Carinski zakon‎ > ‎

Sporazum o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera


SPORAZUM O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA

"Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ", br. 17/52

 

UVOD

Države ugovornice,

SMATRAJUĆI da slobodna razmena ideje i znanja kao i, uopšte uzev, najneograničenije širenje različitih oblika kroz koje se izražavaju civilizacije, pretstavljaju neophodne uslove kako za intelektualni napredak tako i za uzajamno razumevanje među narodima i da na taj način doprinese održanju mira u svetu;

SMATRAJUĆI da se te razmene uglavnom vrše pomoću knjiga, publikacija i predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera;

SMATRAJUĆI da Ustav Organizacije Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu propoveda saradnju među narodima u svim granama intelektualne aktivnosti a naročito razmenu "publikacija, umetničkih dela, laboratoriskog materijala i svake korisne dokumentacije" i da propisuje s druge strane da Organizacije "pomaže upoznavanje i međusobno razumevanje naroda pružanjem svoje pomoći organima koji služe obaveštavanju širokih narodnih masa" kao i da "preporučuje u tom cilju međunarodne sporazume koje smatra korisnim radi olakšanja slobodne razmene ideja rečju i slikom";

PRIZNAJU da će jedan međunarodni sporazum čija je svrha pomaganje slobodne razmene knjiga, publikacija i predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, predstavljati moćno sredstvo za postignuće tih ciljeva;

SPORAZUMELE SU SE toga radi o sledećem:

Član I

1. Države ugovornice se obavezuju da ne naplaćuju carinu niti druge kakve namete prilikom uvoza:

a) na knjige, publikacije i dokumenta navedenim u Prilogu A ovog Sporazuma,

b) na predmete prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera navedenim u prilozima B.C.D. i E ovog Sporazuma, kad oni odgovaraju uslovima koje postavljaju ti prilozi i kad pretstavljaju proizvode neke druge ugovorne države.

2. Odredbe paragrafa prvog ovog člana neće pretstavljati smetnju za jednu državu ugovornicu da naplaćuje na uvezene predmete:

a) takse i druge unutrašnje dažbine ma koje prirode one bile, koje se naplaćuju prilikom uvoza ili docnije, pod uslovom da ne prekoračuju one dažbine koje neposredno ili posredno terete slične domaće proizvode;

b) druge namete i dažbine koje nisu carine a koje naplaćuju države ili upravne vlasti na uvoz ili prilikom uvoza, pod uslovom da odgovaraju približnoj ceni koštanja učinjenih usluga i da ne pretstavljaju posrednu zaštitu domaćih proizvoda niti uvozne takse fiskalnog karaktera.

Član II

1. Države ugovornice se obavezuju da daju devize ili potrebne dozvole za uvoz niže navedenih predmeta:

a) knjiga i publikacija namenjenih bibliotekama i zbirkama javnih ustanova koje se posvećuju nastavi, istraživanju ili kulturi;

b) zvaničnih, parlamentarnih i upravnih dokumenata štampanih u zemlji porekla;

c) knjiga i publikacija Organizacije Ujedinjenih Nacija i njenih specijalizovanih ustanova;

d) knjiga i publikacija koje prima Organizacija Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu, koje ona deli besplatno ili se dele pod njenim nadzorom i koje ne mogu biti predmetom prodaje;

e) publikacije namenjenih za potsticanje turizma izvan zemlje uvoza, a koje se šalju i dele besplatno;

f) predmeta namenjenih slepima:

(I) knjiga, publikacija i dokumenata svake vrste u reljefu za slepe;

(II) drugih predmeta naročito izrađenih radi prosvetnog, naučnog i kulturnog razvijanja slepih, a koje neposredno uvoze ustanove za slepe ili organizacije za pomoć slepima koje su ovlašćene od strane nadležnih vlasti zemlje uvoznice da prime te predmete oslobođene od carina.

2. Države ugovornice koje bi primenjivale kvantitativna ograničenja i mere za kontrolu valute obavezuju se da daju, u najvišoj mogućoj meri, devize i potrebne dozvole za uvoz drugih predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, a naročito predmeta navedenih u prilozima ovog Sporazuma.

Član III

1. Države ugovornice se obavezuju da daju sve moguće olakšice za uvoz predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera koji se isključivo uvoze radi izlaganja prilikom neke javne izložbe odobrene od strane nadležnih vlasti zemlje uvoznice i koji su određeni da docnije budu ponovo izvezeni. Te olakšice će ubuhvatiti davanje potrebnih dozvola i oslobođenje od carina kao i taksa i drugih unutrašnjih dažbina koje se naplaćuju prilikom uvoza, izuzev onih koje bi odgovarale približnoj ceni koštanja učinjenih usluga.

2. Nijedna odredba ovoga člana neće pretstavljati prepreku za vlast zemlje uvoznice da preduzmu potrebne mere kako bi se uverile da će predmeti u pitanju zaista biti ponovo izvezeni kad izložba bude zatvorena.

Član IV

Države ugovornice se obavezuju, u najvišoj mogućoj meri:

a) da i dalje ulažu zajedničke napore u cilju pomaganja svim sredstvima slobodne razmene predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera kao i da ukinu ili smanje sva ona ograničenja tome slobodnom prometu koja nisu predviđena ovim Sporazumom;

b) da uproste formalnosti upravne prirode koje se odnose na uvoz predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera;

c) da olakšaju brzo carinjenje i to sa svom potrebnom predostrožnošću, predmeta prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera.

Član V

Nijedna odredba ovoga Sporazuma ne može lišiti države ugovornice prava da preduzmu, na osnovu svojih domaćih zakonodavstava, mere u cilju zabrane ili ograničenja uvoza ili prometa izvesnih predmeta posle njihovog uvoza, kad se te mere zasnivaju na razlozima koji se neposredno tiču nacionalne bezbednosti, moralnosti ili javnog poretka države ugovornice.

Član VI

Ovaj Sporazum ne može ići na uštrb ili menjati zakone i uredbe jedne države ugovornice, kao ni ugovore, konvencije, sporazume ili izjave koje potpiše neka država ugovornica, a ukoliko je u pitanju zaštita autorskog prava ili industrijske svojine, podrazumevajući tu i patente i fabričke marke.

Član VII

Države ugovornice se obavezuju da će pribeći pregovorima ili postupku izmirenja u cilju rešavanja svakog spora koji bi nastao povodom tumačenja ili primene ovog Sporazuma, uz rezervu ranijih ugovornih odredaba koje su one potpisale u pogledu rešavanja sporova koji bi između njih mogli izbiti.

Član VIII

Za slučaj da izbije spor između država ugovornica o prosvetnom, naučnom ili kulturnom karakteru nekog uvezenog predmeta, zainteresovane strane mogu, sporazumno zatražiti savetodavno mišljenje od Generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

Član IX

1. Ovaj Sporazum, čiji su engleski i francuski tekst podjednako verodostojni, nosiće današnji datum i biće otvoren za potpis svih država članica Organizacije Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu, svih država članica Ujedinjenih Nacija kao i svih država nečlanica kojima u tom cilju bude uputio poziv Izvršni savet Organizacije Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu.

2. Ovaj Sporazum biće podnet na ratifikaciju državama potpisnicama shodno njihovom ustavnom postupku.

3. Ratifikacioni instrumenti biće deponovani kod Generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih Nacija.

Član X

Počev od 22. novembra 1950. godine ovom Sporazumu mogu pristupiti države o kojima je reč u paragrafu prvom članu IX. Pristup će se izvršiti deponovanjem formalnog instrumenta kod Generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih Nacija.

Član XI

Ovaj Sporazum stupiće na snagu od dana kad Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih Nacija bude primio od deset država instrumente o ratifikaciji ili pristupu.

Član XII

1. Države učesnice u ovom Sporazumu preduzeće na dan njegovog stupanja na snagu, svaka za sebe, sve potrebne mere za njegovu praktičnu primenu u roku od šest meseci.

2. Ovaj rok će iznositi tri meseca računajući od dana deponovanja instrumenta o ratifikaciji ili pristupu, za sve one države koje deponuju svoj instrument o ratifikaciji ili pristupanju posle stupanja Sporazuma na snagu.

3. Najdalje mesec dana po isteku rokova predviđenih u paragrafu 1 i 2 ovog Sporazuma, države učesnice u ovom Sporazumu dostaviće Organizaciji Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu izveštaj o merama koje će preduzeti u cilju obezbeđenja ove praktične primene.

4. Organizacija Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu dostaviće taj izveštaj svima državama potpisnicama ovog Sporazuma kao i Međunarodnoj organizaciji za trgovinu (zasada njenoj Privremenoj komisiji).

Član XIII

Svaka država potpisnica će moći, u trenutku potpisa, ili deponovanja instrumenata o ratifikaciji ili pristupanju, ili docnije u svakom trenutku da izjavi putem saopštenja upućenih Generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih Nacija da će se ovaj Sporazum odnositi na jednu ili više teritorija koje ona pretstavlja na međunarodnom planu.

Član XIV

1. Po isteku roka od dve godine računajući od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, svaka država ugovornica moći će, u svoje sopstveno ime ili u ime svake teritorije koju ona pretstavlja na međunarodnom planu, otkazati ovaj Sporazum pismenim aktom deponovanim kod Generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih Nacija.

2. Otkaz će imati dejstvo godinu dana posle prijema akta o otkazu.

Član XV

Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih Nacija izvestiće države o kojima je reč o paragrafu prvom člana IX, kao i Organizaciju Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu i Organizaciju za trgovinu (zasada njenu Privremenu komisiju) o deponovanju svih instrumenata o ratifikaciji ili pristupanju navedenih u članovima IX i X, kao i o saopštenjima i otkazima predviđenim u članovima XIII i XV.

Član XVI

Na traženje jedne trećine država ugovornica, Generalni Sekretar Organizacije Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu uneće u dnevni red idućeg zasedanja Generalne konferencije ove Organizacije pitanje sazivanja konferencije za reviziju ovog Sporazuma.

Član XVII

Prilozi A. B. C. D i E kao i Protokol priložen ovom Sporazumu čine sastavni deo ovog Sporazuma.

Član XVIII

1. Shodno članu 102 Povelje Ujedinjenih Nacija, Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih Nacija registrovaće ovaj Sporazum na dan njegovog stupanja na snagu.

2. U potvrdu čega su dole potpisani propisno ovlašćeni potpisali ovaj Sporazum u ime svojih vlada.

Rađeno u Lejk Saksesu, Njujork, 22 novembra 1951. godine u jednom primerku koji će biti deponovan u arhivi Organizacije Ujedinjenih Nacija a čije će overene kopije biti predate svim državama o kojima je reč u paragrafu prvom članu IX, kao i Organizaciji Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu i Međunarodnoj organizaciji za trgovinu (zasada njenoj Privremenoj komisiji)

PRILOG A

KNJIGE, PUBLIKACIJE I DOKUMENTA

(I) Štampane knjige.

(II) Novine i časopisi.

(III) Knjige i dokumenta koji se dobijaju drugim načinima umnožavanja a ne štampanjem.

(IV) Zvanična dokumenta, parlamentarna i upravna, štampana u svojoj zemlji porekla.

(V) Plakate turističke propagande i turističke publikacije (brošure, vodići, redovi vožnje, albumi koji se razvijaju i slične publikacije), sa slikama ili ne, podrazumevajući tu i one publikacije koje izdaju privatna preduzeća a kojima se publika poziva da putuje izvan zemlje uvoznice.

(VI) Publikacije kojima se poziva na studiranje u inostranstvu.

(VII) Daktilografisani rukopisi i dokumenta.

(VIII) Katalozi knjiga i publikacija koji stavljaju u prodaju izdavačka kuća ili knjižar nastanjeni izvan zemlje uvoznice.

(IX) Katalozi filmova, ploča ili svakog drugog materijala koji dejstvuje preko oka ili sluha a prosvetnog je, naučnog ili kulturnog karaktera i izdaju se od strane ili za račun Organizacije Ujedinjenih Nacija ili neke od njenih specijalizovanih ustanova.

(X) Muzika rukopisna, štampana ili umnožena drugim načinima a ne štampanjem.

(XI) Geografske, hidrografske ili nebeske karte.

(XII) Arhitektonski planovi i crteži ili planovi i crteži industrijskog ili tehničkog karaktera i njihove reprodukcije, a koji su namenjeni za proučavanje u naučnim ustanovama ili ustanovama za nastavu kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice odobrile da te predmete primaju oslobođene od carina.

(Oslobođenja predviđena u ovom prilogu A neće se primenjivati na sledeće predmete:

a) predmeti trgovine hranom,

b) knjige, publikacije i dokumenta (izuzev kataloga kao i plakata i turističkih publikacija o kojima je gore bilo reči), poglavito štampani u svrhu trgovačke propagande od strane privatnog trgovačkog preduzeća ili za njegov račun,

c) novine i časopisi u kojima reklama prevazilazi 70% površine,

d) svi drugi predmeti (izuzev gore pomenutih kataloga) u kojima reklama zauzima više od 25% površine. Kada su u pitanju publikacije i plakate turističke propagande, taj procenat se odnosi samo na privatnu trgovačku reklamu).

PRILOG B

UMETNIČKA DELA I PREDMETI I ZBIRKE PROSVETNOG, NAUČNOG ILI KULTURNOG KARAKTERA

(I) Slike i crteži, podrazumevajući tu i kopije, u potpunosti rukom rađeni, izuzimajući ukrašene fabrikovane predmete.

(II) Litografije, gravire i estampe, potpisane i numerisane od strane umetnika a dobijene putem litografskog kamena, slikorezačkih ploča ili drugih graviranih površina, u potpunosti rukom izrađene.

(III) Originalna dela skulpture ili vajarske umetnosti, u reljefu ili duborezu, isključujući seriske reprodukcije i zanatska dela trgovačkog karaktera.

(IV) Predmeti za zbirke i umetnički predmeti namenjeni muzejima, galerijama i drugim javnim ustanovama kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice odobrile da primaju ove predmete oslobođene od carina, no s tim da ne mogu biti prodavani.

(V) Zbirke i predmeti za zbirke koji interesuju nauku, a naročito anatomiju, zoologiju, botaniku, mineralogiju, paleontologiju, arheologiju i etnografiju, a koji nisu namenjeni trgovačkim ciljevima.

(VI) Stari predmeti koji imaju više od 100 godina starosti.

PRILOG C

MATERIJAL KOJI DEJSTVUJE PREKO OKA I SLUHA, PROSVETNOG, NAUČNOG ILI KULTURNOG KARAKTERA

(I) Filmovi, fiksirani filmovi, mikrofilmovi, i diapozitivi prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera uvezeni od strane organizacija (podrazumevajući tu, prema zemlji uvoznici i ustanove za radioslužbu) kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice dozvolile da primaju one predmete oslobođene od carina i koji su isključivo namenjeni da budu iskorišćavani od strane tih organizacija ili od strane svake druge ustanove ili javnog ili privatnog udruženja, prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, kome su pomenute vlasti isto tako dale odobrenje.

(II) Filmske novosti (kako zvučne tako i neme koje pretstavljaju događaje koji imaju obeležja aktuelnosti u vreme uvoza, a koje su uvezene da bi bile reprodukovane, bilo u obliku negativa, snimljene i izazvane, s tim da oslobođenje od carina može biti ograničeno na dve kopije po predmetu. Filmske novosti se mogu koristiti ovim sistemom samo ako ih uvezu organizacije (podrazumevajući tu, prema zemlji uvoznici i ustanove za radioslužbu) kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice dozvolile da ih primaju oslobođene od carina.

(III) Zvučni snimci prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera isključivo namenjeni ustanovama (podrazumevajući tu, prema zemlji uvoznici, i ustanove za radioslužbu) ili javnim ili privatnim udruženjima prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice dozvolile da primaju ovaj materijal oslobođen od carina.

(IV) Filmovi, fiksirani filmovi, mikrofilmovi i zvučni snimci prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, proizvedeni od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija ili neke od njenih specijalizovanih ustanova.

(V) Modeli, makete i zidne slike isključivo namenjeni pokazivanju i nastavi u javnim i privatnim ustanovama prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera, kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice dozvolile da primaju ovaj materijal oslobođen od carina.

PRILOG D

NAUČNI INSTRUMENTI I APARATI

Naučni instrumenti i aparati, isključivo namenjeni nastavi ili čisto naučnom ispitivanju, pod uslovom:

a) da naučni instrumenti i aparati u pitanju budu isključivo namenjeni naučnim ili prosvetnim javnim ili privatnim ustanovama kojima nadležne vlasti zemlje uvoznice dozvoljavaju da prime ove predmete oslobođene od carina s tim da ovi predmeti moraju biti korišćeni pod nadzorom i odgovornošću tih ustanova,

b) da se instrumenti i aparati iste naučne vrednosti u sadašnjem momentu ne proizvode u zemlji uvoznici.

PRILOG E

PREDMETI NAMENJENI SLEPIMA

(I) Knjige, publikacije i dokumenti svake vrste, u reljefu za slepe.

(II) Drugi predmeti specijalno izrađeni radi prosvetnog, naučnog ili kulturnog razvitka slepih, neposredno uvezeni od strane ustanova za slepe ili od strane organizacija za pomoć slepima kojima su nadležne vlasti zemlje uvoznice dozvolile da primaju ove predmete oslobođene od carina.

PROTOKOL
PRILOŽEN SPORAZUMU O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG ILI KULTURNOG KARAKTERA

Države ugovornice,

Uzimajući u obzir interes koji postoji da se olakša pristup Sjedinjenih Američkih Država ovom Sporazumu, saglasile su se o sledećem:

1. Sjedinjene Američke Države imaće mogućnosti da ratifikuju ovaj Sporazum, u smislu člana IX, ili da mu pristupe, shodno članu X, unoseći rezervu čiji je tekst dole sadržan.

2. Za slučaj da Sjedinjene Američke Države postanu strana učesnica Sporazuma uz formulisanje rezerve predviđene u paragrafu 1, na odredbe ove rezerve moći će se pozivati kako Sjedinjene Američke Države, prema svakoj državi ugovornici ovog Sporazuma, tako i svaka država ugovornica prema Sjedinjenim Američkim Državama, s tim da nikakva mera preduzeta na osnovu ove rezerve ne sme imati diskriminatorni karakter.

(Tekst rezerve)

a) Ako, usled obaveza primljenih od strane jedne države ugovornice u smislu ovog Sporazuma, uvoz na njenu teritoriju ma kojeg od predmeta o kojima je reč u ovom Sporazumu pokaže takvo relativno povišenje i vrši se pod takvim uslovima da nanosi ili preti da nanese ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili neposredno konkurentnih proizvoda, pomenutoj državi ugovornici biće dozvoljeno, uzimajući u obzir odredbe gornjeg paragrafa 2, u onoj meri i za ono vreme koji su potrebni da se otkloni ili nadoknadi šteta, da obustavi, u potpunosti ili delimično, obaveze koje je preuzela na osnovu ovog Sporazuma u pogledu predmeta o kome je reč.

b) Pre nego što zavede mere u cilju primene odredaba prethodnog paragrafa (a), zainteresovana država ugovornica će o njima prethodno pismeno obavestiti Organizaciju Ujedinjenih Nacija za prosvetu, nauku i kulturu, i to što je moguće ranije, i pružiti Organizaciji i državama ugovornicama ovog Sporazuma mogućnost da se s njom dogovore o pitanju mere koji dolazi u razmatranje.

c) U kritičnim slučajevima, kad bi zakašnjenje povuklo sobom štete koje bi bilo teško nadoknaditi, mogu se na osnovu paragrafa (a) ovog Protokola preduzeti privremene mere bez prethodnog savetovanja, pod uslovom da se savetovanjima pristupi odmah posle zavođenja mera u pitanju.