Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. zakon), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

"Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007 - ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012, 118/2012 i 3/2014

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje i Statistički aneks za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre, najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks, kao prilozi 1, 2, 3, 4 i 5, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Član 3

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u toku izveštajne godine imao statusnu promenu ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u godišnjem finansijskom izveštaju, u kolonu za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene. Na svim obrascima pravnog lica, odnosno preduzetnika stavlja se naznaka "statusna promena", "stečaj" ili "likvidacija".

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog člana u godišnjem finansijskom izveštaju unosi podatke o poslovanju za sve učesnike u statusnoj promeni, a u napomenama uz ovaj izveštaj obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti promene.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je nastao osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 3a ovog pravilnika, s tim što na obrascima stavlja naznaku "novo osnivanje".

Član 3a

Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini. Na svim propisanim obrascima pravno lice, odnosno preduzetnik stavlja naznaku "novoosnovani".

Na način iz stava 1. ovog člana postupa i preduzetnik koji je u toku izveštajne godine počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Član 3b

Matično pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja, i na njima stavlja naznaku "konsolidovani".

Matično pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu, za izveštajnu i prethodnu godinu.

Ako se sastav ekonomske celine promeni u toku izveštajne godine, matično pravno lice u konsolidovanom finansijskom izveštaju prikazuje početno stanje i poslovne promene u prethodnoj godini za prethodnu ekonomsku celinu.

Matično pravno lice obelodanjuje podatke o sastavu ekonomske celine na dan 31. decembra, odnosno 1. januara izveštajne godine u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje.

Pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj godini konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano pravno lice iz člana 3a ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku "novokonsolidovani".

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA

Član 4

U obrazac Bilans stanja pravno lice i preduzetnik unosi podatke u kolone od 4 do 6, prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja - pod oznakom AOP br. 001 do 025 u aktivi i od 101 do 125 u pasivi unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.

U kolonu 6 aktive za tekuću godinu unose se podaci prethodne godine (početno stanje tekuće godine), a u kolonu 6 pasive za tekuću godinu unose se podaci prethodne godine (početno stanje tekuće godine).

Za period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.

Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 aktive i kolonu 6 pasive tekuće godine unose se tako korigovani podaci.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS USPEHA

Član 5

U obrazac Bilans uspeha pravno lice i preduzetnik unosi podatke u kolone 5 i 6, prema sadržini računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije ili postupka stečaja, podaci se unose pod oznakom AOP 201 do 218 - prihodi i rashodi redovnog poslovanja, pod oznakom AOP 221 do 222 - dobici i gubici po osnovu poslovanja koje se obustavlja u skladu sa MSFI 5, pod oznakom AOP 223 do 224 - dobitak i gubitak perioda pre oporezivanja, pod oznakom AOP 225 do 227 iznos poreskog rashoda perioda, iznos odloženih poreskih rashoda perioda i iznos odloženih poreskih prihoda perioda, pod oznakom AOP 228 iznos isplaćenih ličnih primanja poslodavcu i pod oznakom AOP 229 i 230 - dobitak i gubitak perioda posle oporezivanja.

Pod oznakom AOP 231 ovog obrasca unosi se iznos dela neto dobitka sa AOP 229 koji pripada manjinskim ulagačima, a pod oznakom AOP 232 iznos dela neto dobitka iskazanog sa AOP 229 koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica.

Pod oznakom AOP 233 ovog obrasca unosi se iznos osnovne zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

Pod oznakom AOP 234 ovog obrasca unosi se iznos umanjene (razvodnjene) zarade po akciji utvrđen u skladu sa MRS 33 Zarada po akciji.

Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose s računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.

Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu s propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

IV SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Član 6

Pod tokovima gotovine (novčanim tokovima), u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko tih računa.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom pravnom licu i preduzetniku ne smatra se tokovima gotovine.

Iznos priliva i odliva gotovine može se utvrditi na osnovu evidencije o prilivima i odlivima u blagajni, na poslovnim računima i deviznom računu ili sa odgovarajućih računa Bilansa stanja, Bilansa uspeha i grupa računa i računa u knjigovodstvu pravnih lica i preduzetnika.

Pri sastavljanju obrasca Izveštaj o tokovima gotovine, u kolonu 4 unose se podaci odgovarajućeg perioda prethodne godine, a za tekuću godinu podaci se unose u kolonu 3.

1. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Član 7

Pod oznakom AOP 301 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 302 do AOP 304.

Pod oznakom AOP 302 - Prodaja i primljeni avansi, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca u toku obračunskog perioda i primljeni avansi od dobavljača.

Pod oznakom AOP 303 - Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih zateznih i ugovornih kamata po osnovu potraživanja od kupaca i druge naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 304 - Ostali prilivi iz redovnog poslovanja, iskazuju se podaci o prilivu gotovine od državnih organa po osnovu premija, subvencija, dotacija i sl, po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, kao i naplate potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja.

Član 8

Pod oznakom AOP 305 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 306 do AOP 310.

Pod oznakom AOP 306 - Isplate dobavljačima i dati avansi, iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga.

Pod oznakom AOP 307 - Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi, iskazuju se iznosi isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 308 - Plaćene kamate, iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 309 - Porez na dobit, iskazuju se iznosi plaćenih akontacija poreza na dobit u toku obračunskog perioda i po konačnom obračunu za prethodnu godinu, umanjeni za izvršene povraćaje u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 310 - Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Član 9

Pod oznakom AOP 311 - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 301 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 305 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 312 - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 305 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 301 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

2. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Član 10

Pod oznakom AOP 313 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom AOP 314 do AOP 318.

Član 11

Pod oznakom AOP 314 - Prodaja akcija i udela (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje akcija i udela umanjen za isplate radi sticanja tih plasmana.

Pod oznakom AOP 315 - Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos primljene gotovine od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 316 - Ostali finansijski plasmani (neto prilivi), iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana, umanjen za izvršene isplate radi sticanja tih plasmana.

Pod oznakom AOP 317 - Primljene kamate iz aktivnosti investiranja, iskazuje se iznos gotovine po osnovu naplaćenih kamata u toku obračunskog perioda iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 318 - Primljene dividende, iskazuje se iznos primljene gotovine po ovom osnovu u toku obračunskog perioda.

Član 12

Pod oznakom AOP 319 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom AOP 320 do AOP 322.

Pod oznakom AOP 320 - Kupovina akcija i udela (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu sticanja akcija i udela, umanjen za iznos priliva gotovine od prodaje akcija i udela.

Pod oznakom AOP 321 - Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu pribavljanja nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava.

Pod oznakom AOP 322 - Ostali finansijski plasmani (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu kupovine dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, umanjen za prilive gotovine od prodaje ili realizacije tih plasmana.

Član 13

Pod oznakom AOP 323 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 313 - Prilivi gotovine iz investiranja i AOP 319 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 324 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 319 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 313 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

3. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Član 14

Pod oznakom AOP 325 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 326 do AOP 328.

Pod oznakom AOP 326 - Uvećanje osnovnog kapitala, iskazuju se iznosi priliva gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udela u osnovni kapital pravnih lica i preduzetnika.

Pod oznakom AOP 327 - Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi), iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, umanjen za otplate tih kredita u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 328 - Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza pravnih lica i preduzetnika, umanjen za otplate tih obaveza u toku obračunskog perioda.

Član 15

Pod oznakom AOP 329 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti finansiranja sa pozicija pod oznakom AOP 330 do AOP 333.

Pod oznakom AOP 330 - Otkup sopstvenih akcija i udela, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda za otkup sopstvenih akcija i udela.

Pod oznakom AOP 331 - Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi), iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate dugoročnih i kratkoročnih kredita i drugih obaveza, umanjen za iznos novih kredita i obaveze u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 332 - Finansijski lizing, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu plaćanja za sredstva uzeta u finansijski lizing.

Pod oznakom AOP 333 - Isplaćene dividende, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu dividendi u toku obračunskog perioda.

Član 16

Pod oznakom AOP 334 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 325 - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 329 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

Pod oznakom AOP 335 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 329 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 325 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

4. Zaključivanje izveštaja o tokovima gotovine

Član 17

Pod oznakom AOP 336 - Svega prilivi gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 301, AOP 313 i AOP 325.

Pod oznakom AOP 337 - Svega odlivi gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 305, AOP 319 i AOP 329.

Pod oznakom AOP 338 - Neto priliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 336 i AOP 337.

Pod oznakom AOP 339 - Neto odliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 337 i AOP 336.

Pod oznakom AOP 340 - Gotovina na početku obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na dan 1. januara prethodne i tekuće godine.

Pod oznakom AOP 341 - Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih pozitivnih kursnih razlika na dan bilansa.

Pod oznakom AOP 342 - Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih negativnih kursnih razlika na dan bilansa.

Pod oznakom AOP 343 - Gotovina na kraju obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na kraju obračunskog perioda (AOP 338 - AOP 339 + AOP 340 + AOP 341 - AOP 342).

V SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Član 18

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 401 iskazuje se stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 414 iskazuje se stanje na računu 309 - Ostali kapital na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 427 iskazuje se stanje na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 440 iskazuje se stanje na računu 320 - Emisiona premija na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 453 iskazuje se stanje na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 466 iskazuje se stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 479 iskazuje se stanje na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 492 iskazuje se stanje na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 505 iskazuje se stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 518 iskazuje se stanje na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 531 iskazuje se stanje na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 544 iskazuje se ukupno stanje kapitala na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 1. pod oznakom AOP 557 iskazuje se stanje na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala na dan 1. januara prethodne godine.

Član 19

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 402 iskazuje se povećanje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 415 iskazuje se povećanje stanja na računu 309 - Ostali kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 428 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 441 iskazuje se povećanje stanja na računu 320 - Emisiona premija po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 454 iskazuje se povećanje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 467 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 480 iskazuje se povećanje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 493 iskazuje se povećanje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 506 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 519 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 532 iskazuje se povećanje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 545 iskazuje se ukupno povećanje stanja kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 2. pod oznakom AOP 558 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Član 20

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 403 iskazuje se smanjenje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 416 iskazuje se smanjenje stanja na računu 309 - Ostali kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 429 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 442 iskazuje se smanjenje stanja na računu 320 - Emisiona premija po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 455 iskazuje se smanjenje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 468 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 481 iskazuje se smanjenje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 494 iskazuje se smanjenje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 507 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 520 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 533 iskazuje se smanjenje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 546 iskazuje se ukupno smanjenje stanja kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Na red. br. 3. pod oznakom AOP 559 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnoj godini.

Član 21

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 404 iskazuje se korigovano početno stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 417 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 309 - Ostali kapital na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 430 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 443 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 320 - Emisiona premija na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 456 iskazuje se korigovano početno stanje na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 469 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 482 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 495 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 508 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 521 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 534 iskazuje se korigovano početno stanje na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 547 iskazuje se ukupno korigovano početno stanje kapitala na dan 1. januara prethodne godine.

Na red. br. 4. pod oznakom AOP 560 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala na dan 1. januara prethodne godine.

Član 22

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 405 iskazuje se povećanje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 418 iskazuje se povećanje stanja na računu 309 - Ostali kapital u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 431 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 444 iskazuje se povećanje stanja na računu 320 - Emisiona premija u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 457 iskazuje se povećanje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 470 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 483 iskazuje se povećanje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 496 iskazuje se povećanje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 509 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 522 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 535 iskazuje se povećanje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 548 iskazuje se ukupno povećanje stanja kapitala u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 5. pod oznakom AOP 561 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Član 23

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 406 iskazuje se smanjenje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 419 iskazuje se smanjenje stanja na računu 309 - Ostali kapital u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 432 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 445 iskazuje se smanjenje stanja na računu 320 - Emisiona premija u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 458 iskazuje se smanjenje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 471 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 484 iskazuje se smanjenje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 497 iskazuje se smanjenje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 510 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 523 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 536 iskazuje se smanjenje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 549 iskazuje se ukupno smanjenje stanja kapitala u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 6. pod oznakom AOP 562 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Član 24

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 407 iskazuje se stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 420 iskazuje se stanje na računu 309 - Ostali kapital na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 433 iskazuje se stanje na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 446 iskazuje se stanje na računu 320 - Emisiona premija na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 459 iskazuje se stanje na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 472 iskazuje se stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 485 iskazuje se stanje na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 498 iskazuje se stanje na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 511 iskazuje se stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 524 iskazuje se stanje na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 537 iskazuje se stanje na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli na dan 31. decembra prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 550 iskazuje se ukupno stanje kapitala na dan 31.12. prethodne godine.

Na red. br. 7. pod oznakom AOP 563 iskazuje se stanje na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala na dan 31. decembra prethodne godine.

Član 25

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 408 iskazuje se povećanje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 421 iskazuje se povećanje stanja na računu 309 - Ostali kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 434 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 447 iskazuje se povećanje stanja na računu 320 - Emisiona premija po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 460 iskazuje se povećanje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 473 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 486 iskazuje se povećanje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 499 iskazuje se povećanje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 512 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 525 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 538 iskazuje se povećanje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 551 iskazuje se ukupno povećanje stanja kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 8. pod oznakom AOP 564 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Član 26

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 409 iskazuje se smanjenje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 422 iskazuje se smanjenje stanja na računu 309 - Ostali kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 435 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 448 iskazuje se smanjenje stanja na računu 320 - Emisiona premija po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 461 iskazuje se smanjenje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 474 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 487 iskazuje se smanjenje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 500 iskazuje se smanjenje stanja na računu 332 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 513 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 526 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 539 iskazuje se smanjenje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 552 iskazuje se ukupno smanjenje stanja kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Na red. br. 9. pod oznakom AOP 565 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućoj godini.

Član 27

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 410 iskazuje se korigovano početno stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 423 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 309 - Ostali kapital na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 436 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 449 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 320 - Emisiona premija na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 462 iskazuje se korigovano početno stanje na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 475 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 488 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 501 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 514 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 527 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 540 iskazuje se korigovano početno stanje na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 553 iskazuje se ukupno korigovano početno stanje kapitala na dan 1. januara tekuće godine.

Na red. br. 10. pod oznakom AOP 566 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala na dan 1. januara tekuće godine.

Član 28

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 411 iskazuje se povećanje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 424 iskazuje se povećanje stanja na računu 309 - Ostali kapital u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 437 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 450 iskazuje se povećanje stanja na računu 320 - Emisiona premija u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 463 iskazuje se povećanje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 476 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 489 iskazuje se povećanje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 502 iskazuje se povećanje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 515 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 528 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 541 iskazuje se povećanje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 554 iskazuje se ukupno povećanje stanja kapitala u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 11. pod oznakom AOP 567 iskazuje se povećanje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev povećanja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Član 29

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 412 iskazuje se smanjenje stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 425 iskazuje se smanjenje stanja na računu 309 - Ostali kapital u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 438 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 451 iskazuje se smanjenje stanja na računu 320 - Emisiona premija u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 464 iskazuje se smanjenje stanja na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 477 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 490 iskazuje se smanjenje stanja na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 503 iskazuje se smanjenje stanja na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih instrumenata u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 516 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 529 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 542 iskazuje se smanjenje stanja na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 555 iskazuje se ukupno smanjenje stanja kapitala u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na red. br. 12. pod oznakom AOP 568 iskazuje se smanjenje stanja na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala u tekućoj godini po svim osnovama, izuzev smanjenja po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika

Član 30

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 413 iskazuje se stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital bez računa 309 - Ostali kapital) na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 426 iskazuje se stanje na računu 309 - Ostali kapital na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 439 iskazuje se stanje na grupi računa 31 - Neuplaćeni upisani kapital na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 452 iskazuje se stanje na računu 320 - Emisiona premija na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 465 iskazuje se stanje na računima 321 - Zakonske rezerve i 322 - Statutarne i druge rezerve na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 478 iskazuje se stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, osim računa 332 i 333, na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 491 iskazuje se stanje na računu 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 504 iskazuje se stanje na računu 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 517 iskazuje se stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 530 iskazuje se stanje na grupi računa 35 - Gubitak (do visine kapitala) na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 543 iskazuje se stanje na računima 037 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli i 237 - Otkupljene sopstvene akcije i udeli na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 556 iskazuje se ukupno stanje kapitala na dan 31. decembra tekuće godine.

Na red. br. 13. pod oznakom AOP 569 iskazuje se stanje na grupi računa 29 - Gubitak iznad visine kapitala na dan 31. decembra tekuće godine.

VI NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. Opšte informacije

Član 31

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu i dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima, u skladu sa zahtevima pojedinačnih MRS, odnosno MSFI u vezi sa obelodanjivanjem.

Napomene uz finansijske izveštaje posebno sadrže:

1) opšte informacije o pravnom licu (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica, podatak o prosečnom broju zaposlenih u toku godine na bazi stanja krajem svakog meseca);

2) informaciju o usaglašenosti sa nacionalnim propisima i MRS;

3) informaciju o korekciji početnog stanja po osnovu greške i promena računovodstvenih politika;

4) informaciju o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija u pripremi finansijskog izveštaja;

5) informaciju o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje.

Za prikazivanje rednog broja napomena uz finansijske izveštaje koriste se arapski brojevi, prema redosledu prikazivanja podataka u finansijskom izveštaju.

2. Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja

Član 32

Dodatna prikazivanja i obelodanjivanja sadrže:

1) dodatne informacije vezane za pozicije koje su prikazane u finansijskom izveštaju, prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima;

2) dodatna obelodanjivanja koja zahtevaju MRS, odnosno MSFI (prikazati po redosledu MRS, odnosno MSFI).

VII SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU STATISTIČKI ANEKS

Član 33

U obrazac Statistički aneks, pravno lice i preduzetnik unosi podatke u sve tabele od I do XI, na sve pozicije osim AOP 687 - Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, na kojoj podatke iskazuju samo preduzetnici.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli.

Član 34

U tabelu I - OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU, pod oznakom AOP 601 - Broj meseci poslovanja, unosi se broj meseci poslovanja u kalendarskoj godini, kao ceo broj u intervalu od 1 do 12. Novoosnovani obveznici ne popunjavaju kolonu 4.

Pod oznakom AOP 602 - Oznaka za veličinu, unosi se oznaka za veličinu iz Obaveštenja o razvrstavanju, koju je pravno lice utvrdilo na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja i kriterijuma propisanih članom 6. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13). Oznaka se upisuje prema sledećem: 4 za veliko, 3 za srednje, 2 za malo i 1 za mikro pravno lice. Preduzetnici unose oznaku 1, u skladu sa članom 6. stav 13. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13).

Pod oznakom AOP 603 - Oznaka za vlasništvo, unosi se statistička oznaka za vlasništvo prema sledećem: 1 za društveno, 2 za privatno, 3 za zadružno, 4 za mešovito (dva ili više oblika vlasništva) i 5 za državno vlasništvo. Preduzetnici unose oznaku 2.

Pod oznakom AOP 604 - Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu, unosi se broj pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu koja imaju učešće, udele ili uloge u osnovnom kapitalu pravnog lica. Preduzetnici ne popunjavaju ovu poziciju.

Pod oznakom AOP 605 - Broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca, u kolonu 3 unosi se podatak utvrđen kao godišnji prosek brojčanog stanja zaposlenih na kraju svakog meseca u izveštajnoj godini, a u kolonu 4 broj zaposlenih u prethodnoj godini utvrđen na isti način. Godišnji prosek predstavlja zbir zaposlenih na kraju svakog meseca u toku obračunskog perioda, podeljen brojem meseci poslovanja. Broj zaposlenih iskazuje se kao ceo broj, bez decimala.

Član 35

U tabelu II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA, pod oznakom AOP 606 do AOP 615 unose se podaci sa odgovarajuće grupe računa 01 i 02, i to: stanje na početku godine, promene u toku godine (nabavke, smanjenja i revalorizacije) i stanje na kraju godine, tako što se u kolonu 4 unose bruto vrednosti, u kolonu 5 ispravka vrednosti, a u kolonu 6 neto vrednosti. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednosti) odgovaraju podacima iz Bilansa stanja i to: za oznaku AOP 606, kolona 6 = AOP 003+004 kolona 6, AOP 610, kolona 6 = AOP 003+004 kolona 5, AOP 611, kolona 6 = AOP 005 kolona 6, AOP 615, kolona 6 = AOP 005 kolona 5.

Član 36

U tabelu III - STRUKTURA ZALIHA, pod oznakom AOP 616 do AOP 621 (Materijal, nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi, roba, stalna sredstva namenjena prodaji i dati avansi) unosi se stanje sa računa grupe 10 do 15. Podaci uneti pod oznakom AOP 622 odgovaraju podacima iz Bilansa stanja sa AOP 013 i AOP 014, kolona 5 za tekuću, odnosno kolona 6 za prethodnu godinu.

Član 37

U tabelu IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA, pod oznakom AOP 623, 625, 627, 629 do 632 unosi se stanje računa 300 do 309, a pod oznakama AOP 624, 626 i 628 unosi se deo koji se odnosi na iznos stranog kapitala. Pod oznakom AOP 633 - Svega unosi se iznos osnovnog kapitala koji odgovara podatku unetom u Bilans stanja na oznaci AOP 102, kolona 5 za tekuću, odnosno kolona 6 za prethodnu godinu.

Član 38

U tabelu V - STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA, pod oznakama AOP 634 i AOP 636 unosi se apsolutni broj običnih, odnosno prioritetnih akcija na kraju tekuće (kolona 4) i prethodne godine (kolona 5). Pod oznakama AOP 635 i AOP 637 unosi se nominalna vrednost običnih, odnosno prioritetnih akcija, dobijena množenjem broja akcija i nominalne vrednosti po jednoj akciji. Pod oznakom AOP 638 unosi se ukupna nominalna vrednost akcija koja je jednaka iznosu akcijskog kapitala pod oznakom AOP 623.

Član 39

U tabelu VI - POTRAŽIVANJA I OBAVEZE pod oznakom AOP 639 - Potraživanja po osnovu prodaje i 640 - Obaveze iz poslovanja, unosi se stanje grupe računa 20, odnosno 43 na kraju tekuće, odnosno prethodne godine. Ovi iznosi moraju biti usklađeni, odnosno manji ili jednaki iznosima iskazanim u Bilansu stanja na oznakama AOP 016, odnosno AOP 119.

Pod oznakom za AOP 641 - Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete, unosi se ukupna vrednost odštetnih zahteva po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje u toku godine (povećanje - dugovni promet bez početnog stanja računa 228, u delu koji se odnosi na potraživanja od društava za osiguranje).

Pod oznakom AOP 642 - PDV - prethodni PDV, unosi se ukupan godišnji iznos prethodnog poreza na dodatu vrednost prema obračunu PDV i poreskim prijavama.

Pod oznakom AOP 643 - Obaveze iz poslovanja, unosi se iznos potražnog prometa bez početnog stanja sa odgovarajućih računa grupe 43.

Pod oznakama AOP 644 do AOP 646 - Obaveze za neto zarade i naknade zarada, porez i doprinose na zarade i naknade zarada, unosi se ukupan godišnji iznos prema obračunu zarada - povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) sa računa 450, 451 i 452.

Pod oznakom AOP 647 - Obaveze za dividende i učešće u dobitku, unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih dividendi i učešća u dobitku prema raspodeli rezultata izvršenoj u toku godine (povećanje u toku godine - potražni promet bez početnog stanja). Na ovoj poziciji unosi se i eventualna akontaciona isplata međudividendi vlasnicima i članovima društva (račun 723 - Lična primanja poslodavca).

Pod oznakom AOP 648 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, unosi se povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) obaveza za naknade fizičkim licima po osnovu ugovora o delu, autorstvu, privremenim i povremenim poslovima, zastupanju i posredovanju, dopunskom radu i drugih ugovora uz naknadu.

Pod oznakom AOP 649 - Obaveze za PDV, unosi se ukupan godišnji iznos poreza na dodatu vrednost prema obračunu PDV i poreskim prijavama.

Član 40

U tabelu VII - DRUGI TROŠKOVI I RASHODI unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 654 - Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora unosi se zbir stanja na računima 522 - Troškovi naknada po ugovoru o delu, 523 - Troškovi naknada po autorskim ugovorima, 524 - Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i 525 - Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora.

Pod oznakom AOP 658 - Troškovi zakupnina unosi se godišnji iznos zakupnina po osnovu ugovora o zakupu osnovnih sredstava: opreme, poslovnog, skladišnog, kancelarijskog i drugog prostora, zemljišta i sl., bez obzira na to da li je zakupodavac pravno ili fizičko lice. Ova pozicija bi trebalo da odgovara zbiru konačnog stanja računa 533 - Troškovi zakupnina i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga. U slučaju dugoročnog zakupa koji se knjiži na računu 014 - Ostala nematerijalna ulaganja, tj. ukoliko je zakupnina plaćena za period duži od jedne godine, upisuje se deo koji pripada izveštajnoj godini.

Pod oznakom AOP 659 - Troškovi zakupnina zemljišta unosi se godišnji iznos zakupnine za zemljište uzeto u zakup prema ugovoru o zakupu. Ova pozicija odgovara zbiru konačnog stanja analitičkog računa u okviru računa 533 na kojem se knjiži zakupnina zemljišta pravnih lica i preduzetnika i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.) u delu koji se odnosi na zakup zemljišta, prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga. U slučaju dugoročnog zakupa koji se knjiži na računu 014 - Ostala nematerijalna ulaganja, tj. ukoliko je zakupnina plaćena za period duži od jedne godine, upisuje se deo koji pripada izveštajnoj godini.

Pod oznakom AOP 667 - Rashodi kamata, unose se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, osim kamata po osnovu obaveza prema zavisnim i povezanim pravnim licima.

Pod oznakom AOP 668 - Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih rashoda kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zatezne i druge kamate proknjižene na računu 562 - Rashodi kamata. Pored navedenog, unosi se i godišnji obračunati iznos svih vrsta kamata po osnovu obaveza prema matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima proknjiženih na računima 560 i 561.

Pod oznakom AOP 669 - Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo, unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih rashoda kamata po osnovu kredita uzetih od poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija prema ugovoru o kreditu. Uključuje se deo računa 562 koji se isključivo odnosi na kamate po kreditima, kao i eventualni deo kamata po kreditima od banaka po osnovu obaveza prema matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima proknjiženih na računima 560 i 561.

Pod oznakom AOP 670 - Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene, unosi se godišnji iznos izdataka za navedene svrhe proknjižen na analitičkim računima u okviru računa 579, i to na analitičkom računu na kojem se knjiže izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene, kao i na analitičkom računu na kojem se knjiže davanja u novčanom iznosu ili naturalnom obliku pravnim licima i preduzetnicima radi ublažavanja posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

Član 41

U tabelu VIII - DRUGI PRIHODI unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 677 - Prihodi od kamata unose se prihodi od kamata po datim kreditima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zateznim i drugim kamatama proknjiženim na računu 662.

Pored navedenog, unose se i prihodi od svih vrsta kamata po osnovu potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima evidentiranim na računima 660 i 661.

Pod oznakom AOP 678 - Prihodi od kamata po računima i depozitima, u bankama i ostalim finansijskim organizacijama unosi se godišnji iznos (povećanje) obračunatih kamata po depozitima, i računima u bankama i drugim finansijskim institucijama. Unosi se deo računa 662 koji se odnosi na kamate po depozitima, kao i eventualni deo kamata po depozitima proknjižen na računima 660 i 661 po osnovu potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima.

Pod oznakom AOP 679 - Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku unosi se godišnji iznos prihoda po osnovu dividendi i učešća u dobitku proknjižen na računu 669. Pored navedenog, unose se i prihodi od dividendi i učešća u dobitku ostvarenom u odnosu sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima koja se evidentiraju na računima 660 i 661.

Član 42

U tabelu IX - OSTALI PODACI, pod oznakom AOP 681 - Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih akciza prema godišnjem obračunu i poreskoj prijavi.

Pod oznakom AOP 682 - Obračunate carine i druge uvozne dažbine, unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih carina i drugih uvoznih dažbina prema carinskoj i drugoj dokumentaciji u vezi sa uvozom.

Pod oznakom AOP 683 - Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, unose se državna dodeljivanja namenjena za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava (poslovni prostor i zgrade, oprema, vozila i ostalo), primljena osnovna sredstva bez naknade kao i državna pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i druga unapređenja osnovnih sredstava. Takođe, unosi se i otpis dugova po osnovu poreza i doprinosa, kao i priliv sredstava u cilju pokrića gubitaka kumuliranih tokom više poslovnih godina. Obuhvata se i državna pomoć u cilju nadoknade štete i pokrića gubitaka nastalih kao posledica prirodnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti (deo grupe računa 67 koji se odnosi na pomoć države i njenih organa i fondova). Na ovoj poziciji se unosi ukupan (bruto) iznos novoprimljenih sredstava u toku godine po osnovu državnih dodeljivanja za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja. Unosi se isključivo iznos novih državnih dodeljivanja primljenih u toku godine u bruto iznosu (u slučaju da je izvršeno vremensko razgraničenje primljenih državnih dodeljivanja preko računa 495, neophodno je prikazati ukupan (bruto) iznos primljenog dodeljivanja odnosno donacije u toku godine, a ne godišnji deo koji se prenosi sa računa 495 na račune grupe 64). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu dodeljivanja iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 684 - Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja, unose se državna dodeljivanja u vidu premija, regresa, dodeljivanja za pokriće tekućih troškova poslovanja i poslovnih gubitaka, odnosno samo ona dodeljivanja koja su neposredno vezana za proizvodnju proizvoda i usluga i koja se primaju po osnovu količine ili vrednosti ostvarene proizvodnje.

Pod oznakom AOP 685 - Ostala državna dodeljivanja, unose se svi gore nepomenuti vidovi državne pomoći u novcu ili naturi. Obuhvataju se primanja bez uslovljene namene i bez direktne veze sa proizvodnjom proizvoda i usluga, kao što su dotacije za novozaposlena lica, za zaštitu čovekove okoline i ugradnju odgovarajuće opreme, za istraživanje i razvoj, povraćaj poreskih dažbina po osnovu izvoza proizvoda i usluga i sl.

Pod oznakom AOP 686 - Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica unose se donacije i sva ostala bespovratna sredstva iz inostranstva primljena u toku godine u bruto iznosu (u novcu ili naturi). Obuhvataju se ne samo prihodi od uslovljenih donacija (račun 641), već i donacije za koje ugovorom nije predviđen uslov niti namena i koje se knjiže u korist ostalih prihoda, kao i prihodi od naknada šteta od katastrofa i drugih nepredviđenih događaja (deo grupe računa 67). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu donacija iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 687 - Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, unosi se deo neraspoređenog neto dobitka preduzetnika iz ranijih godina (smanjenje računa 340) koji je preduzetnik podigao u gotovini za sopstvene potrebe u toku godine. Na ovoj poziciji se upisuju i iznosi gotovine koje je preduzetnik akontaciono podigao u toku godine na ime svog neto prihoda (račun 723 - Lična primanja preduzetnika).

Član 42a

U tabelu X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA, unose podatke pravna lica i preduzetnici koji odluče da neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekat obračunatih kursnih razlika iskažu u skladu sa čl. 77a - 77k Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12) za tekuću i prethodnu godinu.

Pod oznakom AOP 689 - Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se saldo sa računa 289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja negativnog neto efekta ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 690 - Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule, unosi se negativan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 691 - Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni negativan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 692 - Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, iskazuje se saldo na računu 289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja na kraju tekuće godine.

Pod oznakom AOP 693 - Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se saldo sa računa 289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja negativnog neto efekta kursnih razlika iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 694 - Razgraničeni neto efekat kursnih razlika, unosi se negativan neto efekat kursnih razlika koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 695 - Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni neto efekat kursnih razlika koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 696 - Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika, iskazuje se saldo na računu ostala AVR na kraju tekuće godine.

Član 42b

U tabelu XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA, unose podatke pravna lica i preduzetnici koji odluče da neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekat obračunatih kursnih razlika iskažu u skladu sa čl. 77a - 77k Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12) za tekuću i prethodnu godinu.

Pod oznakom AOP 697 - Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se saldo sa računa 499 - Ostala PVR, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja pozitivnog neto efekta ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 698 - Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule, unosi se pozitivan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 699 - Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni pozitivan neto efekat ugovorene valutne klauzule koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 700 - Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule, iskazuje se saldo na računu 499 - Ostala PVR na kraju tekuće godine.

Pod oznakom AOP 701 - Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se saldo sa računa 499 - Ostala PVR, deo koji je nastao po osnovu razgraničenja pozitivnog neto efekta kursnih razlika iz prethodnih godina.

Pod oznakom AOP 702 - Razgraničeni neto efekat kursnih razlika, unosi se pozitivan neto efekat kursnih razlika koji je razgraničen po godišnjem finansijskom izveštaju u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 703 - Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika, unosi se deo ili u celini ukinut razgraničeni pozitivan neto efekat kursnih razlika koji je prenet u Bilans uspeha u tekućoj godini.

Pod oznakom AOP 704 - Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika, iskazuje se saldo na računu ostala PVR na kraju tekuće godine.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 75/04, 11/05 i 14/05).

Član 44

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se najkasnije na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za 2006. godinu.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

"Sl. glasnik RS", br. 119/2008

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

"Sl. glasnik RS", br. 101/2012

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

"Sl. glasnik RS", br. 3/2014

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".