Korisni podaci‎ > ‎Minimalna zarada‎ > ‎

Odluka o visini minimalne zarade za period mart – decembar 2013. godine


Na osnovu člana 112. tačka 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi

 

ODLUKU O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD MART – DECEMBAR 2013. GODINE

Sl. Glasnik RS, br. 31/2013

 

1. Minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period mart – decembar 2013. godine, iznosi 115,00 dinara („neto”), po radnom času.

2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.