Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

 Usvojen na 31. sednici Vlade Republike Srbije, 16.11.2012. godine


Član 1.

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09,  31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12), član 9. menja se i glasi:  

 

„Član 9.

   Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1)  olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)                                                                                                        55,00 din/lit;  

2)  bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11) 

 - do 31. decembra 2013. godine                                

49,60 din/lit; 

 - od 1. januara 2014. godine   

50,00 din/lit;   

3)  gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i  2710 20 19 00)         

 - do 31. decembra 2013. godine                                

42,00 din/lit; 

 - u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine                                   

      46,00 din/lit;   

 - od 1. januara 2015. godine                                        

  50,00 din/lit;

 4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)       62,00 din/kg;

               5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)           

 - do 31. decembra 2013. godine                                

30,00 din/kg; 

 - u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine                                   

         35,00 din/kg;      

 - od 1. januara 2015. godine                                        

     40,00 din/kg;          

  6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00,  2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)     62,00 din/kg.

               Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

               1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

   2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

   Kupac - krajnji korisnik derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste.

   Kupac - krajnji korisnik derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

   Kupcu - krajnjem korisniku derivata nafte iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

     1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

 (1)  kao motorno gorivo za transportne

        svrhe za prevoz lica i stvari, i to:

 

        -   do 31. decembra  2012. godine                      

  37,00 din/lit;

 -  od 1. januara  2013. godine                                   

39,50 din/lit;       

 (2)  kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz   

        tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju 

 (3)  kao motorno gorivo za poljoprivredne svrhe                                                                                                                           

 

2,50 din/lit;

2,50 din/lit;  

 (4)  za grejanje                                                                        

    2,50 din/lit;

 (5)  kao energetska goriva u proizvodnji

       električne i toplotne energije

 

0 din/lit;     

 (6)  u industrijske svrhe                                                                                                            

         0 din/lit.

                2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe      0 din/lit.

    3)  za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:    

(1)  kao motorno gorivo za transportne

      svrhe za prevoz lica i stvari, i to:                                                         

 

 

       -    do 31. decembra  2012. godine                      

     19,21 din/kg;

-          od 1. januara  2013. godine                                   

20,50 din/kg;

(2)  za grejanje                                                                                                         

       4,40 din/kg;        

(3)  u industrijske svrhe

0 din/kg.

 4)  za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S a koji se koriste u industrijske svrhe            0 din/kg.

              Na biogoriva koja su tečna ili gasovita goriva za pogon motornih vozila proizvedena iz biomase ne obračunava se i ne plaća akciza.

 

Član 2.

               U članu 9a dodaje se novi stav 1, koji glasi:

               „Na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) ovog zakona, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća se akciza u zavisnosti od klasifikacije istog, saglasno članu 9. stav 1. ovog zakona.

               Dosadašnji st. 1, 2. i 3. postaju st. 2, 3. i 4.

 

Član 3.

                U članu 10. stav 4. tačka 2) menja se i glasi:

   „2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) - 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

   - 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

   - 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

  - 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

  - 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

 

Član 4.

   U članu 19. stav 1. tačka 5) briše se.

   

Član 5.

U članu 20. stav 1. reči: „a koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni” zamenjuju se rečima:a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju”.

 

Član 6.

               U članu 31a posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

   „U slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana, odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

               Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

 

Član 7.

            U članu 39a stav 6. briše se.

            Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 6. i 7.

            Posle dosadašnjeg stava 8, koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

 Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod organa nadležnog za  poslove energetike i bavi se prodajom na malo derivata nafte, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte.

 

Član 8.

                Posle člana 39a dodaju se čl. 39b i 39v, koji glase:

 

Član 39b

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

               Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

   Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

 

Član 39v

Ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.

 

Član 9.

  U članu 40a stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

                „2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine

 u iznosu od                                                                                                45,00 din/pak;”.

                Posle tačke 2) dodaju se tač. 3) do 8), koje glase:

               3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2014. godine

u iznosu od                                                                                                   47,00 din/pak;

                4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine

 u iznosu od                                                                                                  49,00 din/pak;

                 5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2015. godine

 u iznosu od                                                                                                  51,00 din/pak;

                6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2015. godine

u iznosu od                                                                                                   53,50 din/pak;

                7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine

 u iznosu od                                                                                                  56,00 din/pak;

                 8) od 1. jula  2016. godine u iznosu od                                   58,50 din/pak.”.

 

Član 10.

     U članu 40v stav 2. reči: od narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije””, zamenjuju se rečima: od dana određenog u aktu Vlade”.

 

Član 11.

                U članu 40d stav 1. menja se i glasi: 

               Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403)  plaća se akciza po stopi od, i to:

1)    do 31. decembra  2012. godine                                                         35%;

2)    u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine                 37%;

3)    u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine                 39%;

4)    u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine                 41%;

5)    od 1. januara 2016. godine                                                               43%.”.

 

Član 12.

   Do 31. decembra 2014. godine akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00,  2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i  ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

 

Član 13.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), član 27. briše se.

 

Član 14.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.  

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 1. ovog zakona izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 1. stav 5. ovog zakona izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

 

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

I.    USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

 

II.    RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

           

           Razlozi za donošenje ovog zakona su dalja postepena harmonizacija akcizne politike sa propisima i standardima Evropske unije, kao i  obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet.

 

        Polazeći od potrebe da se oporezivanje akcizom derivata nafte i duvanskih proizvoda prilagode promenama koje će nastupiti usled započetog procesa pridruživanja Republike Srbije EU, kao i drugim međunarodnim organizacijama (STO i dr), postojeći pravni okvir trebalo bi urediti na način kojim bi se obezbedila dugoročna izvesnost akcizne politike, utvrđivanjem iznosa, odnosno stopa akcize na derivate nafte i duvanske proizvode do 2016.  godine, uz istovremeno očuvanje stabilnosti budžetskih prihoda od akciza na derivate nafte i duvanske proizvode i transparentnost oporezivanja navedenih proizvoda. Stabilnost budžetskih prihoda obezbediće se, kada je reč o oporezivanju akcizom duvanskih proizvoda, kroz uspostavljanje optimalnog odnosa specifične i proporcionalne komponente akcize, po periodima primene. Na ovaj način svode se na najmanju meru negativne posledice koje po visinu prihoda od akciza može imati i smanjenje ukupnog tržišta, a što je jedna od očekivanih posledica sprovođenja Okvirne konvencije o kontroli duvana. U cilju povećanja ukupnog akciznog opterećenja cigareta, a imajući u vidu da prema opštem pravilu Direktive Saveta 2011/64/EU od 21. juna 2011. godine o strukturi i akciznim stopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 1. januara 2011. godine - kodifikacija (Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco - codification), ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + ad valorem akciza) ne sme biti ispod 57% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i da ukupna akciza ne može biti niža od 64€ na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, ovim zakonom, predlaže se povećanje specifične komponente akcize, po periodima primene.

 

Takođe, cilj predloženog zakonskog rešenja, kada je u pitanju oporezivanje akcizom derivata nafte, je postepeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon putničkih automobila, tako da bi se u narednom periodu iznos akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačio, s tim da bi iznos akcize na TNG, kao ekološko gorivo, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži.

 

         Pored toga, harmonizacija akcizne politike ispoljava se u daljem usaglašavanju sa sistemom oporezivanja akcizom derivata nafte u Evropskoj uniji sa Direktivom o restruktuiranju osnova Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. godine (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity), u smislu oporezivanja derivata nafte u zavisnosti od namene korišćenja istih. Imajući u vidu da evropsko zakonodavstvo podstiče primenu različitih oslobađanja ili sniženih stopa oporezivanja za korišćenje energenata za industrijske svrhe, ovim zakonom predlaže se propisivanje refakcije plaćene akcize na pojedine derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, odnosno kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije. 

 

Takođe, vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

 

                        Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

 

III.   OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH  REŠENJA

 

                  Uz član 1. Ovim članom propisiju se iznosi akcize na derivate nafte, po periodima primene. Pored toga, propisiju se da kupac - krajnji korisnik derivata nafte, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte snosi trošak punog iznosa akcize, ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste. Takođe, propisuju se iznosi do kojih se vrši umanjenje plaćene akcize u zavisnosti od namene korišćenja tih derivata nafte.

     

                        Uz član 2. Ovim članom propisiju se da se na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) Zakona o akcizama, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća akciza u zavisnosti od klasifikacije istog.

 

                  Uz član 3. Ovim članom propisuje se da minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) iznosi 100% akcize iz člana 40d Zakona o akcizama utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali da utvrđena minimalna akciza ne može biti manja od:

       - 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

       - 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

       - 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

       - 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

 

     Uz član 4. Ovim članom briše se odredba koja propisuje oslobođenje od plaćanja akcize.

 

Uz član 5. Ovim članom vrši se preciziranje odredbe koja se odnosi na umanjenje obračunate akcize.

 

       Uz član 6. Pecizira se odredba da se u slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b Zakona o akcizama, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. tog člana, odnosi isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

 

Uz član 7. Ovim članom definiše se pojam ovlašćenog distributera, tako da se u smislu ovog zakona, smatra da je ovlašćeni distributer lice koje je registrovano kod organa nadležnog za poslove energetike i bavi se prodajom na malo derivata nafte, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte. Takođe, ovim članom vrši se i pravno-tehnička redakcija teksta.

 

    Uz član 8. Ovim članom propisuje se da pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S) koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, pod uslovom da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize. Takođe, propisuje se da ministar nadležan za poslove finansija propisuje bliže uslove, način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize. Pored toga, propisuje se da ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.

    

      Uz član 9. Utvrđuju se specifični iznosi akcize na cigarete, po periodima primene, tako da se na cigarete plaća specifična akciza, po periodima primene, i to:

                        - do 30. juna 2013. godine u iznosu od                               43,00 din/pak;

                        - od 1. jula do 31. decembra 2013. godine u iznosu od     45,00 din/pak;                           - od 1. januara do 30. juna 2014. godine u iznosu od        47,00 din/pak;                           - od 1. jula do 31. decembra 2014. godine u iznosu od     49,00 din/pak;

                        - od 1. januara do 30. juna 2015. godine u iznosu od        51,00 din/pak;                           - od 1. jula do 31. decembra 2015. godine u iznosu od     53,50 din/pak;                          - od 1. januara do 30. juna 2016. godine u iznosu od        56,00 din/pak;                         - od 1. jula  2016. godine u iznosu od                                58,50 din/pak.

           Uz član 10. Ovim članom vrši se preciziranje odredbe koja reguliše vreme početka primene usklađenih iznosa akcize na cigarete i cigare i cigarilose.

 

                        Uz član 11. Ovim članom propisiju se stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine po periodima primene, tako da se akciza plaća po stopi, i to:

                        - do 31. decembra 2012. godine od                                                      35%;

                        - u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine od             37%;

                        - u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine od             39%;

                        - u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine od             41%;

                        - od 1. januara 2016. godine od                                                           43%.

 

Uz član 12. Ovim članom propisuje se da se do 31. decembra 2014. godine akciza ne plaća na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00,  2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i  ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar), kao i na tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

 

Uz član 13. Ovim članom propisuje se da se briše član 27.  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12).    

 

             Uz član 14. Ovim članom popisuje se će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiti u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini, usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini. Prvo usklađivanje iznosa akcize za refakciju akcize na derivate nafte izvršiće se u januaru 2014. godine indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

 

            Uz član 15. Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

 

IV.   PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

 

                        Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

 

V.    RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

 

                        Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS, broj 20/12 – prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se stvore uslovi za realizaciju planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza u republičkom budžetu.

 

                   VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

 

            Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom u cilju  stvaranja uslova za adekvatno poslovanje privrednih subjekata u oblasti industrije.

 

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

 

            Predloženim izmenama zakona (povećanjem specifične akcize na cigarete po periodima primene), stvaraju se uslovi za povećanje prihoda po osnovu akcize u republičkom budžetu. Uzimajući u obzir elemente koji opredeljuju strukturu akciznog opterećenja cigareta, shodno predmetnim izmenama, obezbediće se održivost prihoda, imajući u vidu da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta, kao i da bi se na ovaj način tržište štitilo od jeftinijih cigareta lošeg kvaliteta. Po tom osnovu, procenjuje se porast prihoda po osnovu akciza u visini od 38 milijardi dinara u  periodu od 2013. do 2016. godine, dok se za 2014.  i 2015. godinu procenjuje porast prihoda od akcize derivate nafte od 6 milijardi dinara.

 

            1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

                        Proizvođači i uvoznici derivata nafte imaće obavezu plaćanja više akcize, imajući u vidu da je ovim zakonom predloženo postepeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulje i TNG-a koji se koriste za pogon putničkih automobila, tako da bi se u  narednom periodu iznos akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačio, s tim da bi iznos ackize na TNG, kao ekološko gorivo, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži. Takođe, obveznici akcize na duvanske prerađevine, i to na cigarete (čije tržište čini oko 97% ukupnog tržišta svih duvanskih prerađevina) imaće obavezu plaćanja nominalno više ukupne akcize, kao i obveznici akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine.

 

           2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predlaganje iznosa akcize na derifate nafte i cigarete može uticati na rast maloprodajnih cena ovih proizvoda od 2014. godine, odnosno 2016. godine, s obzirom da je zakonom predloženo da se prvo naredno usklđivanje  iznosa akcize na ciggarete izvrši u 2014. godini, odnosno da se usklađivanje iznosa ackize na derivate nafte izvrši u 2016. godini. Predložena zakonaska rešenja mogla bi da dovedu do povećanja maloprodajnih cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, imajući u vidu da je od 2013. godine predloženo postupno povećanje stope akcize na ove proizvode.

 

         3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

         Predloženim izmenama zakona obezbediće se, sagledavajući celokupan period, rast budžetskih prihoda. Osim toga, ovim merama vrši se postepeno usklađivanje sa obavezujućim propisima EU kada je reč o minimalnom akciznom opterećenju akciznih proizvoda.

 

         4.  Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

         Predložene izmene i dopune zakona imaju neutralan efekat kada je reč o stvaranju novih privrednih subjekata, ali imaju efekat na formiranje različitih maloprodajnih cena cigareta, shodno cenovnoj politici svakog privrednog subjekta na tržištu i njegovoj ekonomskoj poziciji  na tržištu, čime se podstiče i konkurentnost na tržištu.

 

          5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

        Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

 

         6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

                    Ministarstvo finansija i privrede, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom i Upravom carina, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.