Nacrt Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

NACRT ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA

Objavljen na sajtu Ministarstva finansija i privrede – novembar 2012

 

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih javnih prihoda, uslovi i obim otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, po osnovu određenih javnih prihoda, otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje na dan 31. oktobar 2012. godine.

 

Definicije

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)            Poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, malo, srednje i veliko pravno lice, koje na dan 31. oktobar 2012. godine ima dospele a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda;

2)            Porezi su javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to:

-              porez na dohodak građana, uključujući i porez na prihode od samostalne

delatnosti;

-              porez na dobit pravnih lica;

-              porez na prenos apsolutnih prava;

-              porez na nasleđe i poklon;

-              porez na registrovano oružje;

-              porez na premije neživotnog osiguranja;

-              doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

-              doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

-              doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

-              porez na dodatu vrednost;

-              akcize;

-              porez na promet;

-              porez na fond zarada;

-              porez na finansijske transakcije;

3)            Lokalni porezi su javni prihod koji utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave na osnovu odluka njihovih skupština;

4)            Glavni poreski dug je dug po osnovu dospelih poreskih obaveza za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine i koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobar 2012. godine;

 

5)            Kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug;

6)            Tekuće obaveze su obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanja u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine;

7)            Mali poreski obveznik je fizičko lice, odnosno preduzetnik i pravno lice koje je u 2011. godini, u smislu propisa koji uređuje računovodstvo i reviziju, razvrstano kao malo ili srednje pravno lice;

8)            Veliki poreski obveznik je pravno lice koje je u 2011. godini, u smislu propisa koji uređuje računovodstvo i reviziju, razvrstano kao veliko pravno lice.

9)            Nadležni organ je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, kod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama po osnovu javnih prihoda.

 

Mirovanje glavnog poreskog duga i otpis kamate

Član 3.

Glavni poreski dug koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje od 1. januara 2013. godine, na način i po postupku propisanim ovim zakonom.

Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2013. godine.

Poreski obveznik kome je odloženo plaćanje poreskog duga, odnosno za čiju naplatu je pokretnut postupak prinudne naplate, može da ostvari pravo na mirovanje glavnog poreskog duga u smislu st. 1. do 3. ovog člana.

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, utvrđuje mirovanje glavnog poreskog duga u slučaju iz st. 1. do 3. ovog člana.

Izuzetno, pravo na mirovanje glavnog poreskog duga za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, osim zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu, odnosno za koji je odobreno odlaganja plaćanja duga, ostvaruje se na osnovu zahteva koji poreski obveznik, u pisanoj formi, podnosi nadležnom organu.

 

Član 4.

Za vreme mirovanja glavnog poreskog duga do njegove otplate u celosti, miruje i kamata.

Za vreme mirovanja, glavni poreski dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena, počev od 1. novembra 2012. godine do otplate duga u celosti.

 

Član 5.

Poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine.

Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

 

Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje

Član 6.

Poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate, ukoliko izmiri glavni poreski dug u periodu mirovanja duga.

Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate.

 

Član 7.

Malom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku 2013. godine, a preostala kamata po isteku 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisaće se 50% kamate po isteku prvog polugodišta 2013. godine, a preostala kamata po isteku drugog polugodišta 2013. godine.

Poreskom obvezniku iz st. 1. i 2. ovog člana, po isteku perioda mirovanja glavnog poreskog duga, otpisaće se i celokupno dugovanje po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Otpis kamate, kao i obaveze iz stava 3. ovog člana, vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

 

Plaćanje glavnog poreskog duga na rate

Član 8.

Poreski obveznici iz člana 7. ovog zakona stiču pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na rate, bez sredstava obezbeđenja, i to:

-              mali poreski obveznikna 24 mesečne rate, počev od 1. januara 2015. godine;

-              veliki poreski obveznik na 12 mesečnih rata, počev od 1. januara 2014.

godine.

Za vreme plaćanja glavnog poreskog duga na rate poreski obveznik je dužan da redovno plaća tekuće obaveze.

 

Posledice neizmirivanja obaveza

Član 9.

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poreski dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Nad poreskim obveznikom koji, u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

 

Otpis kamate u posebnim slučajevima

Član 10.

Ako se glavni poreski dug izmiri do 31. decembra 2014. godine, nadležni organ otpisaće kamatu i:

-           poreskom obvezniku čiji je glavni poreski dug nastao po osnovu

jednokratne poreske obaveze,

-           preduzetniku koji je brisan iz nadležnog registra.

 

Otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga po osnovu lokalnih poreza

Član 11.

Pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga za lokalne poreze utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave, pod istim uslovima propisanim ovim zakonom.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

 

Prekid zastarelosti

Član 12.

U periodu od 1. novembra 2012. godine do kraja perioda mirovanja glavnog poreskog duga, prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga, a period za koji je utvrđeno mirovanje poreskog duga ne uračunava se u rok zastarelosti.

Za period mirovanja glavnog poreskog duga produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga.

 

Prekid postupka prinudne naplate

Član 13.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, odnosno odluke skupštine jedinice lokalne samouprave, nadležni organ prekida postupke prinudne naplate bez vraćanja sredstava obezbeđenja.

 

Stupanje na snagu

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.