Nacrti i predlozi Zakona i podzakonskih akata


Nacrti i predlozi zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast poreza i poslovanje u privredi

 

Naziv

Datum objavljivanja

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

april 2013. godine

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

april 2013. godine

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 april 2013. godine

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 april 2013. godine

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 april 2013. godine

 Predlog Zakona o objavljivanju zakona i drugih akata

14.03.2013.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

16.11.2012.

Predlog Zakona o zateznoj kamati

09.11.2012.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

09.11.2012.

Nacrt Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

novembar 2012.

Nacrt Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

novembar 2012.

Nacrt Zakona izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

novembar 2012.

Nacrt Zakona o računovodstvu

17.10.2012.

Nacrt Zakona o reviziji

17.10.2012.

Predlog Zakona o objavljivanju zakona i drugih akata

14.03.2013.

 

Nacrti i predlozi međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Naziv

Datum objavljivanja

Usvojen

Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

26.10.2012.

 

Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

09.11.2012.

 

Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

02.11.2012.

 

Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

02.11.2012.

 

Subpages (21): View All