Protokol uz Sporazum o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera


ZAKON O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA

"Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 7/81

 

ČLAN 1

Ratifikuje se Protokol uz Sporazum o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera, sa prilozima, koji je Generalna konferencija Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu usvojila na petom zasedanju održanom u Firenci 1950. godine.

ČLAN 2

Tekst Protokola u originalu na francuskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

 

PROTOKOL UZ SPORAZUM O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA

Države ugovornice, članice Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera, koji je Generalna konferencija Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu usvojila na petom zasedanju održanom u Firenci 1950. godine,

Potvrđujući principe na kojima se zasniva spomenuti sporazum (u daljem tekstu: Sporazum),

Smatrajući da se Sporazum potvrdio kao efikasan instrument za smanjenje carinskih prepreka i drugih ograničenja ekonomske prirode koja ometaju razmenu ideja i znanja,

Smatrajući, međutim, da je za četvrt veka posle usvajanja Sporazuma tehnički progres izmenio načine prenošenja informacija i znanja, što je i osnovni predmet tog sporazuma,

Smatrajući, pored toga, da je u istom periodu ostvaren napredak u oblasti međunarodne trgovine koji je, opšte uzev, izražen kroz povećanu liberalizaciju razmene,

Smatrajući da se od vremena usvajanja Sporazuma međunarodna situacija suštinski promenila usled razvoja međunarodne zajednice, a naročito usled toga što su brojne države stekle nezavisnost,

Smatrajući da je potrebno voditi računa o potrebama i interesima zemalja u razvoju, da bi se tim zemljama omogućio lakši i jevtiniji pristup obrazovanju, nauci, tehnologiji i kulturi,

Podsećajući na odredbe Konvencije o merama koje se preduzimaju u cilju zabrane i sprečavanja nezakonitog izvoza, uvoza i transfera kulturnih dobara, koju je Generalna konferencija UNESCO-a usvojila 1970. godine, kao i na odredbe Konvencije o zaštiti svetskog kulturnog i prirodnog nasleđa, koju je usvojila ista konferencija 1972. godine,

Podsećajući, osim toga, na carinske konvencije zaključene pod okriljem Saveza za carinsku saradnju uz učešće Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu, na polju privremenog uvoza predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera,

Uverene da je potrebno da se donesu nove odredbe i da će takve odredbe efikasnije doprineti razvoju prosvete, nauke i kulture, koji predstavlja bitne osnove ekonomskog i društvenog progresa,

Pozivajući se na rezoluciju br. 4112 koju je Generalna konferencija UNESCO-a usvojila na 18. zasedanju,

Dogovorile su se o sledećem:

I

1. Države ugovornice se obavezuju da na predmete predviđene u prilozima A, B, D i E ovog protokola prošire oslobođenje od carina i drugih dažbina na uvoz ili prilikom uvoza, koje se predviđa u članu I tačka 1. Sporazuma, kada ti predmeti odgovaraju uslovima utvrđenim u tim prilozima i kada su proizvedeni u nekoj drugoj državi ugovornici. Države se obavezuju da ista oslobođenja, pod istim uslovima, prošire i na predmete predviđene u prilozima C.1, F, G i H ovog protokola ako ti prilozi nisu predmet posebne izjave u skladu s tačkom 16 (a) ovog protokola.

2. Odredbe tačke 1. ovog protokola ne sprečavaju državu ugovornicu da naplaćuje na uvezene predmete:

a) takse ili druge interne dažbine, bilo koje vrste, koje se ubiraju pri uvozu ili kasnije, pod uslovom da ne premašuju dažbine koje opterećuju neposredno ili posredno slične domaće proizvode;

b) takse i dažbine različite od carina koje ubiraju državni ili upravni organi na uvoz ili prilikom uvoza, pod uslovom da one budu ograničene na približnu cenu koštanja izvršenih usluga i da ne predstavljaju posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili taksa na uvoz i fiskalne svrhe.

II

3. Odstupajući od odredaba tačke 2) (a) ovog protokola, države ugovornice se obavezuju da ne naplaćuju takse ili druge interne dažbine, bilo koje vrste, prilikom uvoza ili posle uvoza sledećih predmeta:

a) knjiga i publikacija namenjenih bibliotekama predviđenim u tački 5. ovog protokola;

b) zvaničnih zakonodavnih i administrativnih dokumenata, objavljenih u zemlji njihovog porekla;

c) knjiga i publikacija Organizacije Ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih ustanova;

d) knjiga i publikacija koje nisu predmet prodaje, a koje prima UNESCO i besplatno rastura preko svoje službe i pod svojom kontrolom;

e) publikacija koje podstiču turizam izvan zemlje uvoznice i koje se besplatno šalju i rasturaju;

f) predmeta namenjenih slepim i drugim fizičkim ili mentalno hendikepiranim licima;

i) knjige, publikacije i dokumenta svih vrsta za slepe osobe u reljefnoj štampi,

ii) drugi predmeti specijalno namenjeni prosvetnom, naučnom ili kulturnom razvoju slepih i drugih fizičkih ili mentalno hendikepiranih lica, koje neposredno uvoze ustanove ili organizacije koje se bave vaspitanjem tih lica ili im pružaju pomoć, a koje je nadležni organ zemlje uvoznice ovlastio da primaju te predmete bez plaćanja carine.

III

4. Države ugovornice se obavezuju da na predmete i materijale spomenute u prilozima uz ovaj protokol ne naplaćuju carine, dažbine na izvoz ili prilikom izvoza i druge interne dažbine, bilo koje vrste, kada su ti predmeti i materijali namenjeni izvozu u druge države ugovornice.

IV

5. Države ugovornice se obavezuju da dodeljivanje deviza i/ili davanje potrebnih dozvola, koje je predviđeno u članu II tačka 1. Sporazuma, prošire i na uvoz sledećih predmeta:

a) knjiga i publikacija koje su namenjene javnim bibliotekama, i to:

i) nacionalnim bibliotekama i drugim glavnim naučnim bibliotekama;

ii) univerzitetskim bibliotekama, opštim ili specijalnim, uključujući biblioteku univerziteta, univerzitetskih koledža, biblioteke instituta i univerzitetskih biblioteka otvorenih za javnost;

iii) javnim bibliotekama;

iv) školskim bibliotekama;

v) specijalizovanim bibliotekama u službi grupe čitalaca koji čine jednu celinu i imaju poseban predmet interesovanja koji se može utvrditi, kao što su biblioteke državnih organa, javne uprave, preduzeća i stručnih udruženja;

vi) bibliotekama kojima se koriste hendikepirana lica ili lica sa ograničenim kretanjem, kao što su biblioteke za slepe, bolničke i zatvorske biblioteke;

vii) muzičkim bibliotekama, uključujući i diskoteke;

b) knjiga koje su prihvaćene ili preporučene kao udžbenici u visokoškolskim ustanovama i koje te ustanove uvoze;

c) knjige na stranim jezicima, osim knjiga na glavnom autohtonom jeziku ili jezicima zemlje uvoznice;

d) filmova, dijapozitiva, video-traka i zvučnih snimaka prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, uvezenih od organizacija koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da primaju te predmete bez plaćanja carine.

V

6. Države ugovornice se obavezuju da prošire davanje olakšica, predviđeno u članu III Sporazuma, na materijal i pribor namenjen ponovnom izvozu, koji se uvozi isključivo radi izlaganja na javnoj izložbi predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, koju je odobrio nadležni organ zemlje uvoznice.

7. Nijedna odredba prethodne tačke neće sprečiti nadležne organe zemlje uvoznice da preduzmu neophodne mere za obezbeđenje ponovnog izvoza spomenutog materijala i pribora posle zatvaranja izložbe.

VI

8. Države ugovornice se obavezuju:

a) da prošire primenu odredaba člana IV Sporazuma na uvoz predmeta spomenutih u ovom protokolu;

b) da odgovarajućim merama podstaknu promet i distribuciju predmeta i materijala prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera koji su proizvedeni u zemljama u razvoju.

VII

9. Nijedna odredba ovog protokola ne uskraćuje pravo državama ugovornicama da na osnovu svog zakonodavstva preduzmu mere zabrane ili ograničenja uvoza ili prometa određenih predmeta posle njihovog uvoza, kada se te mere zasnivaju na motivima koji se neposredno tiču nacionalne bezbednosti, javnog morala ili javnog reda u državi ugovornici.

10. Bez obzira na ma koju drugu odredbu ovog protokola, zemlje u razvoju, koja je definisana kao takva ustanovljenom praksom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i koja je članica ovog protokola, može da ukine ili ograniči obaveze iz ovog protokola koje se odnose na uvoz bilo kog predmeta ili materijala ako bi takav uvoz ugrozio ili pretio da ozbiljno ugrozi nacionalnu mladu industriju u toj zemlji u razvoju. Ta zemlja primeniće takvu meru na nediskriminatoran način. Ona će obavestiti generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu o sprovođenju svake takve mere, a generalni direktor Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu obavestiće o tome sve ostale članice Protokola.

11. Ovaj protokol ne može ići na štetu ili dovesti do izmene zakona i drugih propisa države ugovornice ili ugovora, konvencija, sporazuma ili izjava koje je država potpisala u vezi sa zaštitom autorskog prava ili industrijske svojine, uključujući patente i fabričke marke.

12. Države ugovornice se obavezuju da pribegavaju pregovorima i mirnom rešavanju svakog spora u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog protokola, bez štete po ugovorne odredbe koje su ranije prihvatile u pogledu rešavanja sporova koji bi mogli da iskrsnu između njih.

13. U slučaju spora između država ugovornica oko prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera nekog uvezenog predmeta, zainteresovane strane mogu sporazumno da zatraže savetodavno mišljenje generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

VIII

14. a) Ovaj protokol, čiji su tekstovi na engleskom i francuskom jeziku podjednako verodostojni, nosiće današnji datum i biće otvoren za potpisivanje svake države članice Sporazuma, kao i ekonomskih i carinskih saveza, pod uslovom da su sve države članice koje ih sačinjavaju članice ovog protokola.

Pod izrazima "država" ili "zemlja" koji se koriste u ovom protokolu ili u Protokolu koji se spominje u tački 18, podrazumevaće se, zavisno od konteksta, i ekonomski i carinski savezi i, u vezi sa svim pitanjima koja spadaju u njihovu nadležnost u pogledu polja primene ovog protokola, sve teritorije država članica koje ih sačinjavaju, a ne teritorija svake od ovih država.

Podrazumeva se da će carinski ili ekonomski savezi kao članovi ovog protokola, takođe primenjivati odredbe Sporazuma na istim osnovama kao što je predviđeno u prethodnoj tački u vezi sa Protokolom.

b) Ovaj protokol podleže ratifikaciji ili prihvatanju od strane država potpisnica u skladu sa njihovim ustavnim postupkom.

c) Instrumenti o ratifikaciji ili prihvatanju deponuju se kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija.

15. a) Ovom protokolu mogu pristupiti države spomenute u tački 14 (a), koje nisu potpisale Protokol.

b) Pristupanje se vrši deponovanjem formalnog instrumenta kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija.

16. a) Države spomenute u tački 14 (a) ovog protokola mogu prilikom potpisivanja, ratifikacije, prihvatanja Protokola ili pristupanja Protokolu da izjave da neće biti vezane odeljkom II, odeljkom IV, Prilogom C.1, Prilogom F, Prilogom G i Prilogom H, ili bilo kojim od tih odeljaka ili priloga. One mogu takođe izjaviti da će biti vezane Prilogom C 1 samo u odnosu na države ugovornice koje su i same prihvatile taj prilog.

b) Svaka strana ugovornica, koja je dala takvu izjavu, može da je povuče u svako vreme, u celini ili delimično, u saopštenju upućenom generalnom sekretaru Organizacije ujedinjenih nacija, s tim što će navesti datum kada to povlačenje počinje da dejstvuje.

c) Države koje u skladu sa stavom a) ove tačke izjave da neće biti vezane Prilogom C.1, biće obavezno vezane Prilogom C.2. One države koje izjave da će biti vezane Prilogom C.1 samo u odnosu na države ugovornice koje i same prihvate taj prilog biće obavezno vezane Prilogom C.2. u odnosu na države ugovornice koje ne prihvate Prilog C.1.

17. a) Ovaj protokol stupa na snagu šest meseci posle deponovanja kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija petog instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili pristupanju.

b) Za svaku drugu državu Protokol stupa na snagu šest meseci od dana deponovanja njenog instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili pristupanju.

c) Najkasnije mesec dana po isteku rokova predviđenih u stavovima a) i b) ove tačke, države ugovornice, članice Protokola, upućuju Organizaciji Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu izveštaj o merama koje su preduzele da bi Protokol imao puno dejstvo.

d) Organizacija Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu dostavlja taj izveštaj svim državama članicama Protokola.

18. Protokol koji je priložen Sporazumu i čini njegov sastavni deo prema članu XVII Sporazuma, takođe je sastavni deo ovog protokola i primenjuje se na obaveze koje iz njega proističu i na predmete koji se u ovom protokolu spominju.

19. a) Po isteku roka od dve godine, računajući od stupanja na snagu ovog protokola, svaka država ugovornica može otkazati Protokol deponovanjem, u pismenoj formi, instrumenta kod generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija.

b) Otkazivanje stupa na snagu godinu dana posle prijema instrumenta o otkazivanju.

c) Otkazivanje Sporazuma, u skladu sa njegovim članom XIV, povlači i otkazivanje ovog protokola.

20. Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija obaveštava države spomenute u tački 14 (a), kao i Organizaciju Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu, o deponovanju svakog instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili pristupanju koji se spominju u tač. 14. i 15, o datim ili povučenim izjavama u skladu sa tačkom 16, o datumima stupanja na snagu ovog protokola u skladu sa tačkom 17 (a) i (b), kao i o otkazivanjima predviđenim u tački 19.

21. a) Generalna konferencija Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu može revidirati ovaj protokol. Međutim, revizija će obavezati samo države članice revidiranog protokola.

b) U slučaju da Generalna konferencija usvoji novi Protokol kojim potpuno ili delimično revidira ovaj protokol, a ukoliko novim protokolom ne bude propisano drugačije, ovaj protokol prestaje da bude otvoren za potpisivanje, ratifikaciju, prihvatanje ili pristupanje počev od dana stupanja na snagu novog protokola.

22. Ovaj protokol ni u čemu ne menja Sporazum.

23. Prilozi A, B, C.1, C.2, D, E, F, G i H čine sastavni deo ovog protokola.

24. U skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija, generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija registruje ovaj protokol i dan njegovog stupanja na snagu.

U potvrdu čega su dole potpisani, na osnovu propisanih ovlašćenja, potpisali ovaj protokol u ime svojih vlada.

Sačinjeno u sedištu Organizacije Ujedinjenih nacija, u Njujorku, prvog marta hiljadu devetsto sedamdeset i sedme godine, u jednom primerku.

Prilog A

KNJIGE, PUBLIKACIJE I DOKUMENTA

i) Štampane knjige, bez obzira na jezik na kome su štampane i bez obzira na prostor koji zauzimaju ilustracije u njima, uključujući i:

a) luksuzna izdanja;

b) knjige štampane u inostranstvu, na osnovu rukopisa autora koji žive u zemlji uvoznici;

c) albume za crtanje ili bojenje, namenjene deci;

d) vežbanke (radne sveske) namenjene učenicima koje osim štampanog teksta sadrže i prostor za upisivanje odgovora;

e) zbirke problema i ukrštenih reči koje sadrže i štampani tekst;

f) pojedinačne ilustracije i štampane stranice u obliku izdvojenih ili uvezenih stranica, ili fotokopije sa papira ili sa filma, namenjene izradi knjiga.

ii) Dokumenta ili štampani izveštaji koji nemaju komercijalni karakter.

iii) Mikroreprodukcije predmeta o kojima je reč u stavovima i) i ii) ovog priloga, kao i mikroreprodukcije predmeta spomenutih u stavovima i) do vi) priloga A uz Sporazum.

iv) Katalozi filmova, snimaka i svih drugih materijala, vizuelnih i auditivnih, prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera.

v) Karte od interesa za naučne oblasti kao što su geologija, zoologija, botanika, mineralogija, paleontologija, arheologija, etnologija, meteorologija, klimatologija i geofizika, kao i meteorološki i geofizički dijagrami.

vi) Arhitektonski planovi i crteži, ili planovi i crteži industrijskog ili tehničkog karaktera i njihove reprodukcije.

vii) Besplatni reklamni materijal za bibliografsku informaciju.

Prilog B

UMETNIČKA DELA I ZBIRKE PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG ILI KULTURNOG KARAKTERA

i) Slike i crteži, bez obzira na prirodu materijala na kome su u celini urađeni rukom, porazumevajući i kopije izrađene rukom, sa izuzetkom dekorisanih fabrički izrađenih predmeta.

ii) Originalna umetnička dela u keramici ili mozaiku na drvetu.

iii) Zbirke predmeta i umetnički predmeti namenjeni muzejima, galerijama i drugim ustanovama koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da primaju te predmete bez plaćanja carine, uz rezervu da oni ne mogu biti prodavani.

Prilog C.1

VIZUELNI I AUDIO-MATERIJAL

i) Filmovi1), statični filmovi, mikroreprodukcije i dijapozitivi.

ii) Tonski snimci.

iii) Modeli, makete i zidne slike prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera, izuzev maketa - igračaka.

iv) Drugi vizuelni i audio-materijali, kao na primer:

a) video-trake, filmovi u sinemaskopu, video-ploče, videogrami i drugi oblici snimanja tona i slike;

b) mikrokarte, mikrofiše i druge informacije unesene na magnetske ili druge medije koje koriste informativne i dokumentarne službe putem računara;

c) materijal za programiranu nastavu, ponekad u formi priručnog kompleta uz odgovarajući štampani materijal, podrazumevajući i materijal u obliku video-kaseta i audio-kaseta;

d) dijakopije, podrazumevajući kopije namenjene direktnoj projekciji ili čitanju na optičkom aparatu;

e) hologrami za projektovanje pomoću lasera;

f) makete ili vizuelni modeli apstraktnih koncepcija, kao što su molekularne strukture ili matematičke formule;

g) predmeti koji sadrže više različitih medija;

h) materijali za turističku propagandu, podrazumevajući i materijale koji su izrađeni u privatnim preduzećima, a koji pozivaju ljude da putuju van zemlje uvoznice.

Oslobađanje od plaćanja carine, predviđeno u prilogu C.1, neće se primenjivati na sledeće predmete:

a) neupotrebljene mikroforme i neupotrebljeni vizuelni i audio-snimci zabeleženi na drugim medijima, kao i njihova specifična ambalaža (kasete, kutije, koturovi);

b) vizuelni i audio-snimci, izuzev materijala za turističku propagandu spomenutog u tački (iv) (x), proizvedenog prvenstveno u svrhe komercijalne propagande od strane privatne komercijalne ustanove ili za njen račun;

c) vizuelni i audio-snimci na kojima reklame prelaze 25 % trajanja. U slučaju materijala za turističku propagandu spomenutog u tački (iv) (x), ovaj procenat se odnosi samo na privatne komercijalne reklame.

____________________
1) Uvoz bez plaćanja carine kinematografskih filmova eksponiranih i razvijenih za javno prikazivanje ili prodaju može se ograničiti na negative, s tim da se to ograničenje neće primenjivati na filmove (uključujući filmske novosti) koji su uvezeni bez plaćanja carine u skladu sa odredbama Priloga C. 2 ovog protokola.

Prilog C.2

VIZUELNI I AUDIO-MATERIJAL PROSVETNOG, NAUČNOG ILI KULTURNOG KARAKTERA

Vizuelni i audio-materijal prosvetnog, naučnog, ili kulturnog karaktera, bilo da ga uvoze organizacije (podrazumevajući, po želji zemlje uvoznice, radio-difuzne ili TV ustanove) ili bilo koja javna ili privatna ustanova ili udruženje koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da uvezu taj materijal bez plaćanja carine, ili bilo da su takav materijal proizvele OUN ili neke od njenih specijalizovanih ustanova, na primer:

i) filmovi, statični filmovi, mikrofilmovi i dijapozitivi;

ii) filmske novosti (sa tonom i bez tona) koje predstavljaju događaje koji imaju karakter vesti u vreme uvoza i koje se uvoze s ciljem da budu reprodukovane, bilo kao negativ, snimljen i razvijen, bilo kao pozitiv, eksponiran i razvijen, pri čemu oslobođenje od carine može da bude ograničeno na dve kopije po jednoj vesti;

iii) arhivski filmovi (sa tonom i bez tona) koji treba da budu dopuna filmskim vestima;

iv) rekreativni filmovi koji u prvom redu odgovaraju deci i omladini;

v) tonski snimci;

vi) video-trake, filmovi u sinemaskopu, video-diskovi, videogrami i drugi oblici snimaka tona i slike;

vii) mikrokarte, mikrofiše i druge informacije unesene na magnetske ili druge medije koje koriste informativne službe i dokumentacije putem računara;

viii) materijal za programiranu nastavu, ponekad u formi priručnog kompleta uz odgovarajući štampani materijal, podrazumevajući i materijal u obliku video-kaseta i audio-kaseta;

ix) dijakopije, podrazumevajući i kopije namenjene direktnoj projekciji ili čitanju na optičkom aparatu;

x) hologrami za projektovanje pomoću lasera;

xi) makete ili vizuelni modeli apstraktnih koncepcija kao što su molekularne strukture ili matematičke formule;

xii) predmeti koji sadrže više različitih medija.

Prilog D

INSTRUMENTI I APARATI

i) Instrumenti i aparati pod uslovom:

a) da su namenjeni naučnim ili obrazovnim ustanovama, javnim ili privatnim, koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da uvezu ove predmete bez carine, s tim što moraju biti korišćeni u nekomercijalne svrhe, pod kontrolom i uz odgovornost tih ustanova;

b) da se instrumenti ili aparati odgovarajuće naučne vrednosti u tom trenutku ne proizvode u zemlji uvoznici.

ii) Rezervni delovi, elementi ili pripadajući delovi koji se stavljaju na instrumente ili aparate, ako su ti rezervni delovi, elementi ili pripadajući delovi uvezeni istovremeno kad i instrumenti ili aparati, ili, ako su uvezeni naknadno i ako se može utvrditi da su namenjeni instrumentima ili aparatima koji su prethodno uvezeni bez carine ili mogu biti oslobođeni carine.

iii) Alatke, specijalno napravljene za održavanje, kontrolu, merenje ili popravku instrumenata, ako su uvezene u isto vreme kad i ti instrumenti ili aparati, ili ako su uvezeni naknadno i ako se može utvrditi da su namenjeni instrumentima ili aparatima koji su prethodno uvezeni bez carine, ali mogu biti oslobođeni carine, kao i da se alatke odgovarajuće naučne vrednosti ne proizvode u zemlji uvoznici.

Prilog E

PREDMETI NAMENJENI SLEPIMA I DRUGIM HENDIKEPIRANIM LICIMA

i) Svi predmeti namenjeni obrazovanju, radu i kulturnom uzdizanju slepih, koje direktno uvoze ustanove i organizacije za obrazovanje ili pružanje pomoći slepima, a koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da te predmete uvoze bez carine, kao što su:

a) zvučne knjige (ploče, kasete i druge tonske reprodukcije) i knjige štampane velikim slovima;

b) gramofoni i kasetofoni, specijalno izrađeni ili adaptirani za potrebe slepih i drugih hendikepiranih lica, neophodnih za slušanje zvučnih knjiga;

c) aparati koji slepima i licima koja imaju slab vid omogućuju da čitaju normalno štampane tekstove, na primer, elektronske mašine za čitanje, teleuveličavajući aparati i optička pomagala;

d) oprema namenjena mehanizovanoj ili automatizovanoj proizvodnji brajevog materijala i snimaka, na primer, šila i elektronske mašine za transkribovanje i štampanje brajeve azbuke i terminali računara sa uređajima za pisanje brajevom azbukom;

e) brajev papir, magnetofonske trake i kasete namenjeni izradi brajevih knjiga i zvučnih knjiga;

f) pomagala koja su namenjena boljem kretanju slepih, na primer, elektronski aparati za orijentaciju i otkrivanje prepreka i beli štapovi;

g) tehnička pomagala za obrazovanje, rehabilitaciju i stručno osposobljavanje, kao i pomagala kojima se koriste slepi, na primer, brajev sat, brajeve mašine za pisanje, pedagoška pomagala i aparati sa specifičnom primenom za slepe.

ii) Svi predmeti specijalno načinjeni za obrazovanje, upotrebu i društveno unapređenje drugih fizičkih ili mentalno hendikepiranih lica koje direktno uvoze ustanove ili organizacije koje se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći tim licima, uz odobrenje nadležnih organa zemlje uvoznice da te predmete uvoze bez carine, pod uslovom da se slični proizvodi u tom trenutku ne izrađuju u zemlji uvoznici.

Prilog F

SPORTSKI MATERIJAL

Sportski materijal namenjen isključivo društvima ili amaterskim sportskim grupama, koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da taj materijal uvezu bez carine, pod uslovom da se odgovarajući materijal u tom trenutku ne izrađuje u zemlji uvoznici.

Prilog G

MUZIČKI INSTRUMENTI I DRUGA MUZIČKA OPREMA

Muzički instrumenti i druga muzička oprema namenjena isključivo kulturnim ustanovama ili muzičkim školama koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da uvezu te predmete bez carine, pod uslovom da se ti instrumenti i druga odgovarajuća oprema u tom trenutku ne izrađuju u zemlji uvoznici.

Prilog H

MATERIJAL I MAŠINE KOJE SLUŽE ZA IZRADU KNJIGA, PUBLIKACIJA I DOKUMENATA

i) Materijal koji služi za izradu knjiga, publikacija i dokumenata (papirna kaša, papir za preradu, novinski papir i drugi papir koji služi za štampanje, štamparske boje i lepkovi itd.).

ii) Mašine za obradu papirne kaše i papira i mašine za štampanje i korišćenje, pod uslovom da se mašine odgovarajuće tehničke vrednosti u tom trenutku ne proizvode u zemlji uvoznici.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".