Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), Vlada donosi

 

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

"Sl. glasnik RS", br. 20/2013 i 21/2013

 

Član 1

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2013. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

Član 2

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu u Razdelu 23 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 23.0, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacija utvrđena su sredstva u iznosu od 726.000.000 dinara, od čega se ovom uredbom raspodeljuju sredstva u iznosu od 689.700.000 dinara.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu u Razdelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacija utvrđena su sredstva u iznosu 830.000.000 dinara, koja se raspodeljuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu u Razdelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacija utvrđena su sredstva u iznosu od 34.091.735.000 dinara, od čega se ovom uredbom raspodeljuju sredstva u iznosu od 33.866.690.000 dinara.

Član 3

Na poziciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iznos od 319.700.000 dinara raspodeljuje se za izmirenje obaveza iz prethodnih godina i obaveza koje dospevaju u 2013. godini (u daljem tekstu: neizmirene obaveze), po osnovu savetovanih poslova u poljoprivredi, kao i podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Na poziciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, iznos od 330.000.000 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu kreditne podrške.

Na poziciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja iznos od 4.709.718.220 dinara raspodeljuje se za neizmirene obaveze po osnovu tekućih i razvojnih podsticaja u oblasti poljoprivrede, koje se odnose na: podršku razvoju organske proizvodnje; podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva; premiju za mleko; sredstva za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova; podsticaje za tov junadi i tov svinja; subvencije za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira; podsticaje za podizanje proizvodnih zasada voća i vinove loze; podsticaje za podršku ruralnom razvoju, kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća; Projekat podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske; podsticaje za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; podršku za nabavku osnovnog stada.

Član 4

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće vrste podsticaja:

1) direktna plaćanja;

2) podsticaje za mere ruralnog razvoja;

3) posebne podsticaje.

Član 5

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 28.268.250.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 4.400.000.000 dinara;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 10.500.000.000 dinara;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, kvalitetne priplodne krmače, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 3.163.250.000 dinara;

4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi i tov svinja u iznosu od 1.090.000.000 dinara;

5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 30.000.000 dinara;

6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 200.000.000 dinara;

7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 65.000.000 dinara;

8) regres za gorivo u iznosu od 7.820.000.000 dinara;

9) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 400.000.000 dinara;

10) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 100.000.000 dinara;

11) kreditnu podršku u iznosu od 500.000.000 dinara.

Član 6

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju isplaćuju se u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 4.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 4.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

7) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;

8) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;

9) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;

10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

11) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;

12) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

13) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;

14) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

15) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 500 dinara po košnici;

16) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od sedam dinara po kilogramu proizvedene ribe;

17) regres za gorivo u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

18) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 40% plaćene premije osiguranja;

19) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

Član 7

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tačka 10) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tačka 11) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. tač. 1) do 9) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 8

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 1.202.721.780 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 752.721.780 dinara, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 700.000.000 dinara, od čega za:

- podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 200.000.000 dinara,

- podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 500.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu od 52.721.780 dinara, od čega za:

- podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije u iznosu od 50.000.000 dinara,

- kontrolne markice za poljoprivredne prehrambene proizvode i vino u iznosu od 2.721.780 dinara;

2) podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 220.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara,

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 20.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 10.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 10.000.000 dinara;

3) podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 230.000.000 dinara, i to za:

(1) investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture u iznosu od 150.000.000 dinara,

(2) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 50.000.000 dinara,

(3) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 30.000.000 dinara.

Član 9

Podsticaji iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 30% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Član 10

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 556.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi u iznosu od 260.000.000 dinara;

2) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 120.000.000 dinara;

3) podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi u iznosu od 136.000.000 dinara, i to za:

(1) mere i akcije u poljoprivredi u iznosu od 10.000.000 dinara,

(2) unapređenje stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta u iznosu od 126.000.000 dinara;

4) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 40.000.000 dinara.

Član 12

Posebni podsticaji iz člana 11. stav 2. tačka 1) i tačka 3) podtačka (1) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Posebni podsticaji iz člana 11. stav 2. tačka 2), tačka 3) podtačka (2) i tačka 4) ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".