perioda.

Član 16

Pod oznakom AOP 419 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom AOP 420 do AOP 422.

Pod oznakom AOP 420 - Kupovina akcija i udela (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu sticanja akcija i udela, umanjen za iznos priliva gotovine od prodaje akcija i udela.

Pod oznakom AOP 421 - Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu pribavljanja nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava.

Pod oznakom AOP 422 - Ostali finansijski plasmani (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu kupovine dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, umanjen za prilive gotovine od prodaje ili realizacije tih plasmana.

Član 17

Pod oznakom AOP 423 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 413 - Prilivi gotovine iz investiranja i AOP 419 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 424 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 419 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 413 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

3. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Član 18

Pod oznakom AOP 425 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 426 do AOP 428.

Pod oznakom AOP 426 - Uvećanje osnovnog kapitala, iskazuju se iznosi priliva gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udela u osnovni kapital pravnih lica.

Pod oznakom AOP 427 - Dugoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu dugoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 428 - Kratkoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu kratkoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 429 - Ostale dugoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih obaveza pravnih lica, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 430 - Ostale kratkoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih kratkoročnih obaveza pravnih lica, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.

Član 19

Pod oznakom AOP 431 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti finansiranja sa pozicija pod oznakom AOP 432 do AOP 437.

Pod oznakom AOP 432 - Otkup sopstvenih akcija i udela, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda za otkup sopstvenih akcija i udela.

Pod oznakom AOP 433 - Dugoročni krediti (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate dugoročnih kredita, umanjen za iznos novih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 434 - Kratkoročni krediti (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate kratkoročnih kredita, umanjen za iznos novih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 435 - Ostale obaveze (odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate drugih obaveza, umanjen za iznos novih obaveza u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 436 - Finansijski lizing, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu plaćanja za sredstva uzeta u finansijski lizing.

Pod oznakom AOP 437 - Isplaćene dividende, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu dividendi u toku obračunskog perioda.

Član 20

Pod oznakom AOP 438 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 425 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 431 Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

Pod oznakom AOP 439 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 431 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 425 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

4. Zaključivanje izveštaja o tokovima gotovine

Član 21

Pod oznakom AOP 440 - Svega priliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 401, AOP 413 i AOP 425.

Pod oznakom AOP 441 - Svega odliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 405, AOP 419 i AOP 431.

Pod oznakom AOP 442 - Neto priliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 440 i AOP 441.

Pod oznakom AOP 443 - Neto odliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 441 i AOP 441.

Pod oznakom AOP 444 - Gotovina na početku obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na dan 1. januara prethodne i tekuće godine.

Pod oznakom AOP 445 - Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih pozitivnih kursnih razlika na dan bilansa.

Pod oznakom AOP 446 - Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih negativnih kursnih razlika na dan bilansa.

Pod oznakom AOP 447 - Gotovina na kraju obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na kraju obračunskog perioda (442 - 443 + 444 + 445 - 446).

V SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Član 22

U obrascu Izveštaj o promenama na kapitalu, pravno lice koje primenjuje MSFI, odnosno MSFI za MSP iz člana 2. tačka 7) Zakona, unosi podatke u kolone 3 do 15, prema sadržini grupa računa i računa označenih u zaglavlju tih kolona.

Pod rednim brojem 1. Izveštaja o promenama na kapitalu, za svaku komponentu kapitala iskazuje se početno stanje na dan 1. januara prethodne godine, promene početnog stanja prethodne godine nastale po osnovu promene računovodstvenih politika koje se primenjuju retrospektivno, kao i ispravke materijalno značajnih grešaka u skladu sa MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške.

Podaci o početnom stanju na dan 1. januara prethodne godine iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata (dobitka ili gubitka) razvrstanih u kolonama 3 do 15, posebno za dugovna salda računa (pod rednim brojem 1a), a posebno za potražna salda računa pod rednim brojem 1b). Zbir prebijenih iznosa iskazanog početnog stanja pod red. br. 1a) i 1b) iz kolona 3 do 15 iskazuje se pod AOP 401 koji predstavlja ukupan kapital, ako je zbir potražnih salda računa veći od zbira dugovnih salda računa, odnosno ako je rezultat [∑(redni broj 1b) kolona 3 do 15) minus ∑(redni broj 1a) kolona 3 do 15)] ≥0, podatak se upisuje pod AOP 401. Ako je zbir dugovnih salda računa veći od zbira potražnih salda računa, podatak se upisuje pod AOP 063 Bilansa stanja, kao gubitak iznad visine kapitala.

Podatak sa AOP 501 iz Izveštaja o promenama na kapitalu treba da je jednak podatku iz kolone 7 AOP 101 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 506 treba da je jednak podatku iz kolone 7 AOP 065 Bilansa stanja, pod uslovom da u prethodnoj godini nisu vršene korekcije početnog stanja po osnovu materijalno značajnih grešaka i po osnovu promena računovodstvenih politika koje se primenjuju retrospektivno.

Član 23

Pod rednim brojem 2. iskazuju se promene početnog stanja na dan 1. januara prethodne godine koje su nastale po osnovu ispravki materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Podaci o izvršenim ispravkama materijalno značajnih grešaka i korekcija nastalih po osnovu retrospektivne primene izmenjenih računovodstvenih politika, iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka, razvrstanih u kolonama 3 do 15, posebno za korekcije knjižene na dugovnoj strani računa pod rednim brojem 2a), a posebno za korekcije knjižene na potražnoj strani računa pod rednim brojem 2b).

Član 24

Pod rednim brojem 3. iskazuje se korigovano početno stanje svih komponenti kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka na dan 1. januara prethodne godine koje je iskazano u kolonama 3 do 15. Korigovano početno stanje kapitala na dan 1. januara prethodne godine iskazuje se posebno za korekcije dugovnih salda pod rednim brojem 3a), a posebno za korekcije potražnih salda pod rednim brojem 3b) na računima kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 3a) i 3b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir korigovanog početnog stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka iskazuje se na AOP 502 za ukupan kapital, odnosno na AOP 507 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 2. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 502 treba da je jednak podatku iz kolone 7 AOP 101 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 507 treba da je jednak podatku iz kolone 7 AOP 065 Bilansa stanja.

Član 25

Pod rednim brojem 4. iskazuju se promene na računima kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka koje su nastale u prethodnoj godini. Pod rednim brojem 4a) iskazuju se promene nastale na dugovnoj strani računa, a pod rednim brojem 4b) promene nastale na potražnoj strani računa klasifikovanih u kolonama 3 do 15 Izveštaja o promenama na kapitalu.

Član 26

Pod rednim brojem 5. iskazuje se stanje svih komponenti kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka na kraju prethodne godine iskazanih u kolonama 3 do 15. Krajnje stanje kapitala na dan 31. decembra prethodne godine, odnosno na drugi dan pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji, iskazuje se posebno za dugovna salda računa pod rednim brojem 5a), a posebno za potražna salda pod rednim brojem 5b) na računima kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 5a) i 5b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir krajnjeg stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka iskazuje se na AOP 503 za ukupan kapital, odnosno na AOP 508 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 2. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 503 treba da je jednak podatku iz kolone 6 AOP 101 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 508 treba da je jednak podatku iz kolone 6 AOP 065 Bilansa stanja, pod uslovom da u tekućoj godini nisu vršene korekcije početnog stanja po osnovu materijalno značajnih grešaka i po osnovu promena računovodstvenih politika koje se primenjuju retrospektivno.

Član 27

Pod rednim brojem 6. iskazuju se promene krajnjeg stanja na dan 31. decembra prethodne godine, odnosno na drugi dan pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji, koje su nastale po osnovu ispravki materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Podaci o izvršenim ispravkama materijalno značajnih grešaka i korekcija nastalih po osnovu retrospektivne primene izmenjenih računovodstvenih politika, iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka, razvrstanih u kolonama 3 do 15, posebno za korekcije knjižene na dugovnoj strani računa pod rednim brojem 6a), a posebno za korekcije knjižene na potražnoj strani računa pod rednim brojem 6b).

Član 28

Pod rednim brojem 7. iskazuje se korigovano početno stanje svih komponenti kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka na dan 1. januara tekuće godine koje je iskazano u kolonama 3 do 15 Izveštaja o promenama na kapitalu. Korigovano početno stanje kapitala na dan 1. januara tekuće godine iskazuje se posebno za korekcije dugovnih salda pod rednim brojem 7a), a posebno za korekcije potražnih salda pod rednim brojem 7b) na računima kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 7a) i 7b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir korigovanog početnog stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka iskazuje se na AOP 404 za ukupan kapital, odnosno na AOP 509 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 2. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 504 treba da je jednak podatku iz kolone 6 AOP 101 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 509 treba da je jednak podatku iz kolone 6 AOP 065 Bilansa stanja.

Član 29

Pod rednim brojem 8. iskazuju se promene na računima kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka koje su nastale u tekućoj godini. Pod rednim brojem 8a) iskazuju se promene nastale na dugovnoj strani računa, a pod rednim brojem 8b) promene nastale na potražnoj strani računa klasifikovanih u kolonama 3 do 15 Izveštaja o promenama na kapitalu.

Član 30

Pod rednim brojem 9. iskazuje se stanje svih komponenti kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka na kraju tekuće godine iskazanih u kolonama 3 do 15. Krajnje stanje kapitala na dan 31. decembra tekuće godine, odnosno na drugi dan pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji, iskazuje se posebno za dugovna salda računa pod rednim brojem 9a), a posebno za potražna salda pod rednim brojem 9b) na računima kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka razvrstanih u kolonama 3 do 15. Podaci na red. br. 9a) i 9b) u kolonama od 3 do 15 dobijaju se računskim putem na način opisan u koloni 2 obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu.

Zbir krajnjeg stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ukupnog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka iskazuje se na AOP 505 za ukupan kapital, odnosno na AOP 510 za gubitak iznad visine kapitala, na način opisan u članu 22. stav 2. ovog pravilnika.

Podatak sa AOP 505 treba da je jednak podatku iz kolone 5 AOP 101 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 510 treba da je jednak podatku iz kolone 5 AOP 065 Bilansa stanja.

VI NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. Opšte informacije

Član 31

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o ostalom rezultatu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu i dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima, u skladu sa zahtevima pojedinačnih MRS, odnosno MSFI u vezi sa obelodanjivanjem.

Napomene uz finansijske izveštaje posebno sadrže:

1) opšte informacije o pravnom licu (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica, podatak o prosečnom broju zaposlenih u toku godine na bazi stanja krajem svakog meseca);

2) informaciju o usaglašenosti sa nacionalnim propisima i MRS;

3) informaciju o korekciji početnog stanja po osnovu greške i promena računovodstvenih politika;

4) informaciju o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija u pripremi finansijskog izveštaja;

5) informaciju o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje;

6) informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u izveštajima iz stava 1. ovog člana, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica.

Za prikazivanje rednog broja Napomena uz finansijske izveštaje koriste se arapski brojevi, prema redosledu prikazivanja podataka u finansijskom izveštaju.

2. Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja

Član 32

Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja sadrže:

1) dodatne informacije vezane za pozicije koje su prikazane u finansijskom izveštaju, prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima;

2) dodatna obelodanjivanja koja zahtevaju MRS, odnosno MSFI (prikazati po redosledu MRS, odnosno MSFI).

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Ovaj pravilnik primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07 - ispravka, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12) prestaje da važi 31. decembra 2014. godine.

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".