Predlog Zakona o objavljivanju zakona i drugih akata

 

PREDLOG ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

Objavljeno na web sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije 14.03.2013. godine

 

 

I. UVODNA ODREDBA

 

Član 1.

Rепубличко службено гласило је „Službeni glasnik Republike Srbije” (u daljem tekstu:Službeni glasnik).

Издавање Службеног гласника је делатност од општег интереса, којu обавља јавно предузеће чији је оснивач Република Србија (у даљем тексту: јавно предузеће).

 

II. OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM GLASNIKU

 

1. Akti čije je objavljivanje u Službenom glasniku obavezno

 

Član 2.

U Službenom glasniku se, u skladu sa ovim zakonom, obavezno objavljuju: akti Narodne skupštine, međunarodni sporazumi, akti predsednika Republike, akti Vlade, akti ministarstava i posebnih organizacija, akti Ustavnog suda, akti Visokog saveta sudstva, akti Državnog veća tužilaca, akti sudova i javnih tužilaštava, akti drugih republičkih organa, akti Narodne banke Srbije, presude Evropskog suda za ljudska prava, odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava,propisi koje donose imaoci javnih ovlašćenja, drugi akti za koje je to određeno zakonom, prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

 

Akti Narodne skupštine

Члан 3.

U Službenom glasniku se objavljuju: Ustav Republike Srbije, ustavni amandmani, ustavni zakoni za sprovođenje Ustava Republike Srbije, ustavni zakoni za sprovođenje promene UstavaRepublike Srbije, zakonidrugi propisi i opšti akti Narodne skupštine.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Narodne skupštine za koje je to određenoposebnim zakonom ili za koje Narodna skupština odluči da se objave u Službenom glasniku.

O objavljivanju akata Narodne skupštine u Službenom glasniku stara se Služba Narodne skupštine.

 

Međunarodni sporazumi

Član 4.

U Službenom glasniku se objavljuju potvrđeni međunarodni ugovori.

O objavljivanju potvrđenih međunarodnih ugovora stara se Služba Narodne skupštine.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi međunarodni sporazumi i akti za koje je to određeno u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju drugih međunarodnih sporazuma i akata stara se министарство надлежно за спољне послове, ако посебним законом није друкчије одређено.

 

Акти председника Републике

Члан 5.

U Službenom glasniku se objavljuju ukazi o proglašenju zakona i ukazi o dodeli odlikovanja.

Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti predsednika Republike za koje je to određenoposebnim zakonom ili za koje predsednik Republike odluči da se objave u Službenom glasniku.

O objavljivanju akata predsednika Republike u Službenom glasniku stara se njegova nadležna služba.

 

Akti Vlade

Član 6.

U Službenom glasniku se objavljuju уредбе и други општи акти Владе.

У Службеном гласнику се објављују и други акти Владе za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje Vlada odluči da se objave u Službenom glasniku i akti predsednika Vlade, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

O objavljivanju akata Vlade u Službenom glasniku stara se Републички секретаријат за законодавство (у даљем тексту: Секретаријат).

 

Акти министарстава и посебних организација

Član 7.

U Službenom glasniku se objavljuju propisi koje donose ministarstva i posebne organizacije(правилници, наредбе и упутства).

U Službenom glasniku se objavljuju и други акти ministarstava i posebnih organizacija za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju akata ministarstava i posebnih organizacija u Službenom glasniku stara se Sekretarijat.

 

Akti Ustavnog suda

Član 8.

U Službenom glasniku se objavljuju odluke i drugi akti Ustavnog suda u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Ustavnog suda u Službenom glasniku stara se njegova nadležna služba.

 

Akti Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca,

sudova i javnih tužilaštava

Član 9.

U Službenom glasniku se objavljuju opšti akti Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Vrhovnog kasacionog suda.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, sudova i javnih tužilaštava za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, sudova i javnih tužilaštava u Službenom glasniku staraju se органи који су их донели или њихове службе.

 

Akti Narodne banke Srbije

Члан 10.

U Službenom glasniku se objavljuju opšti i drugi akti Narodne banke Srbije u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Narodne banke Srbije u Službenom glasniku stara se Narodna banka Srbije.

 

Presude Evropskog suda za ljudska prava

i odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija

za zaštitu ljudskih prava

Члан 11.

U Službenom glasniku se objavljuju presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Republiku Srbiju i odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava koje se odnose na Republiku Srbiju.

O objavljivanju presuda Evropskog suda za ljudska prava u Službenom glasniku stara seорган надлежан за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права.

O objavljivanju odluka ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava u Službenom glasniku stara se министарство надлежно за послове заштите људских права.

 

Прописи ималаца јавних овлашћења

Члан 12.

У Службеном гласнику се објављују прописи које имаоци јавних овлашћења доносе у вршењу јавних овлашћења.

О објављивању прописа ималаца  јавних овлашћења  у Службеном гласнику старају се њихови доносиоци, осим ако посебним законом није друкчије одређено.

 

 

 

 

Остали акти

Član 13.

У Службеном гласнику се обавезно објављују и други општи акти републичких органа, као и остали акти за које је то одређено посебним законом.

O objavljivanju tih akata u Službenom glasniku staraju se њихови доносиоци, осим ако овим или посебним законом није друкчије одређено.

 

Пречишћени текстови

Član 14. 

У Службеном гласнику се објављују пречишћени текстови закона.

У Службеном гласнику се објављују пречишћени текстови и других прописа за које је овим или посебним законом одређено да се објављују у Службеном гласнику.

О објављивању пречишћеног текста закона и других прописа у Службеном гласнику стара се organ, organizacija, odnosno служба која се стара о објављивању акта чијi seпречишћен текст утврђује.

 

Исправкe аката

Član 15.

У Службеном гласнику се објављују исправке закона.

У Службеном гласнику се објављују исправке и других прописа и аката за које је овим или посебним законом одређено да се објављују у Службеном гласнику.

O objavljivanju ispravke akta u Službenom glasniku stara se organ, organizacija, odnosnoслужба која се стара о објављивању акта чија се исправка даје.

 

Oslobađanje od plaćanja naknade za obavezno objavljivanje

u Službenom glasniku

Član 16.

Органи, организације, односно службе који се старају о објављивању аката у Службеном гласнику ne plaćaju naknadu za objavljivanje zakona, drugih propisa i akata koji se obavezno objavljuju u Službenom glasniku, осим ако посебним законом није друкчије одређено.

 

2. Akti čije objavljivanje u Službenom glasniku nije obavezno

Član 17.

Akti organa, pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u Službenom glasniku nije obavezno mogu, uz naknadu, da se objavljuju u Službenom glasniku.

U Službenom glasniku mogu, uz naknadu, da se objavljuju i javni konkursi, oglasi, javni pozivi i druga obaveštenja organa, pravnih i fizičkih lica.

Visina naknade za objavljivanje određuje se aktom javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

 

3. Izdanja Službenog glasnika

Član 18.

Službeni glasnik ima osnovno izdanje i posebna izdanja.

Osnovno izdanje Službenog glasnika je „Službeni glasnik Republike Srbije”.

Posebna izdanja Službenog glasnika su: „Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori” i „Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”.

 

Član 19.

U osnovnom izdanju Službenog glasnika objavljuju se akti koji se ne objavljuju u posebnim izdanjima Službenog glasnika.

У „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори” објављују се потврђени међународни уговори и други међународни споразуми и акти за које је то одређено у складу са посебним законом.

У „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику” објављују се републички прописи којима се уређују наставни планови и програми образовања, простор, опрема и наставна средства, програм приправничког стажа и програми усавршавања и оспособљавања наставника и сарадника у основним и средњим школама, као и други акти за које је посебним законом одређено да се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

III. NAČIN OBJAVLJIVANJA ZAKONA I DRUGIH PROPISA

AKATA

 

Objavljivanje u izvornom tekstu

Član 20.

Закони, други прописи и акти објављују се у тексту који је утврдио њихов доносилац, на основу налога органа, организација, односно служби који се старају о њиховом објављивању.

Nalog za objavljivanje izdaje se javnom preduzeću.

Zakoni, drugi propisi i akti po pravilu se objavljuju u prvom narednom broju Službenog glasnika, ako su propisno dostavljeni na objavljivanje.

Надлежност Секретаријата

Član 21.

Кад Секретаријат сматра да пропис министарства или посебне организације није у сагласности са Уставом Републике Србије, законом или другим општим актом Народне скупштине или прописом Владе, пре објављивања тог propisa указује министарству, односно посебној организацији која му је доставила пропис, на ту несагласност.

Уколико министарство или посебна организација остане при ставу да се пропис објави, Секретаријат о томе обавештава Владу и предлаже јој да предузме мере за које је овлашћена.

 

Ispravka zakona i drugih propisa i akata

Član 22.

Органи, организације, односно службе који се старају о објављивању аката у Службеном гласнику дужни су да, одмах по објављивању аката о чијем се објављивању старају, утврде да ли су ти акти објављени у изворном тексту и ако утврде да текст објављен у Службеном гласнику не одговара изворном тексту, припреме исправку и доставе је на објављивање.

Министарства, односно посебне организације који су били доносиоци аката или предлагачи аката Владе дужни су да, одмах по објављивању аката чији су били доносиоци или аката Владе чији су били предлагачи, утврде да ли су ти акти објављени у изворном тексту и ако утврде да текст објављен у Службеном гласнику не одговара изворном тексту, о томе обавесте Секретаријат, који припрема исправку и доставља је на објављивање.

IV. IZDAVANJE I UREĐIVANJE SLUŽBENOG GLASNIKA

 

Uređivanje Službenog glasnika

Član 23.

O redosledu i načinu objavljivanja zakona, drugih propisa i akata, kao i o drugim pitanjima vezanim za uređivanje Službenog glasnika stara se javno preduzeće.

 

Izdavanje Službenog glasnika za vreme ratnog stanja

Član 24.

Organizaciju i način izdavanja Službenog glasnika za vreme ratnog stanja uređuje Vlada.

 

Sastav nadzornog odbora javnog preduzeća

Član 25.

Nadzorni odbor javnog preduzeća ima pet članova, koje imenuje Vlada.

Jedan član nadzornog odbora javnog preduzeća imenuje se iz reda zaposlenih u javnom preduzeću, jedan član  nadzornog odbora javnog preduzeća mora biti nezavisan član  nadzornog odbora javnog preduzeća, a tri člana nadzornog odbora javnog preduzeća imenuju se iz reda funkcionera ili državnih službenika na položaju, i to po jedan iz ministarstva nadležnog za poslove državne uprave, iz Generalnog sekretarijata Vlade, odnosno iz Sekretarijata.

Članovi nadzornog odbora javnog preduzeća koji su imenovani iz reda funkcionera ili državnih službenika na položaju dužni su da pored svoje funkcije vrše i funkciju člana nadzornog odbora javnog preduzeća.

 

Elektronski i štampani oblik Službenog glasnika

Član 26.

Osnovno i posebna izdanja Službenog glasnika izdaju se u štampanom obliku i u elektronskom obliku u RDF i HTML formatu.

Štampani oblik Službenog glasnika i elektronski oblik Službenog glasnika u RDF formatu su zvanična izdanja.

Odnos štampanog i elektronskog oblika

Član 27.

Dan izdavanja određenog broja Službenog glasnika jeste datum koji je označen na elektronskom i štampanom obliku.

Elektronski i štampani oblik Službenog glasnika moraju imati isti datum i moraju biti sadržinski usaglašeni.

 

V. PRAVNO-INFORMACIONI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

 

Uspostavljanje Pravno-informacionog sistema

Republike Srbije

Član 28.

Uspostavlja se Pravno-informacioni sistem Republike Srbije (u daljem tekstu: Pravno-informacioni sistem) kao zbirka podataka u elektronskom obliku koja sadrži: elektronski oblik Službenog glasnika, arhivu službenih glasila, bazu koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku, bazu koja sadrži sudsku praksu, druge podatke o pravnom sistemu Republike Srbije i vezu sa pravnim aktima Evropske unije.

Pravno-informacioni sistem objavljuje se na internet stranama javnog preduzeća.

 

Pristup Pravno-informacionom sistemu

Član 29.

U bazi koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku svim korisnicima interneta dostupni su bez naknade: nezvanično prečišćeni tekstovi propisa, originalna službena glasila u PDF формату u kojima su objavljeni osnovni tekstovi propisa i službena glasila u kojima su objavljene njihove izmene i dopune.

Za pristup ostalim podacima koje sadrži Pravno-informacioni sistem plaća se naknada čija se visina određuje aktom javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

 

Vođenje Pravno-informacionog sistema

Član 30.

Pravno-informacioni sistem vodi javno preduzeće.

Vođenje Pravno-informacionog sistema je delatnost od opšteg interesa.

Svi državni organi i državne i druge organizacije dužni su da pruže podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje Pravno-informacionog sistema.

 

Odbor urednika Pravno-informacionog sistema

Član 31.

Pravno-informacioni sistem ima Odbor urednika Pravno-informacionog sistema.

Odbor urednika Pravno-informacionog sistema usmerava i nadzire razvoj Pravno-informacionog sistema i prati da li državni organi i državne i druge organizacije blagovremeno pružaju podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje Pravno-informacionog sistema.

U Odbor urednika Pravno-informacionog sistema imenuju se lica iz reda funkcionera i državnih službenika u državnim organima, zaposlenih u javnom preduzeću i stručnjaka iz oblasti prava i informatike.

Predsednika i članove Odbora urednika Pravno-informacionog sistema imenuje Vlada na predlog Sekretarijata.

 

Donošenje propisa o Pravno-informacionom sistemu

Član 32.

Vlada bliže propisuje način na koji se uspostavlja i vodi Pravno-informacioni sistem.

Propisom o uspostavljanju i vođenju Pravno-informacionog sistema posebno se uređuje: bliža sadržina Pravno-informacionog sistema, upravljanje podacima i dokumentacijom, razmena i dostavljanje podataka i dokumentacije, pristup tom sistemu i način njegovog korišćenja.

 

VI. OBEZBEĐIVANJE DELA SREDSTAVA ZA OBAVEZNO OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM GLASNIKU I ZA VOĐENJE PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

 

Član 33.

Za objavljivanje zakona, drugih propisa i akata koji se obavezno objavljuju u Službenom glasniku, kao i za vođenje Pravno-informacionog sistema, javnom preduzeću se obezbeđuje deo potrebnih sredstava u budžetu Republike Srbije, u visini koja se za svaku godinu određuje zakonom o budžetu Republike Srbije u okviru razdela ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Iznos sredstava koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije određuje se na osnovu prosečnih cena uporedivih usluga na tržištu.

Pod uporedivim uslugama na tržištu smatraju se:

1)
usluge pripreme za štampu i štampe;  
2)
usluge uređivanja i ažuriranja elektronske baze propisa.

 

VII. POSEBNI NAČINI OBJAVLJIVANJA

 

Član 34.

Ukazi i drugi akti predsednika Republike, propisi i drugi akti Vlade i  ministra nadležnog za odbranu koji se odnose na Vojsku Srbije objavljuju se u „Službenom vojnom listu”, o čijem se izdavanju stara ministarstvo nadležno za odbranu.

Opšti akti privrednih društava, ustanova i drugih organizacija objavljuju se na način  koji odrede te organizacije.

 

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Rok za donošenje propisa Vlade

Član 35.

Propis o uspostavljanju i vođenju Pravno-informacionog sistema Vlada će doneti  u roku od  šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Javno preduzeće „Službeni glasnik” osnovano Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, broj 72/91, „Službeni list SRJ”, broj 11/93-SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) nastavlja da posluje u skladu sa Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima, koju je Vlada donela pod br. 023-2140/2013, od 14. marta 2013. godine.

 

Početak izdavanja elektronskog oblika Službenog glasnika

Član 37.

Elektronski oblik Službenog glasnika postaje zvanično izdanje Službenog glasnika od 1. januara 2014. godine.

 

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 38.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije („Službeni glasnik RS, broj 72/91, „Službeni list SRJ, broj 11/93-SUS i „Službeni glasnik RS, broj 30/10).

 

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. juna 2013. godine, osim odredaba čl. 28, 29, 30, 31. i 33. koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.