Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

Na osnovu člana 31. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO

"Sl. glasnik RS", br. 24/2013

 Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Gorivo, u smislu ovog pravilnika, jeste evro dizel i dizel gorivo D2 odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1 koje se stavlja na tržište u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju tehnički i drugi zahtevi za tečna goriva naftnog porekla.

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje regresa za gorivo ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kupi najviše 120 litara goriva po hektaru, i to:

1) do 60 litara goriva po hektaru koje kupi u periodu od 1. aprila do 31. maja tekuće godine za prolećne radove;

2) do 60 litara goriva po hektaru koje kupi u periodu od 15. septembra do 30. novembra tekuće godine za jesenje radove.

Licu iz stava 1. ovog člana odobrava se iznos od 50 dinara po litru goriva.

Lica iz stava 1. ovog člana gorivo kupuju od energetskog subjekta koji obavlja energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila koji je ovlašćen za distribuciju goriva (u daljem tekstu: ovlašćeni distributer) izabranog na osnovu sprovedenog javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog pravilnika, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za privredne registre i ima licencu za obavljanje energetske delatnosti trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila.

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava za regres za gorivo podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija i privrede - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 1. maja do 30. juna tekuće godine, za prolećne radove, na Obrascu 1. - Zahtev za za ostvarivanje prava za regres za gorivo za prolećne radove u ______ godini i najkasnije do 15. decembra tekuće godine, za jesenje radove, na Obrascu 2. - Zahtev za ostvarivanje prava za regres za gorivo za jesenje radove u _______ godini, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase na čijoj poleđini je ovlašćeni distributer koji ga je izdao upisao broj poljoprivrednog gazdinstva i overio ga pečatom i potpisom.

Ako se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi za evro dizel, uz zahtev se dostavlja fotokopija saobraćajne knjižice (dozvole) na ime podnosioca, odnosno fotokopija ugovora o korišćenju mašine i fotokopija saobraćajne knjižice (dozvole) za tu mašinu.

Ako se iz saobraćajne knjižice (dozvole) iz stava 3. ovog člana ne može utvrditi da mašina koristi evro dizel kao gorivo, uz zahtev za ostvarivanje prava na regres daje se izjava da mašina koristi to gorivo.

Lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika može podneti zahtev jedanput za prolećne radove i jedanput za jesenje radove.

Prilikom prijema zahteva iz stava 1. ovog člana Uprava upisuje na oba primerka zahteva naziv filijale Uprave, broj, datum i vreme prijema zahteva, kao i broj primljenih fiskalnih isečaka, overava ih potpisom i jedan primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva kao dokaz da je zahtev primljen.

Član 4

Uprava upoređuje podatke iz zahteva iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika i podatke iz fiskalnog isečka sa podacima o prijavljenim površinama i zasejanim, odnosno zasađenim površinama, utvrđuje da li su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na korišćenje regresa za gorivo, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.

Član 5

Uprava dostavlja podatke o količini goriva i isplaćenom iznosu sredstava ostvarenih po osnovu prava na korišćenje regresa za gorivo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede radi upisivanja u Registar podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Subpages (2): Obrazac 1 Obrazac 2