Obrazac PP-PD S - Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.12.2013 - PredlogGoogle Docs Viewer