Nacrt Zakona izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

 NACRT ZAKONA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Objavljen na sajtu Ministarstva finansija i privrede – novembar 2012

 

 Član 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11), član 1. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

 

„6) kreditni poslovi u Republici u devizama i kreditni poslovi sa inostranstvom.”

 

Stav 2. briše se.

 

Član 2.

Član 2. tačka (1) podtačka 6) menja se i glasi:

 

„6) korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora; ”

 

U tač. (7) i (12) reči: „hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata” zamenjuju se rečju „kapitala”.

 

Tačka (21) menja se i glasi:

 

Kreditni poslovi sa inostranstvom su krediti, koje odobrava banka ili strana banka, i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, o kojima rezidenti izveštavaju Narodnu banku Srbije.

 

Kreditni poslovi iz stava 1. ove tačke su:

 

- komercijalni krediti i zajmovi u devizama i dinarima povezani sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženo plaćanje i plaćanje unapred robe i usluga do godinu dana sa kamatom, odnosno preko godinu dana. Komercijalnim kreditom i zajmom smatra se i finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga koje kreditor ili zajmodavac odobrava dužniku – kupcu po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga tako što po nalogu kupca obavezu izmiruje neposredno prodavcu;

 

- finansijski krediti i zajmovi u devizama koje kreditor, odnosno zajmodavac odobrava dužniku tako što sredstva stavlja na raspolaganje uplatom na račun dužnika. Pod finansijskim kreditima i zajmovima podrazumevaju se i svi oblici finansiranja koje odobravaju banke, strane banke i druge strane finansijske institucije. Finansijskim kreditom smatra se i finansiranje trgovine robom ili pružanja usluga u kojoj rezident nije ugovorna strana u poslu, a koje odobrava banka.

 

Komercijalne i finansijske kredite i zajmove dužniku može odobriti jedan kreditor, odnosno zajmodavac ili grupa kreditora ili zajmodavaca (sindicirani kredit ili zajam).

Kreditni poslovi sa inostranstvom iz stava 1. ove tačke su i:

 

- subordinirani krediti i zajmovi iz tačke (17) stav 3. ovog člana u devizama, kratkoročni oročeni bankarski depoziti u devizama sa rokom otplate do godinu dana između banke i strane banke, koji se koriste tako što banka - kreditor uplaćuje sredstva na račun banke – dužnika,

 

-   kratkoročne bankarske kreditne linije u devizama sa rokom otplate do godinu dana između banke i strane banke, koje se koriste tako što banka - kreditor vrši plaćanja po nalogu banke – dužnika,

 

-  drugi poslovi koji imaju obeležja kreditnog posla sa inostranstvom. Kreditnim poslovima sa inostranstvom iz stava 1. ove tačke smatraju se i:

 

-  bankarske garancije, avali i drugi oblici jemstva koje banka daje u korist nerezidenta - kreditora po kreditima koje rezidenti uzimaju iz inostranstva i po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu,

 

-    jemstva i druga sredstva obezbeđenja koja rezident - pravno lice i preduzetnik daje u korist nerezidenta - kreditora po kreditima koje rezidenti uzimaju iz inostranstva, kao i jemstva i druga sredstva obezbeđenja koja rezident - pravno lice daje po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu.

 

Kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju se i krediti i zajmovi u dinarima koje u skladu sa odredbama ovog zakona međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima, kao i krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima.”

 

U tački (21a) stav 1. posle alineje prve dodaje se alineja druga koja glasi: „izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva po nalogu rezidenta ili

 

nerezidenta po tekućim ili kapitalnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu, osim garancija iz tačke (21) stav 5. alineja prva ovog člana,”

 

Dosadašnja alineja druga postaje alineja treća.

 

Član 3. U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

 

„Izvoz i uvoz robe ili usluga ugovoreni u devizama ili dinarima koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i roba ili usluga unapred naplaćena, odnosno plaćena u devizama ili dinarima, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja smatraju se komercijalnim kreditima i zajmovima.”

 

Stav 2. briše se.

 

Član 4. Član 6. st. 1, 2. i 3. menjaju se i glase:

 

„Rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik mogu izvršiti prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima.

 

Vlada propisuje način obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana.

 

Banka, rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica mogu izvršiti prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti iz čl. 11. i 12. ovog zakona, na način koji propiše Narodna banka Srbije.”

St. 4. i 5. brišu se.

 

Član 5. Član 7. stav 1. menja se i glasi:

 

„Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti mogu prenositi, odnosno platiti ili naplatiti novčana potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima. ”

 

Dodaje se stav 2. koji glasi:

 

„Rezident – javno preduzeće i pravno lice sa državnim kapitalom ili pravno lice koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije može obavljati poslove iz stava 1. ovog člana samo na osnovu saglasnosti Vlade.”

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

 

„Poslovi iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti samo na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi.”

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. brišu se.

 

Član 6.

Član 8a. briše se.

 

Član 7.

Član 9. briše se.

 

Član 8.

Posle člana 11. dodaje se član 11a. koji glasi:

 

„Rezidenti – pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu vršiti plaćanje radi kupovine u inostranstvu udela u kapitalu stranog pravnog lica koje se ne smatra direktnom investicijom.

 

Nerezidenti mogu vršiti plaćanje radi kupovine udela u kapitalu rezidenta pravnog lica koje se ne smatra direktnom investicijom, u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.”

 

Član 9.

U članu 12. stav 2. briše se.

 

Član 10.

У   članu 13. stav 1. posle reči: „plaćanje” dodaju se reči: „ili naplatu” i posle reči: „kupovine” dodaju se reči: „ili prodaje”.

 

У   stavu 4. posle reči: „plaćanje” dodaju se reči: „ili naplatu” i posle reči: „kupovine” dodaju se reči: „ili prodaje”.

У    

Član 11.

U članu 14. stav 1. reči: „hartija od vrednosti” zamenjuju se rečju: „kapitala”.

 

Član 12. U članu 17. dodaje se stav 2. koji glasi:

 

„Rezidenti - pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu vršiti plaćanje radi ulaganja u inostrane investicione fondove posredstvom rezidenata - investicionih društava i društava za upravljanje investicionim fondovima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.”

 

Stav 2. postaje stav 3.

 

Član 13. U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

 

„Kreditni poslovi iz člana 2. tačka (21) st. 2. - 3, stav 4. alineje prva i treća i stav 5. ovog zakona zaključuju se u pismenom obliku.”

 

Stav 5. briše se.

 

U stavu 6, koji postaje stav 5, reči: „st. 4. i 5.“ menjaju se i glase: „stava 4.“ Stav 7, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

 

„Banka može učestvovati u sindiciranom komercijalnom kreditu ili zajmu koji se odobrava rezidentu ili nerezidentu za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga, kupovati potraživanje od nerezidenta - učesnika u takvom sindiciranom kreditu i prodavati nerezidentu svoje potraživanje po ovom osnovu.”

 

St. 8, 9. i 10. postaju st. 7, 8. i 9.

Stav 11, koji postaje stav 10, menja se i glasi:

 

„Banka, rezident – pravno lice, preduzetnik i fizičko lice mogu zaključivati druge poslove koji imaju obeležja kreditnih poslova sa inostranstvom iz člana 2. tačka (21) stav 4. alineja četvrta ovog zakona u skladu sa propisom Narodne banke Srbije donetim na osnovu člana 24. ovog zakona.“

 

Stav 12, koji postaje stav 11, menja se i glasi:

 

„Rezident - fizičko lice može iz inostranstva uzimati kredite i zajmove sa rokom otplate dužim od godinu dana, dok takve kredite i zajmove rezident-ogranak stranog pravnog lica može uzimati od nerezidenta – osnivača. ”

 

Stav 13. postaje stav 12. Stav 14. briše se.

 

Član 14. Član 20. stav 1. menja se i glasi:

 

„Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti mogu prenositi, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

„Rezident – javno preduzeće i pravno lice sa državnim kapitalom ili pravno lice koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije može obavljati poslove iz stava 1. ovog člana samo na osnovu saglasnosti Vlade.”

Dosadašnji stav 2, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

 

„Poslovi iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti samo na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi.”

Stav 3. briše se.

 

Član 15. Član 23. stav 1. menja se i glasi:

 

„Rezidenti – pravna lica mogu nerezidentima odobravati finansijske zajmove pod uslovom da je nerezident – dužnik po kreditnom poslu u većinskom vlasništvu rezidenta.”

 

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

 

„Rezident – javno preduzeće i pravno lice sa državnim kapitalom ili pravno lice koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije može obavljati poslove iz st. 1. i 2. ovog člana samo na osnovu saglasnosti Vlade.”

Dosadašnji st. 3. postaje stav 4.

 

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „stava 3.“ zamenjuju se rečima: „stava 4.“.

 

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

 

Član 16.

U članu 24. reči: „evidentiranje kreditnih poslova” zamenjuju se rečima: „izveštavanje o kreditnim poslovima ”.

 

Član 17. U članu 26. dodaje se stav 2. koji glasi:

 

„Banka u skladu sa propisima o bankama i ovim zakonom izdaje garancije, avale i druge oblike jemstva po tekućim ili kapitalnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu, pod uslovom da rezident ima udela u vlasništvu nerezidenta – dužnika.”

 

Stavovi 2, 3, 4, 5, 6. i 7. postaju stavovi 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

 

Član 18.

Član 31a. briše se.

 

Član 19. U članu 32. dodaje se stav 2. koji glasi:

 

„Rezidenti mogu obavljati platni promet i preko strane institucije kojoj se prenose devize radi plaćanja i naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga u inostranstvu.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

 

„Platni promet po finansijskim i subordiniranim kreditima i zajmovima u devizama, kao i po kreditima u dinarima koji se rezidentima odobravaju u skladu sa članom 18. stav 2. ovog zakona, može se vršiti samo ukoliko su rezidenti o tim poslovima prethodno izvestili Narodnu banku Srbije u skladu sa ovim zakonom.”

 

Dodaje se novi stav 5, koji glasi:

 

„Pod uslovima iz stava 4. vrši se i platni promet po komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga koje kreditor ili zajmodavac odobrava dužniku – kupcu po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga tako što po nalogu kupca obavezu izmiruje neposredno prodavcu.”

 

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

 

„Platni promet po ostalim kreditnim poslovima sa inostranstvom, kao i po kreditima koje od nerezidenta uzimaju rezidenti - fizička lica, može se vršiti i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije o tim poslovima.”

 

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

 

Član 20. Član 33. stav 3. menja se i glasi:

 

„Poslovi iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se vršiti samo na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi.”

Brišu se st. 4. i 5.

Stav 6, koji postaje stav 4, menja se i glasi:

 

„Rezidenti su dužni da o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom određenim u st. 1. i 2. ovog člana izveste Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona.”.

 

 

Član 21.

U članu 34. u stavu 4. reči: „robni kredit” zamenjuju se rečima: „komercijalni kredit za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga”.

Stav 5. menja se i glasi:

 

„Plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici mogu se vršiti i u devizama po poslovima koji su uređeni zakonima koji uređuju tržište kapitala i osiguranje depozita.”

 

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

 

„Plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici mogu se vršiti i u devizama i u drugim slučajevima propisanim zakonom.”

 

Dosadašnji st. 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8. i 9.

 

Član 22. Član 35. stav 2. menja se i glasi:

 

„Rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik drži devize na deviznom računu kod banke ili ih prodaje banci.”

 

Član 23. Član 36. stav 1. menja se i glasi:

 

„Rezidenti - korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, devizne račune vode kod Uprave za trezor u okviru sistema konsolidovanog računa trezora koji se vodi kod Narodne banke Srbije, osim ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano, a devize i efektivni strani novac koji ostvare u svom poslovanju mogu da prodaju Narodnoj banci Srbije.”

 

Dodaje se stav 3. koji glasi:

 

„Narodna banka Srbije propisuje način obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora iz stava 1. ovog člana.”

 

Član 24.

Član 39. menja se i glasi:

„Menjačke poslove mogu da obavljaju:

 

1)   banke i rezident – privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost;

 

2)    rezidenti – pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova izdato od strane Poreske uprave.

 

Rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova (u daljem tekstu: ovlašćenje), na osnovu podnetog zahteva, izdaje Poreska uprava kada utvrdi da podnosilac zahteva ispunjava sledeće uslove:

 

1)    da je kao privredni subjekat registrovan kod nadležnog organa;

 

2)    da sa bankom ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova koji ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje;

 

3)    da vlasnik, odnosno osnivač privrednog subjekta, odnosno direktor privrednog subjekta, odnosno direktor osnivača privrednog subjekta i radnik koji će neposredno obavljati menjačke poslove nije pravnosnažno osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, protiv javnog reda i mira

 

и  pravnog saobraćaja;

 

4)    da je organizaciono i kadrovski osposobljen i tehnički opremljen za obavljanje menjačkih poslova.

 

Pod kadrovskom osposobljenošću za obavljanje menjačkih poslova podrazumeva se da radnici koji neposredno obavljaju menjačke poslove kod privrednog subjekta imaju najmanje srednju stručnu spremu i certifikat za obavljanje menjačkih poslova, osim u slučaju kada privredni subjekt menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost.

 

Pod organizacionom osposobljenošću podrazumeva se obezbeđenje adekvatnog poslovnog prostora.

 

Pod tehničkom opremljenošću podrazumeva se obezbeđenje adekvatne opreme i informacionog sistema koji omogućava obavljanje menjačkih poslova na propisan način.

 

Bliže uslove i način obavljanja menjačkih poslova propisuje Narodna banka Srbije.

 

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za izdavanje ovlašćenja iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava doneće rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje ovlašćenja.

 

Poreska uprava o podnetom zahtevu odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva sa kompletnom dokumentacijom.

 

Ministar nadležan za poslove finansija i privrede propisuje bliže postupak i uslove za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, utvrđuje jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslove koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku.

 

Certifikat za obavljanje menjačkih poslova izdaje Poreska uprava, o čemu vodi odgovarajući registar.

 

Rešenje Poreske uprave iz st. 2. i 7. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.”

 

Član 25.

Član 39a. menja se i glasi:

 

„Poreska uprava donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova kad utvrdi:

 

1) da ovlašćeni menjač prestane da ispunjava uslove za obavljanje menjačkih poslova predviđene ovim zakonom i propisom Narodne banke Srbije;

 

2)    da ovlašćeni menjač ne počne sa radom u roku od 30 dana od dana prijema ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova;

 

3)    da je ovlašćenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka;

 

4)    da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti iz rešenja Poreske uprave;

 

5)    da ovlašćeni menjač u pisanoj formi podnese zahtev Poreskoj upravi za prestanak obavljanja menjačkih poslova;

 

6)    da ovlašćeni menjač u trajanju dužem od pet radnih dana bez opravdanog razloga ne obavlja menjačke poslove.

 

Rešenje Poreske uprave iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

 

Poreska uprava donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu u periodu do 30 radnih dana ako ovlašćeni menjač ne omogući poreskom inspektoru uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata, odnosno ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima.

 

Na rešenje Poreske uprave iz stava 3. ovog člana može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

 

Žalba iz stava 4. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 3. ovog člana.”

 

Član 26.

U članu 46. st. 1. i 2. reči: „Devizni inspektorat” zamenjuju se rečima: „Poreska uprava”.

 

Dodaje se stav 3. koji glasi:

 

„Poreski inspektor u toku kontrole može, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti devize, efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti, dinare, predmete, isprave i dokumentaciju, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.”

 

Član 27.

Posle člana 49. dodaje se član 49a. koji glasi:

 

„Narodna banka Srbije utvrđuje autentičnost efektivnog stranog novca (stranih novčanica i kovanog novca) ako postoji sumnja u njihovu autentičnost.

 

Narodna banka Srbije propisuje način postupanja sa efektivnim stranim novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan.

 

Zabranjena je izrada, prodaja, uvoz i distribucija, radi prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalja i žetona koji nalikuju stranom kovanom novcu - evru.

 

Narodna banka Srbije propisuje obeležja na osnovu kojih se utvrđuje sličnost medalja i žetona stranom kovanom novcu - evru.”

 

Član 28.

Naslov glave i naslov odeljka iznad člana 50. i čl. 50, 51, 52, 52a. i 53. brišu se.

 

Član 29.

U članu 55. reči: „Deviznog inspektorata” zamenjuju se rečima: „Poreske uprave”, a reči: „u depo” zamenjuju se rečima: „u ostavu”.

 

Član 30.

U članu 57. reči: „Deviznog inspektorata” zamenjuju se rečima: „Poreske uprave”.

 

Član 31. Član 59. stav 1. menja se i glasi:

 

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – pravno lice, banka i nerezident – pravno lice:

 

1) ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga na način koji propiše Vlada (član 6. st. 1. i 2);

 

2)    ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom na način koji propiše Narodna banka Srbije (član 6. stav 3);

 

3)    ako prenese, kupi ili proda, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje koje nije nastalo po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (član 7. stav 1);

 

4)    ako posao iz člana 7. stav 1. obavi bez saglasnosti Vlade (član 7. stav 2);

 

5)    ako posao iz člana 7. stav 1. ne izvrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 7.

stav 3); 6) ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno

 

izvrši prenos nerezidentu, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (član 8);

 

7)    ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija suprotno članu 11. ovog zakona;

 

8)    ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu, odnosno Republici suprotno zakonu koji uređuje svojinsko-pravne odnose (član 12. stav 1);

 

9)    ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;

 

10)  ako izvrši plaćanje radi kupovine u Republici dugoročnih dužničkih, kao i vlasničkih hartija od vrednosti, suprotno zakonu koji uređuje tržište kapitala (član 14. stav 1);

 

11)  ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih kratkoročnih hartija od vrednosti na stranom i domaćem tržištu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 15. stav 1);

 

12)  ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih kratkoročnih hartija od vrednosti (član 15. stav 2);

 

13)  ako izvrši plaćanje radi kupovine kratkoročnih hartija od vrednosti u Republici (član 15. stav 3);

 

14)  ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 16);

 

15)  ako izvrši plaćanje radi ulaganja u inostranstvo suprotno odredbama zakona kojim se uređuju poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17. stav 1);

 

16)  ako izvrši plaćanje radi ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno odredbi člana 17. stav 2. ovog zakona;

 

17)  ako izvrši plaćanje radi ulaganja u investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove u Republici suprotno zakonu koji uređuje poslove sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17. stav 3);

 

18)  ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno odredbi člana

18.  stav 1. ovog zakona;

 

19)  ako odobri kredit ili zajam u dinarima iz člana 18. stav 2. ovog zakona suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 18. stav 2);

 

20)  ako daje bankarske garancije, avale i druge oblike jemstva u korist nerezidenta kreditora po kreditima koje rezidenti uzimaju iz inostranstva, pribavlja garancije, jemstva i druga sredstva obezbeđenja od nerezidenta po kreditima koje odobrava nerezidentima i daje garancije, avale i druge oblike jemstva po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu suprotno odredbi člana 18. stav 3. ovog zakona;

 

21)  ako učestvuje u sindiciranom finansijskom kreditu ili zajmu suprotno odredbama člana 18. stav 4. ovog zakona;

 

22)  ako kupi potraživanje od nerezidenta – učesnika u sindiciranom finansijskom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava dužniku, suprotno uslovima iz člana 18. stav 4. ovog zakona (član 18. stav 5);

23)  ako postupi suprotno članu 18. stav 6. ovog zakona;

 

24) ako daje jemstva i druga sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta kreditora po kreditima koje rezidenti uzimaju iz inostranstva, pribavlja garancije, jemstva i druga sredstva obezbeđenja od nerezidenta po kreditima koje odobrava nerezidentima i daje jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu suprotno odredbi člana 18. stav 7 ovog zakona;

 

25)  ako obavlja kreditne poslove sa inostranstvom suprotno odredbama posebnog zakona (član 18. stav 8);

 

26)  ako postupi suprotno odredbi člana 18. stav 10. ovog zakona;

27)  ako postupi suprotno odredbi člana 18. stav 11. ovog zakona;

 

28)  ako zaključi ugovor o kreditnom poslu sa inostranstvom suprotno odredbama člana 19. ovog zakona;

 

29)  ako posao iz člana 20. stav 1. obavi bez saglasnosti Vlade (član 20. stav 2);

 

30)  ako posao iz člana 20. stav 1. ne izvrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 20. stav 3);

 

31)  ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno odredbi člana 21. stav 1. ovog zakona;

 

32)  ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno propisu Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju namene, način i uslovi uzimanja tih kredita (član 21. stav 2);

 

33)  ako uzme kratkoročni oročeni bankarski depozit i kratkoročnu bankarsku kreditnu liniju od strane banke suprotno odredbi člana 22. ovog zakona;

 

34)  ako finansijski kredit odobri nerezidentu suprotno odredbi člana 23. stav 1. ovog zakona;

 

35)  ako da jemstvo po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu pod uslovima suprotnim odredbi člana 23. stav 1. ovog zakona (član 23 stav 2);

 

36)  ako poslove iz člana 23. st. 1. i 2. obavlja bez saglasnosti Vlade (član 23 stav 3);

 

37)  ako ne ugovori i od nerezidenta ne pribavi instrumente obezbeđenja naplate pri obavljanju kreditnih poslova iz člana 23. st. 1. i 2. ovog zakona (član 23 stav 4);

 

38)  ako ne postupi u skladu sa članom 23. stav 5. ovog zakona (član 23. stav 5);

 

39)  ako odobri finansijski kredit nerezidentu i da bankarsku garanciju i jemstvo po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 23. stav 6);

 

40)  ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku koji propiše Narodna banka Srbije (član 24);

 

41)  ako odobri kredit u devizama suprotno odredbama člana 25. ovog zakona;

 

42)  ako garancijske poslove iz člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona obavlja suprotno ovom zakonu i propisima o bankama;

 

43)  ako pribavlja garancije stranih banaka, kao i garancije, jemstva i druga sredstva obezbeđenja nerezidenata po potraživanjima od rezidenta suprotno propisima o bankama (član 26. stav 3);

 

44)  ako pribavlja garancije i jemstva iz člana 26. stav 3. ovog zakona po potraživanjima u Republici koja su nastala po osnovu inostranih kredita za koje je država preuzela obavezu otplate prema inostranstvu (član 26. stav 4);

45)  ako da jemstvo nerezidentu suprotno članu 26. stav 5. ovog zakona;

46)  ako da jemstvo nerezidentu suprotno propisu Vlade (član 26. stav 6);

 

47)  ako pribavi garanciju ili jemstvo nerezidenta suprotno odredbi člana 26 stav 7. ovog zakona;

 

48)  ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 27. stav 2);

 

49)  ako na računu kod banke drži devize i dinare suprotno ovom zakonu (član 28. stav 1);

 

50)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 28. stav 2);

 

51)  ako lice iz člana 29. stav 1. ovog zakona izvrši prenos sredstava sa nerezidentnog, odnosno rezidentnog računa u inostranstvo, suprotno odredbi člana 29. stav 1;

 

52)  ako izvrši plaćanje radi deponovanja i ulaganja u inostranstvo suprotno odredbama zakona koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 1);

 

53)  ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom – osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 2);

 

54)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (član 31);

 

55)  ako platni promet sa inostranstvom u devizama i dinarima ne obavi preko banke (član 32. stav 1);

 

56)  ako platni promet preko strane institucije obavi suprotno odredbi člana 32. stav 2;

 

57)  ako platni promet sa inostranstvom ne obavi preko Narodne banke Srbije (član 32. stav 3);

 

58)  ako platni promet po kreditnim poslovima sa inostranstvom izvrši suprotno odredbi člana 32. st. 4. i 5. ovog zakona;

 

59)  ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 32. stav 7);

 

60)  ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (član 33. stav 1);

61)  ako postupi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

 

62)  ako poslove iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne vrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 33. stav 3);

63)  ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona (član 33. stav 4);

 

64)  ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno odredbama člana 34. ovog zakona;

 

65)  ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 34. stav 9);

 

66)  ako ne drži devize kod banke, odnosno Narodne banke Srbije (član 35. stav 1);

 

67)  ako ne drži devize na deviznom računu kod banke ili ih ne proda banci (član 35. stav 2);

 

68)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 35. stav 3);

 

69)  ako ne dostavi podatke o deviznim računima rezidenata – pravnih lica i preduzetnika na način i u rokovima koje propiše Narodna banka Srbije (član 35. stav 4);

 

70)  ako devizne račune ne vode kod Uprave za trezor u okviru sistema konsolidovanog računa trezora koji se vodi kod Narodne banke Srbije (član 36. stav 1);

 

71)  ako postupi suprotno odredbi člana 36. stav 2. ovog zakona;

 

72)  ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (član 37. stav 1);

 

73)  ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (član 38. stav 1);

 

74)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 38.

stav 4);

 

75)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 39.

stav 6);

 

76)  ako za potrebe knjigovodstva i statistike ne primeni zvanični srednji kurs dinara (član 41. stav 2);

 

77)  ako za obračun carine i drugih uvoznih dažbina ne primeni zvanični srednji kurs dinara utvrđen poslednjeg radnog dana u nedelji koja prethodi nedelji u kojoj se utvrđuje iznos carine i drugih uvoznih dažbina u skladu sa zakonom koji uređuje carine (član 41. stav 3);

 

78)  ako postupi suprotno merama iz člana 42. ovog zakona;

79)  ako postupi suprotno merama iz člana 43. ovog zakona;

80)  ako ne izda potvrdu na graničnom prelazu za privremeno oduzete dinare

 

и   efektivni strani novac, čekove i hartije od vrednosti koje glase na stranu valutu, a koje prelaze iznos koji propiše Narodna banka Srbije (član 48);

 

81)  ako postupi suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 49a. stav 2);

82)  ako postupi suprotno odredbi člana 49a. stav 3. ovog zakona;

 

и  ako privremeno oduzete devize, efektivni strani novac, dinare, čekove i hartije od vrednosti ne deponuje na namenski račun Poreske uprave koji se vodi kod Narodne banke Srbije ili ne stavi u ostavu kod Narodne banke Srbije u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja (član 55).”

 

 

Član 32.

Član 61. menja se i glasi:

 

„Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – preduzetnik:

 

1) ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga na način koji propiše Vlada (član 6. st. 1. i 2);

 

2)    ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom na način koji propiše Narodna banka Srbije (član 6. stav 3);

 

3)    ako prenese, kupi ili proda, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje koje nije nastalo po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (član 7. stav 1);

 

4)    ako poslove iz člana 7. stav 1. ovog zakona ne izvrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 7. stav 3);

 

5)    ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos nerezidentu na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (član 8);

 

6)    ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija

 

у  inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje (član

11. stav 1);

 

7)    ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu, suprotno zakonu koji uređuje svojinsko-pravne odnose (član 12. stav 1);

 

8)    ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;

 

9)    ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih kratkoročnih hartija od vrednosti (član 15. stav 2);

 

10)  ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 16);

 

11)  ako izvrši plaćanje radi ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno odredbi člana 17. stav 2. ovog zakona;

 

12)  ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno odredbi člana 18. stav 1. ovog zakona;

 

13)  ako da jemstvo i drugo sredstvo obezbeđenja u korist nerezidenta kreditora po kreditu koji rezident uzme iz inostranstva, odobri nerezidentu komercijalni zajam i pribavi garanciju, jemstvo i drugo sredstvo obezbeđenja od nerezidenta po kreditu koji odobri nerezidentu suprotno odredbi člana 18. stav 9. ovog zakona;

 

14)  ako postupi suprotno odredbi člana 18. stav 10. ovog zakona;

 

15)  ako zaključi ugovor o kreditnom poslu sa inostranstvom suprotno odredbama člana 19. ovog zakona;

 

16)  ako posao iz člana 20. stav 1. ne izvrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 20. stav 3);

 

17)  ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno odredbi člana 21. stav 1. ovog zakona (član 21. stav 1);

 

18)  ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno propisu Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju namene, način i uslovi uzimanja tih kredita (član 21. stav 2);

 

19)  ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku koji propiše Narodna banka Srbije (član 24);

 

20)  ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 27. stav 2);

 

21)  ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom – osiguravajućim društvom a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 2);

 

22)  ako platni promet sa inostranstvom u devizama i dinarima ne obavi preko banke (član 32. stav 1);

 

23)  ako platni promet preko strane institucije obavi suprotno odredbi člana 32. stav 2. ovog zakona;

 

24)  ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 32. stav 7);

 

25)  ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (član 33. stav 1);

26)  ako postupi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

 

27)  ako poslove iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne vrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 33. stav 3);

 

28)  ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona (član 33. stav 4);

 

29)  ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno odredbama člana 34. ovog zakona;

 

30)  ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 34. stav 9);

 

31)  ako ne drži devize na deviznom računu kod banke ili ih ne proda banci (član 35. stav 2);

 

32)  ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (član 37.

 

stav 1);

 

33)  ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (član 38. stav 1);

 

34)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 39.

 

stav 6);

 

35)  ako za potrebe knjigovodstva i statistike ne primeni zvanični srednji kurs dinara (član 41. stav 2);

 

36)  ako postupi suprotno merama iz člana 42. ovog zakona;

37)  ako postupi suprotno merama iz člana 43. ovog zakona;

38)  ako postupi suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 49a. stav 2);

39)  ako postupi suprotno odredbi člana 49a. stav 3. ovog zakona.”

 

Član 33.

Član 62. menja se i glasi:

 

„Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – fizičko lice:

 

1)    ako postupi suprotno članu 7. stav 1. ovog zakona;

 

2)    ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (član 8);

 

3)    ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija

 

у  inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje (član

 

11. stav 1);

 

4)    ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu suprotno zakonu koji uređuje svojinsko-pravne odnose (član 12. stav

 

1);

 

5)    ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;

 

6)    ako izvrši plaćanje radi kupovine stranih kratkoročnih hartija od vrednosti (član 15. stav 2);

 

7)    ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 16);

 

8)    ako izvrši plaćanje radi ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno odredbi člana 17. stav 2. ovog zakona;

 

9)    ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno odredbi člana 18. stav 1. ovog zakona;

 

10)  ako postupi suprotno odredbi člana 18. stav 10. ovog zakona;

11)  ako postupi suprotno odredbi člana 18. stav 11. ovog zakona;

 

12)  ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona (član

24);

 

13)  ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 27. stav 2);

 

14)  ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom – osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 2);

 

15)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (član 31);

 

16)  ako platni promet sa inostranstvom u devizama i dinarima ne obavi preko banke (član 32. stav 1);

 

17)  ako platni promet preko strane institucije obavi suprotno odredbi člana 32. stav 2;

 

18)  ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 32. stav 7);

 

19)  ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne

nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (član 33. stav 1);

 

20)  ako poslove iz člana 33. stav 1. ovog zakona ne vrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 33. stav 3);

 

21)  ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona (član 33. stav 4);

 

22)  ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno odredbama člana 34. ovog zakona;

 

23)  ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 34. stav 9);

 

24)  ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (član 37.

stav 1);

 

25)  ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (član 38. stav 1);

 

26)  ako postupa suprotno merama iz člana 42. ovog zakona;

27)  ako postupi suprotno odredbi člana 49a. stav 3.”

 

Član 34.

Član 63. menja se i glasi:

 

„Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj nerezident – fizičko lice:

 

1)    ako postupi suprotno članu 7. stav 1. ovog zakona;

 

2)    ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija

у  Republici suprotno zakonu koji uređuje strana ulaganja (član 11. stav 2);

 

3)    ako izvrši plaćanje radi kupovine udela u kapitalu rezidenta pravnog lica koje se ne smatra direktnom investicijom suprotno zakonu koji uređuje privredna društva (član 11a. stav 2);

 

4)    ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u Republici suprotno zakonu koji uređuje svojinsko-pravne odnose (član 12. stav 1);

 

5)    ako izvrši plaćanje radi kupovine u Republici dugoročnih, kao i vlasničkih hartija od vrednosti suprotno zakonu koji uređuje tržište kapitala (član 14. stav 1);

 

6)    ako izvrši plaćanje radi kupovine domaćih kratkoročnih hartija od vrednosti (član 15. stav 3);

 

7)    ako izvrši plaćanje radi ulaganja u investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove u Republici suprotno zakonu koji uređuje poslove sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17. stav 3);

 

8)    ako kreditni posao sa inostranstvom u devizama zaključi suprotno odredbi člana 18. stav 1. ovog zakona;

 

9)    ako posao iz člana 20. stav 1. ne izvrši na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu u pismenoj formi (član 20. stav 3);

 

10)  ako na računu kod banke drži devize i dinare suprotno ovom zakonu (član 28. stav 1);

 

11)  ako lice iz člana 29. stav 1. ovog zakona izvrši prenos sredstava sa nerezidentnog, odnosno rezidentnog računa u inostranstvo, suprotno odredbi člana 29. stav 1;

 

12)  ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (član 31);

 

13)  ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno odredbama člana 34. ovog zakona;

 

14)  ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 34. stav 9);

 

15)  ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (član 38. stav 1);

 

16)  ako postupi suprotno merama iz člana 42. ovog zakona;

17)  ako postupi suprotno odredbi člana 49a. stav 3.”.

 

Član 35.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

 

Član 36.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Uredba o bližim uslovima i načinu prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata („Službeni glasnik RS”, broj 112/06) i Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu („Službeni glasnik RS”, broj 112/06).

 

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.