Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Objavljeno sa web sajtu Ministarstva finansija i privrede (april 2013. godine)

 

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka i 93/12), u članu 1. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kontrole menjačkih poslova, kao i kontrole deviznog poslovanja;”.

 

Član 2.

U članu 2a stav 1. posle reči: „poreskih davanja iz stava 1. ovog člana,” dodaju se reči: „pokretanja, vođenja i izricanja kazni u prvostepenom prekršajnom postupku u vezi sa javnim prihodima iz stava 1. ovog člana,”.

Tačka 4a) briše se.

U tački 6) reči: „5a), 6),” brišu se.

 

Član 3.

U članu 7. stav 7. reč: „mora” zamenjuje se rečju „može”, a reč „svih” briše se.

 

Član 4.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

„Poreska uprava u okviru poslova državne uprave vodi prvostepeni i drugostepeni poreski postupak, jedinstveni registar poreskih obveznika i poresko računovodstvo, procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti isključivo u postupku utvrđivanja osnovice poreza koji je propisan poreskim zakonom čije je utvrđivanje, naplata i kontrola u nadležnosti Poreske uprave, otkriva poreska krivična dela i prekršaje i njihove izvršioce, pokreće, vodi i izriče kazne u prvostepenom prekršajnom postupku za javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, a koji nisu u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda, pokreće, vodi i izriče kazne za prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i za prekršaje iz oblasti igara na sreću (u daljem tekstu: poreski prekršajni postupak), podnosi zahteve za pokretanje poreskog prekršajnog postupka koji su u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.”

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, obavezujući su za postupanje Poreske uprave.

Akti iz stava 3. ovog člana objavljuju se na internet stranama ministarstva nadležnog za poslove finansija i Poreske uprave.”

 

Član 5.

U naslovu iznad člana 15. reč: „ortačke” zamenjuje se rečju: „preduzetničke”.

U članu 15. stav 1. reč: „ortačke” zamenjuje se rečju: „preduzetničke”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Ako preduzetnička radnja nema poslovođu, odnosno ako nije postavljen privremeni staralac na zaostavštini, poreske obaveze iz stava 1. ovog člana ispunjava preduzetnik, odnosno naslednici kao solidarni poreski dužnici.”

 

Član 6.

U članu 23. stav 2. zapeta i reči: „osim po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,” brišu se.

Stav 3. briše se.

 

Član 7.

U članu 29. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Obaveštenja iz st. 1. do 3. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku ili omogućavanjem direktnog pristupa bazi podataka.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ.”

 

Član 8.

Član 30a menja se i glasi:

„Banka će dozvoliti isplatu zarada, odnosno naknada zarada, samo ako nalog kojim se banci nalaže isplata zarade, naknada zarada, kao i plaćanje poreza po odbitku sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu, koji dodeljuje Poreska uprava, na način iz člana 41. ovog zakona.”

 

Član 9.

Član 36. menja se i glasi:

„Poreski akti u pisanom obliku dostavljaju se poštom ili lično.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši lično, poreski akt smatra se dostavljenim danom prijema poreskog akta od strane poreskog obveznika ili ovlašćenog lica, što se potvrđuje njegovim potpisom.

Ako se dostavljanje poreskih akata vrši preko pošte, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti na dostavljanje.

Odredbe st. 1-3. ovog člana shodno se primenjuju i na dostavljanje drugim učesnicima u poreskom postupku.”

 

Član 10.

U članu 38. stav 3. menja se i glasi:

„Poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti dužan je da potpiše poresku prijavu, osim ako je drukčije uređeno poreskim propisom.”

St. 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 6, reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 7, reči: „elektronskim putem” zamenjuju se rečima: „u elektronskom obliku”.

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 8, reči: „stava 9.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”, a reči: „elektronskim putem” zamenjuju se rečima: „u elektronskom obliku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno”.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 9, reči: „elektronskim putem” zamenjuju se rečima: „u elektronskom obliku”, a posle reči: „preduzetnici” dodaju se zapeta i reči: „ako ovim zakonom nije drukčije uređeno”.

 

Član 11.

U članu 40. stav 1. reči: „izmenjenu poresku prijavu, u kojoj su greška ili propust otklonjeni” zamenjuju se rečima: „poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni (u daljem tekstu: izmenjena poreska prijava)”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.”

Stav 6. menja se i glasi:

„Ministar bliže uređuje podnošenje izmenjene poreske prijave u elektronskom obliku.”

 

Član 12.

Član 41. menja se i glasi:

„Poreska prijava za poreze koji se plaćaju po odbitku (u daljem tekstu: porez po odbitku) je izveštaj koji poreski obveznik, odnosno poreski platac, podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava).

Pojedinačna poreska prijava sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda i

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Pojedinačna poreska prijava i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku.

Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca pojedinačne poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje pojedinačne poreske prijave sa otklonjenim nedostacima ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu pojedinačne poreske prijave.

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poreski platac iz stava 1. ovog člana dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Akt za izvršavanje ovog člana doneće ministar.”

 

Član 13.

Posle člana 41. dodaje se član 41a, koji glasi:

„Član 41a

Ako je drugim propisom predviđeno podnošenje izveštaja sa podacima o porezu po odbitku uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona.”

 

Član 14.

U članu 42. stav 1. reči: „od posebnog značaja za fiskalni interes Republike” zamenjuju se rečima: „od značaja za utvrđivanje poreske obaveze”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Podacima iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito podaci o imovini, o statusnim promenama, poslovnim aktivnostima i novčanim transakcijama lica koje podnosi informativnu poresku prijavu.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

 

Član 15.

U članu 65. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, porez po odbitku dospeva za plaćanje ranijeg od sledećih dana, i to:

1) dana kojeg porez po odbitku dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom;

2) dana koji je u pojedinačnoj poreskoj prijavi naveden kao datum plaćanja.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4. reči: „st. 4-6.” zamenjuju se rečima: „st. 8-11.”

 

Član 16.

U članu 75. stav 1. posle reči: „sporednih poreskih davanja” dodaju se zapeta i reči: „osim kamate,”.

U stavu 2. posle reči: „sporednih poreskih davanja” dodaju se zapeta i reči: „osim kamate,”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3-6, koji glase:

„Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu.

Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje, odnosno promene iznosa duga i/ili promene stope iz stava 1. ovog člana i/ili isteka svake kalendarske godine u periodu docnje za koji se vrši obračun.

Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 8. posle reči: „sporednih poreskih davanja” dodaju se zapeta i reči: „osim kamate,”.

Dosadašnji st. 5-7. postaju st. 9-11.

 

Član 17.

U članu 101. stav 2. reči: „st. 3. i 6.” zamenjuju se rečima „st. 4. i 7.”.

 

Član 18.

U članu 104. stav 2. rečenica: „Ukoliko na nekom usmenom javnom nadmetanju nema najmanje dva ponuđača, usmeno javno nadmetanje se ponovo oglašava u roku od osam dana od dana za koji je bilo oglašeno usmeno javno nadmetanje na kome nije bilo najmanje dva ponuđača.” briše se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju stvari iz stava 1. ovog člana javi samo jedan ponuđač, pokretne stvari mogu se prodati tom ponuđaču neposrednom pogodbom.”

Dosadašnji st. 3-6. postaju st. 4-7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, posle reči: „oglasiti prodaju stvari na” dodaju se reči: „internet stranici i”.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: „stava 8.” zamenjuju se rečima: „stava 9.”.

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 11, reči: „75%” zamenjuju se rečima: „60%”.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 12.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13, reči: „50%” zamenjuju se rečima: „30%”.

Dosadašnji st. 13. i 14, koji postaju st. 14. i 15, menjaju se i glase:

„Ako pokretna stvar ne bude prodata ni na drugom usmenom javnom nadmetanju u roku od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja, Poreska uprava će konstatovati da prodaja nije uspela i doneće zaključak da se nastavlja sa prodajom neposrednom pogodbom, a prodajna cena je predmet dogovora između Poreske uprave i kupca i za nju se ne traži saglasnost poreskog obveznika.

Prodaja stvari putem neposredne pogodbe ponavlja se sve do prodaje pokrene stvari, odnosno do isteka roka od šest meseci od donošenja zaključka iz stava 14. ovog člana.”

Dosadašnji stav 15. briše se.

U stavu 18. reči: „stava 13.” zamenjuju se rečima: „stava 15.”.

Posle stava 19, dodaje se novi stav 20, koji glasi:

„Za materijalne i pravne nedostatke pokretne stvari koji nastanu na pokretnoj stvari nakon dostave rešenja iz stava 18. ovog člana nadležnom organu za evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini, kao i za štetu koja nastane usled istih, odgovara nadležni organ za evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini.”

Dosadašnji st. 20-22. postaju st. 21-23.

 

Član 19.

U članu 110. posle stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

„Za materijalne i pravne nedostatke nepokretnosti koji nastanu na nepokretnosti nakon dostave rešenja iz stava 6. ovog člana nadležnom organu za evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini, kao i za štetu koja nastane usled istih, odgovara nadležni organ za evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini.”

Dosadašnji stav 12. postaje stav 13.

 

Član 20.

Član 114e menja se i glasi:

„Odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj primenjuju se i na sve javne prihode za koje je zastarelost propisana drugim poreskim zakonom na drukčiji način.”.

 

Član 21.

U članu 115. stav 4. reči: „st. 2. i 3.” zamenjuju se rečima: „stav 2.”.

 

Član 22.

U članu 122. dodaje se stav 5, koji glasi:

„U rešenju iz stava 4. ovog člana kojim se porez po odbitku utvrđuje zbirno na nivou isplatioca prihoda, Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku i da podnese pojedinačnu poresku prijavu u kojoj otklanja utvrđene nepravilnosti.”

 

Član 23.

U članu 129. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U rešenju iz stava 1. ovog člana kojim se porez po odbitku utvrđuje zbirno na nivou isplatioca prihoda, Poreska uprava nalaže poreskom obvezniku i da podnese pojedinačnu poresku prijavu u kojoj otklanja utvrđene nepravilnosti.”

 

Član 24.

U članu 129b dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Poreski inspektor može rešenjem privremeno oduzeti opremu kojom obveznik obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, a koju zatekne u postupku kontrole.

Privremeno oduzeta oprema iz stava 2. ovog člana, može se ostaviti na čuvanje licu od koga je privremeno oduzeta do isteka roka iz člana 129a stav 4. ovog zakona, ukoliko se proceni da bi troškovi oduzimanja i čuvanja bili nesrazmerno veliki u odnosu na poresku obavezu.”

 

Član 25.

U članu 129v stav 1. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

 

Član 26.

U članu 134. stav 1. reči: „utvrdi vrednost oduzetih stvari i da ih” zamenjuju se rečima: „oduzete stvari po vrsti i količini”.

U stavu 2. posle reči: „utvrđuje se” zamenjuju se rečima: „utvrđuje komisija”, a posle reči: „u momentu oduzimanja” dodaju se zapeta i reči: „u roku od pet dana od dana oduzimanja”.

U stavu 3. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

St. 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 4, reči: „oduzete cigarete i alkoholna pića bez kontrolne akcizne markice” zamenjuju se rečima: „oduzeti akcizni proizvodi, izuzev derivata nafte, papirne tube za cigarete, filteri za cigarete, papir za cigarete, mašinice za punjenje papirnih tuba za cigarete, kao i druge mašinice za uvijanje rezanog duvana”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Pre javne prodaje iz stava 4. ovog člana, Poreska uprava ponovo vrši utvrđivanje vrednosti oduzetih stvari u slučaju kada je proteklo više od godinu dana od dana oduzimanja stvari.”

Dosadašnji stav 7, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Javna prodaja oduzetih stvari iz stava 4. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona koji uređuju javnu prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate.”

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 7, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 10, reči: „Izuzetno od stava 6. ovog člana” zamenjuju se rečima: „Po isteku roka iz stava 4. ovog člana”.

Dosadašnji stav 12. postaje stav 11.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 12, posle reči: „troškove” na oba mesta, dodaju se reči: „prevoza i”.

Dodaje se novi stav 13, koji glasi:

„Akt za izvršavanje ovog člana doneće ministar.”

 

Član 27.

Član 159. menja se i glasi:

„Jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku baze podataka o obveznicima poreza na imovinu, kao i podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu.”

 

Član 28.

U članu 159a stav 1. posle reči: „na posebnom obrascu” dodaju se reči: „ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja”.

 

Član 29.

U članu 160. tačka 1a) reči: „i drugih poslova, koji su, shodno Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11) u nadležnosti Deviznog inspektorata,” brišu se.

Tačka 13v) menja se i glasi:

„13v) vrši kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja, u skladu sa propisima kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i kontrolu spoljnotrgovinskog poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom;”.

Tačka 13g) briše se.

 

Član 30.

Posle člana 163. dodaju se naslov iznad člana i novi član 163a, koji glase:

„Vanbilansno poresko računovodstvo

Član 163a

U vanbilansnom poreskom računovodstvu Poreska uprava vodi neplaćene poreske obaveze:

1) poreskih obveznika koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, osim ako je za ispunjenje tih obaveza odgovorno drugo lice;

2) za koje je nastupila apsolutna zastarelost u skladu sa ovim zakonom.

Neplaćene poreske obaveze iz stava 1. tačka 2) ovog člana vode se u ukupnom iznosu po poreskom obvezniku.

Poreska uprava po službenoj dužnosti neplaćene obaveze iz stava 1. ovog člana prenosi iz poreskog računovodstva u vanbilansno poresko računovodstvo po saznanju o brisanju iz propisanog registra, odnosno protekom roka zastarelosti u skladu sa ovim zakonom.

Sadržinu, postupak i način vođenja vanbilansnog poreskog računovodstva bliže uređuje ministar aktom iz člana 163. stav 2. ovog zakona.”

 

Član 31.

Član 167a menja se i glasi:

„Direktor Poreske uprave ima zamenika direktora, koji za svoj rad odgovara direktoru.

Zamenik direktora pomaže direktoru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.

Osnovna plata zamenika direktora određuje se množenjem koeficijenta 7,11, koji je utvrđen za III grupu položaja – u koju se svrstava i položaj zamenika direktora Poreske uprave, sa osnovicom za obračun i isplatu plate, koja se za državne službenike i nameštenike utvrđuje za svaku budžetsku godinu zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, a naknade i druga primanja zamenika direktora utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate državnih službenika i nameštenika.

Zamenika direktora postavlja Vlada, na period od pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.”

 

Član 32.

U članu 169o stav 1. posle reči: „prevremeno steći” dodaje se reč: „neposredno”.

 

Član 33.

U članu 169p stav 5. posle reči: „nameštenika” dodaju se reči: „i odredbama ovog zakona”.

Posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase:

„Plata utvrđena po odredbama st. 1-6. ovog člana, može se korigovati tako da iznos plate poreskih službenika i nameštenika u Poreskoj upravi ne bude manji od plate lica zaposlenog u nadležnom organu područne jedinice lokalne samouprave na istim poslovima.

Plata utvrđena po odredbama st. 1-7. ovog člana, može se korigovati shodno radnom učinku poreskog službenika i nameštenika, a kriterijume, način i postupak korigovanja propisuje ministar.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 9.

 

Član 34.

Naslov iznad člana 169t menja se i glasi:

„Priznanja, nagrade i umanjenja plata”.

U članu 169t stav 1. posle reči: „poreskom službeniku” dodaju se reči: „i namešteniku”.

U stavu 2. reči: „dodeljuju se” zamenjuju se rečima: „mogu se dodeljivati kvartalno i”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za nedovoljno postignute rezultate rada u obavljanju poslova Poreske uprave poreskom službeniku i namešteniku može se umanjiti osnovna plata najviše za 30%.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4. posle reči: „priznanja” dodaju se zapeta i reči: „kriterijume za utvrđivanje visine, kao”, a posle reči: „nagrada” dodaju se zapeta i reči: „odnosno umanjenja plata”.

 

Član 35.

U članu 176. stav 1. posle reči: „Ko” dodaje se reč: „neovlašćeno”, a reči: „nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama, u skladu sa zakonom” zamenjuju se rečima: „se u skladu sa zakonom smatraju akciznim proizvodima”.

U stavu 5. posle reči: „Proizvodi koji” dodaju se reči: „se u skladu sa zakonom smatraju akciznim proizvodima a koji su neovlašćeno stavljeni u promet, kao i proizvodi koji”.

 

Član 36.

U članu 177. stav 1. posle reči: „poreskim zakonom,” dodaju se reči: „uključujući i pojedinačnu poresku prijavu,”.

U stavu 6. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „12.500” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U stavu 7. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 8. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 9. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 10. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „12.500” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U stavu 11. reči: „5.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: „10.000 do 100.000”.

 

Član 37.

U članu 178. stav 5. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 6. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 7. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 8. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „15.000” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U stavu 9. reči: „5.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: „10.000 do 100.000”.

 

Član 38.

U članu 178a stav 5. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 6. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 7. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „20.000”.

U stavu 8. broj: „100.000” zamenjuje se brojem: „500.000”, a broj: „15.000” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U stavu 9. reči: „5.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: „10.000 do 100.000”.

 

Član 39.

Posle člana 178a dodaje se naslov iznad člana i novi član 178b, koji glase:

„Nepodnošenje informativne poreske prijave 178b

Poreski obveznik - pravno lice, odnosno preduzetnik koji Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% ukupnog prihoda ostvarenog za prethodnu poslovnu godinu.”

 

Član 40.

U članu 179. stav 1. broj: „600.000” zamenjuje se brojem: „1.000.000”.

U tački 2b) reči: „elektronskim putem (član 38. stav 10)” zamenjuju se rečima: „u elektronskom obliku (član 38. stav 8)”.

U tački 2v) reči: „elektronskim putem (član 38. stav 11)” zamenjuju se rečima: „u elektronskom obliku (član 38. stav 9)”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) u pojedinačnoj poreskoj prijavi navede netačne podatke (član 41);”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) u informativnoj poreskoj prijavi ne navede potpune podatke (član 42);”.

U stavu 2. reči: „5.000 do 30.000” zamenjuju se rečima: „10.000 do 50.000”.

U stavu 3. broj: „300.000” zamenjuje se brojem: „400.000”.

U stavu 4. broj: „300.000” zamenjuje se brojem: „500.000”.

U stavu 5. broj: „15.000” zamenjuje se brojem: „30.000”.

U stavu 6. broj: „150.000” zamenjuje se brojem: „200.000”.

U stavu 7. broj: „150.000” zamenjuje se brojem: „300.000”.

U tački 3) reči: „stav 6” zamenjuju se rečima: „stav 4”.

U stavu 8. broj: „7.000” zamenjuje se brojem: „10.000”.

U stavu 9. broj: „75.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Stav 10. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ (član 29. stav 6).”

Dodaje se novi stav 11, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja dozvoli isplatu zarada, odnosno naknada zarada ako nalog kojim se banci nalaže isplata zarade, naknada zarada, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona (član 30a).”

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, broj: „600.000” zamenjuje se brojem: „1.000.000”.

 

Član 41.

U članu 180. stav 1. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

U tački 6) reči: „ član 38. st. 2, 3. i 5. i član 40. stav 1” zamenjuju se rečima: „član 38. st. 2. i 3, član 40. stav 1. i član 41”.

 

Član 42.

Posle člana 180. dodaju se naslov iznad člana i novi član 180a, koji glase:

„Nepodnošenje informativne poreske prijave

180a

Poreski obveznik - fizičko lice koje Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu ili u njoj ne navede svu svoju imovinu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% tržišne vrednosti neprijavljene imovine.”

 

Član 43.

U članu 181. stav 1. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Posle tačke 2v) dodaje se tačka 2g), koja glasi:

„2g) organu, organizaciji ili drugom licu nadležnom za upis u propisani registar lica koja obavljaju određenu delatnost, ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza koji izdaje nadležni poreski organ (član 29. stav 6);”.

Tačka 3a) menja se i glasi:

„3a) banci koja dozvoli isplatu zarada, odnosno naknada zarada, a nalog kojim se banci nalaže isplata zarade, naknada zarada, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona (član 30a);”.

U tački 4) reči: „stav 3” zamenjuju se rečima: „stav 4”.

Tačka 11a) menja se i glasi:

„11a) jedinici lokalne samouprave, ako u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca ne dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku baze podataka o obveznicima poreza na imovinu, kao i podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu (član 159);”.

 

Član 44.

U članu 182. stav 1. reči: „5.000 do 50.000” zamenjuju se rečima: „10.000 do 100.000”.

 

Član 45.

Odredbe člana 4. stav 2. ovog zakona primenjivaće se na akte donete nakon stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 46.

Propisi iz čl. 11, 26, 30, 33. i 34. ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propis iz člana 12. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 47.

Zbirna i pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku koji dospeva za plaćanje zaključno sa 31. decembrom 2013. godine podnose se u skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka i 93/12).

 

Član 48.

Odredbe čl. 8, 12. i 13, člana 15. stav 1, čl. 22. i 23, člana 36. stav 1, člana 40. st. 4. i 16, člana 41. stav 2. i člana 43. stav 3. ovog zakona, koje se odnose na podnošenje pojedinačne poreske prijave, primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana u delu koji se odnosi na početak primene člana 12. ovog zakona, poreski obveznik koji obezbedi tehničke uslove može podnositi Poreskoj upravi pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku u elektronskom obliku počev od 1. oktobra 2013. godine.

Postupak i način podnošenja pojedinačne poreske prijave počev od 1. oktobra 2013. godine može urediti ministar nadležan za poslove finansija.

 

Član 49.

Odredbe člana 7. stav 1. ovog zakona, koje se odnose na dostavljanje obaveštenja, odnosno omogućavanja direktnog pristupa bazi podataka, primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, organ koji obezbedi tehničke uslove može Poreskoj upravi dostavljati obaveštenja u elektronskom obliku, odnosno omogućiti direktan pristup bazi podataka počev od 1. oktobra 2013. godine.

 

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.