Carinski zakon‎ > ‎

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10 i 111/12), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU

"Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013, 56/2013, 109/2013 i 115/2013

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije u redovnom postupku - jedinstvene carinske isprave i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.

II JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) je obrazac dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se zelenom bojom, na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m2 i ne sme da sadrži celulozu.

Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Set JCI i dodatni list (u daljem tekstu: JCI BIS) sastoji se od pojedinačnih listova osmolisnog, odnosno petolisnog dvonamenskog seta.

JCI BIS iz stava 1. ovog člana je obrazac koji je sastavni deo JCI, a koristi se ako se jednom JCI prijavljuje roba koja se svrstava u više od jedne tarifne oznake.

Listovi seta od osam primeraka su označeni bojama, i to:

- primerci 1, 2, 3 i 5, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu crvena, zelena, žuta i plava boja;

- primerci 4, 6, 7 i 8, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu plava, crvena, zelena i žuta boja.

Listovi seta od pet primeraka su označeni bojama i to:

- primerci 1/6, 2/7, 3/8, 4/5 i 5/4, na desnoj ivici neprekidnom marginom, a levo od neprekidne margine isprekidanom marginom obojenom po redosledu crvena, zelena, žuta i plava boja.

Listovi iz stava 4. ovog člana, namenjeni su:

- list sa brojem 1 - otpremnoj carinarnici ili carinarnici izvoznog carinjenja,

- list sa brojem 2 - za potrebe automatske obrade podataka (u daljem tekstu: AOP) i potrebe statistike,

- list sa brojem 3 - pošiljaocu/izvozniku robe,

- list sa brojem 4 - odredišnoj carinarnici,

- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe otpremnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe,

- list sa brojem 6 - uvoznoj carinarnici,

- list sa brojem 7 - za potrebe AOP i potrebe statistike,

- list sa brojem 8 - primaocu/uvozniku robe.

Svaki list dvonamenskog petolisnog seta JCI može se koristiti alternativno, a nekorišćeni broj na listu mora biti precrtan.

Obrazac JCI BIS iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Za određeni carinski postupak ili kombinacije carinskih postupaka, mogu se koristiti delimični setovi JCI i JCI BIS, koji se sastoje od listova potrebnih za sprovođenje odgovarajućeg postupka, i to:

1) ako se roba deklariše samo za postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 4 i 5, koji su namenjeni:

- list sa brojem 1 - za otpremnu carinarnicu,

- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,

- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe.

Ako se podnosi veći broj listova JCI od broja listova iz stava 1. ovog člana, podnosilac JCI podnosi dodatne listove 3/8, odnosno 3 i 8.

Otpremna carinarnica overava sve primerke JCI, zadržava list 1, a listove 4 i 5, zajedno sa robom, upućuje odredišnoj carinarnici.

Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava primerke JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe odredišnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe;

2) ako se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2, 3, 4 i 5, koji su namenjeni:

- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,

- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,

- list sa brojem 3 - za izvoznika,

- list sa brojem 4 - za odredišnu carinarnicu,

- list sa brojem 5 - za potvrdu prijema robe otpremnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Posle sprovedenog postupka izvoznog carinjenja i overe svih primeraka JCI, otpremna carinarnica zadržava listove 1 i 2, list 3 vraća podnosiocu JCI, a listove 4 i 5 zajedno sa robom upućuje odredišnoj carinarnici.

Posle prijema robe, odredišna carinarnica overava primerke JCI, zadržava list 4, a listom 5 potvrđuje prijem robe odredišnoj carinarnici, ako potvrdu prijema nije moguće izvršiti u informacionom sistemu carinske službe.

Ako se za sprovođenje postupka tranzita koristi karnet TIR, za izvoz robe podnosi se JCI, koja se sastoji od listova 1, 2 i 3;

3) ako se roba deklariše za izvozni postupak, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 1, 2 i 3, koji su namenjeni:

- list sa brojem 1 - za carinarnicu izvoznog carinjenja,

- list sa brojem 2 - za potrebe AOP i potrebe statistike,

- list sa brojem 3 - za izvoznika,

Posle sprovedenog postupka izvoznog carinjenja i overe svih primeraka JCI, otpremna carinarnica zadržava listove 1 i 2, a list 3 vraća podnosiocu JCI.

Odredbe stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, shodno se primenjuju na postupak ponovnog izvoza, privremenog izvoza robe i pasivnog oplemenjivanja;

4) ako se roba deklariše za postupak stavljanja robe u slobodan promet, za postupak carinskog skladištenja, za unos robe u slobodnu zonu, za postupak aktivnog oplemenjivanja, postupak prerade pod carinskom kontrolom, postupak privremenog uvoza ili uništenja, podnosi se JCI koja se sastoji od listova 6, 7 i 8, koji su namenjeni:

- list sa brojem 6 - za uvoznu carinarnicu,

- list sa brojem 7 - za potrebe AOP i potrebe statistike,

- list sa brojem 8 - za primaoca/uvoznika robe.

III NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA JCI

Član 5

Rubrike JCI i JCI BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u JCI i JCI BIS ne mogu se precrtavati ili ispravljati.

Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem, JCI i JCI BIS treba da bude podešena tako da prvo slovo podataka koji treba da se unesu u rubriku 2 bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.

Rubrike označene brojem popunjava podnosilac deklaracije na način propisan za traženi carinski postupak, odnosno upotrebu ili korišćenje robe.

Rubrike koje su označene velikim slovima, popunjava carinarnica.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku (u daljem tekstu: Kodeks šifara), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju za popunjavanje rubrika sažete deklaracije, deklaracije o carinskoj vrednosti robe i spiska pošiljke.

IV NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA JCI ZA TRANZIT ROBE

Član 6

U JCI za tranzit robe popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56, i to na sledeći način.

Rubrika 1 (Deklaracija), sastoji se od tri podele:

Prva i druga podela ne popunjavaju se.

U treću podelu upisuje se jedna od sledećih šifara:

TP - za tranzit od carinarnice ulaska do carinarnice izlaska ("pravi tranzit");

TD - za tranzit od carinarnice ulaska do unutrašnje carinarnice ("unutrašnji tranzit");

TS - za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska ("spoljni tranzit");

TN - za tranzit od jedne unutrašnje carinarnice do druge unutrašnje carinarnice ("naknadni tranzit").

Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava se samo kod šifre "TS" iz treće podele rubrike 1 i ako pošiljalac robe ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na carinskom području. U tom slučaju rubrika se popunjava tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pošiljaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- u drugi red - naziv pošiljaoca robe;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa pošiljaoca robe.

U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

U rubriku 4 (Tovarni list) upisuje se ukupan broj prevoznih isprava.

U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) podnosilac deklaracije može upisati identifikacione podatke o pošiljci.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

- prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako primalac robe nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- drugi red - naziv primaoca robe;

- treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe, a u slučaju šifara "TS" i "TP" iz treće podele rubrike 1 i šifra države, odnosno carinske teritorije iz kodeksa šifara.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava. Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Podnosilac isprave) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB deklaranta / zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv deklaranta / zastupnika;

- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta / zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "N",

- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "P".

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se "PRIMALAC".

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje je roba poslata.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se. Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), u podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku/prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu se upisuju registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu se upisuje broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu se upisuje ime plovila. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu se upisuju oznaka leta i datum odlaska. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 - ako roba nije u kontejneru;

1 - ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke), ne popunjava se.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

Rubrika 23 (Kurs valute), ne popunjava se.

Rubrika 24 (Vrsta spoljnotrgovinskog posla), ne popunjava se.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj pripada prevozno sredstvo navedeno u rubrici 18.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Carinska ispostava istupa/ulaza), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - broj i vrsta) upisuje se:

- u prvi red, odvojeno kosim crtama - ukupan broj, vrsta i oznake koleta, odnosno druge odgovarajuće oznake koje omogućavaju identifikaciju pošiljke. Ako je roba u rasutom stanju, u ovaj red se upisuje reč "rasuto".

Ako je roba u kontejneru, u ovaj red se upisuju njegove identifikacione oznake.

- u drugi i treći red - trgovački naziv robe.

Ako se prijavljuju zbirne (denčane) pošiljke, u drugi red ove rubrike upisuju se reči: "razna roba".

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, u ovu rubriku upisuje se: "ROBA PREMA PRILOŽENOM SPISKU POŠILJKE".

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) u prvu podelu, ako je navedena u Kodeksu šifara, upisuje se odgovarajuća šifra robe, dok se druga, treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju.

Ako je u prethodno odobrenom carinskom postupku roba svrstana po Carinskoj tarifi, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuju se podaci iz prve i druge podele rubrike 33 prethodnog dokumenta (npr: JCI za izvoz robe i dr.). Treća, četvrta i peta podela ove rubrike ne popunjavaju se.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U postupku tranzita derivata nafte na koje se prilikom uvoza i stavljanja u promet plaća akciza, a koji se prevoze u drumskom i železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava a u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve poslednje cifre odgovarajuće šifre za primenu propisa kojima se uređuje naplata akcize. U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, i upisuje se šifra preračunate jedinice mere. Četvrta i peta podela ne popunjavaju se.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Rubrika 36 (Povlastica), ne popunjava se.

Rubrika 37 (Postupak), ne popunjava se.

Rubrika 38 (Neto masa u kg)

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

U ostalim slučajevima ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

Rubrika 41 (Dopunska jedinica), ne popunjava se.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Rubrika 43 (MV - Metod vrednovanja), ne popunjava se.

U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava i jedinstveni referentni broj (URN) koji odredi nadležni carinski organ susedne države, odnosno carinske teritorije.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, prema uputstvu za upis šifarskih podataka iz Kodeksa šifara, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako se uz JCI za tranzit robe prilaže spisak pošiljke iz člana 22. ovog pravilnika, ova rubrika se dijagonalno precrtava.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

Rubrika 46 (Statistička vrednost), ne popunjava se.

Rubrika 47 (Obračun dažbina), ne popunjava se.

Rubrika 48 (Odloženo plaćanje), ne popunjava se.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju se upisuju, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Glavni obveznik) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red - PIB lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina, ako bi nastao carinski dug;

- u drugi red - naziv lica;

- u treći red - adresa lica.

U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum, potpis i pečat.

Rubrika 51 (Carinarnica tranzita (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 52 (Garancija/koja ne važi za) u prvu podelu, odvojeno kosim crtama, upisuje se šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj i godina obezbeđenja za naplatu carinskog duga.

U drugu podelu upisuje se šifra vrste obezbeđenja za naplatu carinskog duga iz Kodeksa šifara.

U rubriku 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)) upisuje se šifra odredišne carinarnice iz Kodeksa šifara.

U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime podnosioca isprave) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB podnosioca deklaracije.

Ako je podnosilac deklaracije fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je podnosilac deklaracije/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci: " - , / ".

Rubrika 55 (Pretovar) popunjava se samo u slučaju pretovara robe za vreme postupka tranzita na listovima 4 i 5. Podatke u rubrici F, posle pretovara, potvrđuje najbliža carinarnica.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

U rubriku 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere) upisuju se podaci o nepredviđenim okolnostima ili višoj sili nastaloj za vreme prevoza do odredišne carinarnice.

U ovu rubriku se upisuju i registarska oznaka i šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je prevozno sredstvo, ako je zamenjeno, registrovano.

Ova rubrika može biti popunjena ručno, u kom slučaju podaci moraju biti upisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.

Član 7

Rubrike JCI za tranzit robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme podnošenja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz Rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos uvoznih dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

U rubriku C (Polazna carinarnica) upisuje se:

- u prvi red - naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

- u treći red - službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata koji je primio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kada je roba puštena i, odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe, odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda ovlašćenih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

V NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA JCI ZA IZVOZ, PONOVNI IZVOZ, PRIVREMENI IZVOZ ROBE I PASIVNO OPLEMENJIVANJE

Član 8

U JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI kojom se roba istovremeno deklariše za postupak izvoza i postupak tranzita, pored rubrika navedenih u stavu 1. ovog člana, popunjavaju se i rubrike 15, 50, 52, 53, 55 i 56 na način naveden u članu 6. ovog pravilnika.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za izvoz robe popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

Član 9

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija), u prvu podelu ove rubrike upisuje se "IZ".

U drugu podelu ove rubrike upisuje se jedna od sledećih šifara:

1 - za izvoz robe,

2 - za privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje,

3 - za ponovni izvoz robe.

Treća podela ne popunjava se, osim ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe kada se u ovu podelu upisuje oznaka: "PE", ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture - oznaka: "PF" ako se podnosi nepotpuna JCI - oznaka: "NP", a ako se podnosi dopunska JCI - oznaka: "FP".

Ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku izvoza robe koja se nalazi u prostoru pošiljaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: "KC".

Rubrika 2 (Pošiljalac / Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe .

Pošiljalac, odnosno izvoznik je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

U rubriku 3 (Obrasci), koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podelu - ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja), dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se, odvojeno kosom crtom, broj i poslednje dve cifre godine iz evidencije zaključenih spoljnotrgovinskih ugovora, koju vodi pravno lice, odnosno preduzetnik, u smislu propisa o vođenju evidencije o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima. Ako ne postoji obaveza vođenja ove evidencije, mogu se upisati identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa izvoznih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuju:

- u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime primaoca robe;

- u treći red - sedište i adresa primaoca robe i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Podnosilac isprave) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB deklaranta / zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv deklaranta / zastupnika;

- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa deklaranta / zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "N",

- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "P".

Ako je deklarant istovremeno i izvoznik/pošiljalac iz rubrike 2, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se "POŠILJALAC"/"IZVOZNIK".

Rubrika 15 (Zemlja otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza), ne popunjava se.

Rubrika 16 (Zemlja porekla), ne popunjava se.

U rubriku 17 (Zemlja odredišta) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije konačnog odredišta robe, a ako se roba izvozi u zemlje Evropske unije, prilikom izvoznog carinjenja robe, koju prati dokaz o poreklu robe, zemlja odredišta mora da bude jedna od zemalja članica Evropske unije.

U rubrike 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta) u podelu a) upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 17 iz Kodeksa šifara.

Podela b) se ne popunjava.

U rubriku 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku/prispeću) upisuju se podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, koje se prevozi od polazne do odredišne carinarnice na železničkom prevoznom sredstvu, upisuju se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju u prvu podelu upisuju se registarski broj vozila i prikolice, ako je vozilo ima. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju, u prvu podelu upisuje se broj vagona, a druga podela se ne popunjava.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju u prvu podelu upisuje se ime plovila. U drugu podelu upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju u prvu podelu upisuju se oznaka leta i datum odlaska. U drugu podelu se upisuje šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Za pošiljke u poštanskom saobraćaju i kod transporta robe dalekovodima, cevovodima, i gasovodima, ova rubrika se ne popunjava.

Ako se po jednoj JCI sprovodi postupak sa robom koja je utovarena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona, šlepova i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 - ako roba nije u kontejneru;

1 - ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - mesto pariteta isporuke;

- u treću podelu - šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture koji se naplaćuje od stranog kupca, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.

U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture ili fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa izvoznih dažbina.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku prilikom podnošenja dopunske carinske deklaracije upisuje se kurs, koji je važio na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije.

Ako je roba bila izvezena po pojednostavljenom postupku, a iskazana je u fakturi u različitim valutama ili je prilikom nastanka duga za robu važio različit kurs, za svaku valutu podnosi se posebna dopunska deklaracija.

Rubrika 24 (Vrsta spoljnotrgovinskog posla) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone A Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim roba napušta carinsko područje.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

Rubrika 29 (Carinska ispostava istupa/ulaza), ne popunjava se.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

U rubriku 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - Broj i vrsta) - u prvi red, odvojeno kosim crtama, upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake koleta.

Ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

- u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri izvozu robe.

- Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Izuzetno, od stava 2. ove rubrike naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

- ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "sajamska roba", odnosno: "izložbena roba", odnosno: "štand - materijal";

- ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "alat i sitan inventar", "radio i TV oprema";

- ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno za potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama i drugim priredbama, upisuje se: "potrošni materijal";

- ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se: "snabdevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju";

- ako se izvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: "delovi predmeta naoružanja i vojne opreme";

- ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koji se roba svrstava;

- u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: "44500000 0101".

Ako se privremeno izvozi ili ponovno izvozi privremeno uvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "82500000 0102".

Ako se izvozi roba za besplatnu raspodelu, odnosno potrošnju na međunarodnim sajmovima, izložbama, trgovačkim i drugim priredbama, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra "22500000 0104".

Ako se izvozi domaća roba, osim goriva i maziva, koja je prodata radi snabdevanja prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju, upisuje se šifra "21500000 0105".

Ako se izvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se iseljavaju iz Srbije, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara i u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere.

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u treću podelu ove rubrike, kod prvog naimenovanja robe, upisuju se podaci o jedinici mere, a kod ostalih naimenovanja šifra XX.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika izvoza iz Kodeksa šifara.

Peta podela ove rubrike ne popunjava se.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla), ne popunjava se.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe sa posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 36 (Povlastica), upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o Carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.

Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

- u drugu podelu šifra nacionalnog postupka, ako je propisana Kodeksom šifara.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe sa posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 39 (Kvota), ne popunjava se.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena, odnosno po kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33 zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako je u trećoj podeli rubrike 33 navedena šifra XX, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog izvoza proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala).

Ako se ponovno izvozi istovrsna roba nedeljiva po količini, a koja je bila stavljena u više prethodnih postupaka, u ovu rubriku upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti robe, koja je bila stavljena u prethodni postupak iz tog naimenovanja.

Rubrika 43 (MV - Metod vrednovanja), ako se pri izvozu naplaćuju dažbine, u ovu rubriku upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog izvoza robe, odnosno pasivnog oplemenjivanja i podaci koji se zahtevaju drugim propisima.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Srbije. Iznos iz rubrike 42 se preračunava u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Srbije do mesta isporuke u inostranstvu.

Ako je ugovorena isporuka robe u Srbiji, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke do granice Srbije.

U deklaraciji za ponovni izvoz proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, usluga i domaće robe korišćene prilikom proizvodnje odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali na carinskom području Srbije.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

- u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta;

- u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

- u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je dažbina propisana u jedinici mere;

- u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) popunjava se samo ako je roba prethodno bila predmet postupka carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, odnosno ako je bila smeštena u slobodnoj zoni.

U ovom slučaju upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta, privremenog smeštaja ili skladišta u slobodnoj zoni.

Rubrika 50 (Glavni obveznik), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Carinarnica tranzita (i zemlja)), ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime podnosioca isprave) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB podnosioca deklaracije.

Ako je podnosilac deklaracije fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je podnosilac deklaracije/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci : " - , / ".

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/preduzete mere), ne popunjava se.

Član 10

Rubrike JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz Rubrike 54 JCI.

U rubrika B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike, kao i procenjeni iznos dažbina, ako za robu u postupku može nastati carinski dug.

Rubrika C (Polazna carinarnica) popunjava se samo u JCI za zajednički izvozni i tranzitni postupak, kada se upisuje:

- u prvi red - naziv odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba predata;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, datum i vreme predaje robe;

- u treći red - službeni broj ovlašćenog carinskog službenika odredišne carinske ispostave, odnosno carinskog referata, koji je prihvatio JCI.

U gornji desni ugao ove rubrike stavlja se otisak službenog pečata odredišne carinarnice.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena i, u JCI za zajednički postupak izvoza i postupak tranzita odvojeno kosom crtom, datum kao rok predaje robe odredišnoj carinarnici;

- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuje se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku G (Potvrda ovlašćenih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

VI NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA JCI ZA STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET, PRIVREMENI UVOZ, AKTIVNO OPLEMENJIVANJE, PONOVNI UVOZ, PRERADU POD CARINSKOM KONTROLOM, CARINSKO SKLADIŠTENJE I UNIŠTENJE ROBE

Član 11

U JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom i uništenje robe, popunjavaju se rubrike označene brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak carinskog skladištenja, popunjavaju se rubrike 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 22, 31, 32, 34a, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 i 54.

U JCI za postupak skladištenja robe radi njenog ponovnog izvoza i poslove zastupanja pored rubrika iz stava 2. ovog člana popunjavaju se i rubrika 24, treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U JCI za smeštaj robe u slobodnim carinskim prodavnicama i JCI za prodaju robe u slobodnim carinskim prodavnicama pored rubrika iz stava 2. ovog člana, popunjavaju se i treća podela rubrike 33 i rubrika 41.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 2, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a mogu se popuniti, ako je to potrebno, i druge rubrike.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja, prerade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza popunjavaju se rubrike označene brojevima: 1, 8, 14, 31, 33, 37, 40 i 54, a u rubrici 44 - pozivanje na odobrenje ili na zahtev kada se primenjuje član 273. stav 1. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom. Ako je to potrebno mogu se popuniti i druge rubrike.

Nepotpuna deklaracija za postupak carinskog skladištenja sadrži podatke potrebne za identifikaciju robe na koju se deklaracija odnosi, uključujući i količinu te robe.

Član 12

Rubrike JCI popunjavaju se na sledeći način:

Rubrika 1 (Deklaracija) U prvu podelu ove rubrike upisuje se: "UV".

U drugu podelu rubrike 1 upisuje se jedna od sledećih šifara:

4 - za stavljanje robe u slobodni promet i aktivno oplemenjivanje (sistem povraćaja),

5 - za privremeni uvoz robe i aktivno oplemenjivanje (sistem odlaganja),

6 - za ponovni uvoz robe,

7 - za carinsko skladištenje robe i unos robe u slobodnu zonu,

9 - za preradu robe pod carinskom kontrolom i uništenje robe.

Treća podela ne popunjava se osim u slučaju popunjavanja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Službeni glasnik RS", br. 127/03...96/09), kada se u ovu podelu upisuje "ZK".

Ako se podnosi JCI za periodično deklarisanje robe, u treću podelu upisuje se oznaka "PE", ako se podnosi pojednostavljena JCI za pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture u treću podelu upisuje se oznaka: "PF", ako se podnosi JCI u pojednostavljenom postupku uvoza robe koja se nalazi u prostoru primaoca, u treću podelu upisuje se oznaka: "KC", ako se podnosi nepotpuna JCI u treću podelu upisuje se oznaka: "NP", a ako se podnosi dopunska JCI u treću podelu upisuje se oznaka: "FP".

Rubrika 2 (Pošiljalac /Izvoznik) popunjava se tako što se upisuju:

- u drugi red - naziv lica, pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju;

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište i adresa pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju i, odvojeno kosom crtom, šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj se nalazi sedište.

U rubriku 3 (Obrasci) koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca.

Ako se uz JCI ne podnosi dodatni list na obrascu JCI BIS, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 4 (Tovarni list), ne popunjava se.

U rubriku 5 (Naimenovanja) dužine tri mesta, upisuje se ukupan broj naimenovanja u JCI i JCI BIS.

U rubriku 6 (Broj paketa) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po ispravi bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 7 (Referentni broj) upisuju se, odvojeno kosom crtom, broj i poslednje dve cifre godine iz evidencije zaključenih spoljnotrgovinskih ugovora, koju vodi pravno lice, odnosno preduzetnik, u smislu propisa o vođenju evidencije o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima. Ako ne postoji obaveza vođenja ove evidencije mogu se upisati identifikacioni podaci o pošiljci.

Ako se razlikuje od datuma prihvatanja JCI, u ovu rubriku se posle identifikacionih podataka o pošiljci, odvojeno kosom crtom, upisuje datum za primenu propisa za utvrđivanje iznosa carine i drugih dažbina.

Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv primaoca robe.

- u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe.

Primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

Rubrika 9 (Lice odgovorno za finansijsko poravnanje), ne popunjava se.

Rubrika 10 (Zemlja slanja/odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 11 (Zemlja trgovca/proizvođača), ne popunjava se.

Rubrika 12 (Podaci o vrednosti), ne popunjava se.

Rubrika 13 (ZPP - Zajednička poljoprivredna politika), ne popunjava se.

Rubrika 14 (Podnosilac isprave) popunjava se tako što se upisuju:

- u prvi red (gornji desni ugao - PIB deklaranta / zastupnika. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

- u drugi red - naziv deklaranta / zastupnika;

- u treći red - sedište, prebivalište odnosno boravište i adresa deklaranta / zastupnika.

U slučaju zastupanja navode se podaci o obliku zastupanja, i to:

- u slučaju neposrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "N",

- u slučaju posrednog zastupanja, ispred PIB upisuje se šifra "P".

Ako je deklarant istovremeno i primalac iz rubrike 8, u desni gornji ugao upisuje se njegov PIB a umesto naziva deklaranta upisuje se "PRIMALAC".

U rubriku 15 (Zemlja otpreme/izvoza) upisuje se naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje se roba šalje.

Rubrika 15a i 15b (Šifra zemlje otpreme/izvoza) U podelu a) ove rubrike upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije koja je upisana u rubriku 15, iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

U rubriku 16 (Zemlja porekla) upisuju se šifra i naziv države, odnosno carinske teritorije porekla robe iz Kodeksa šifara.

Ako se po JCI prijavljuje roba različitog porekla, ova rubrika se ne popunjava.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika 17 (Zemlja odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 17a i 17b (Šifra zemlje odredišta), ne popunjava se.

Rubrika 18 (Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku/prispeću) U prvu podelu ove rubrike upisuje se registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalazi roba.

Druga podela ne popunjava se.

Ako se po jednoj JCI prijavljuje roba koja je smeštena u više prevoznih sredstava (kamiona, vagona i dr.), u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prevoznih sredstava, sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se roba nalazi u pojedinom prevoznom sredstvu.

Ako se roba ne nalazi u prevoznom sredstvu, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 19 (Kontejner) upisuje se jedna od šifara:

0 - ako roba nije u kontejneru;

1 - ako je roba u kontejneru.

Rubrika 20 (Uslovi isporuke) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra pariteta isporuke iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - mesto pariteta isporuke;

- u treću podelu - šifra mesta pariteta isporuke iz Kodeksa šifara.

Rubrika 21 (Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu), ne popunjava se.

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture bez oduzetih popusta u valuti iz prve podele, zaokružen na dva decimalna mesta.

U deklaraciji za ponovni uvoz robe posle pasivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupna vrednost iz fakture koja se sastoji od vrednosti stranog ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima.

U rubriku 23 (Kurs valute) upisuje se zvanični kurs dinara za stranu valutu iz prve podele rubrike 22, koji važi na dan utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina.

Rubrika 24 (Vrsta spoljnotrgovinskog posla) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone A Kodeksa šifara;

- u drugu podelu - šifra vrste spoljnotrgovinskog posla iz kolone B Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 25 (Vrsta saobraćaja na granici) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim je roba prešla carinsku liniju.

Rubrika 26 (Unutrašnja vrsta saobraćaja), ne popunjava se.

Rubrika 27 (Mesto utovara/istovara), ne popunjava se.

Rubrika 28 (Finansijski i bankarski podaci), ne popunjava se.

U rubriku 29 (Carinska ispostava istupa/ulaza) upisuje se šifra granične carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome je roba prijavljena prilikom ulaska u carinsko područje.

Rubrika 30 (Mesto robe), ne popunjava se.

Rubrika 31 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - Broj i vrsta) upisuje se:

- u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta;

Ako se zbog nedostatka prostora, u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se prilaže specifikacija oznaka koleta.

Ako se po JCI carini roba iz više naimenovanja smeštena u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja robe koja se nalazi u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava.

- u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se naimenovanje robe iz Carinske tarife i, odvojeno kosom crtom, uobičajeni trgovački naziv robe, uključujući tip, model i naziv proizvođača, kao i podaci potrebni za identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima koji se primenjuju pri uvozu robe.

Ako šifra robe u rubrici 33 zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži te podatke.

Ako naplata akcize, odnosno poreza na dodatu vrednost ili drugih uvoznih dažbina zavisi od određenog svojstva robe, to svojstvo se, pored ostalih podataka, navodi u naimenovanju.

Izuzetno, naimenovanje robe popunjava se na sledeći način:

- ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "sajamska roba", odnosno: "izložbena roba", odnosno: "štand - materijal";

- ako se privremeno uvozi ili ponovo uvozi privremeno izvezeni alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "alat i sitan inventar", "radio i TV oprema";

- ako se uvoze delovi predmeta naoružanja i vojne opreme upisuje se: "delovi predmeta naoružanja i vojne opreme";

- ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Srbiju upisuje se: "selidbene stvari", a ispod toga: "specifikacija";

U rubriku 32 (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI.

Rubrika 33 (Šifra robe) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu prvih osam cifara tarifne oznake Carinske tarife u koju se roba svrstava;

- u drugu podelu upisuju se poslednje dve cifre te tarifne oznake i dve nule.

Ako se prilikom sprovođenja carinskog postupka primenjuju posebni spoljnotrgovinski, carinski, poreski, zdravstveni, sanitarni i drugi propisi, u drugu podelu ove rubrike, kao poslednje dve cifre upisuju se, umesto dve nule, dve poslednje cifre odgovarajuće šifre iz propisa čija se primena traži.

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezena roba koja je bila izložena na međunarodnim sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuje se šifra: "44500000 0101".

Ako se privremeno uvozi ili ponovno uvozi privremeno izvezen alat, sitan inventar, radio oprema ili televizijska oprema, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "82500000 0102".

Ako se uvoze selidbene stvari fizičkih lica koja se doseljavaju u Srbiju, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra: "94500000 0201".

Ako se roba carini primenom stope iz čl. 30. i 107. Carinskog zakona, u prvu i drugu podelu upisuje se šifra "34500000 0109".

U treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara. Ako ugovorena jedinica mere nije propisana i navedena u Kodeksu šifara, preračunava se u odgovarajuću propisanu jedinicu mere iz Kodeksa šifara, a u treću podelu upisuje se šifra preračunate jedinice mere. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, u ovu podelu upisuje se šifra jedinice mere "KD".

Za robu koja se sukcesivno uvozi u smislu člana 4. Zakona o Carinskoj tarifi, a nedeljiva je po količini, u treću podelu upisuje se šifra "GG". Pri uvozu poslednje pošiljke kojom se roba kompletira, u treću podelu upisuje se odgovarajuća šifra iz ovog pravilnika.

U četvrtu podelu upisuje se šifra oblika uvoza iz Kodeksa šifara i, odvojena kosom crtom, šifra namene uvoza iz Kodeksa šifara. U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, u ovu podelu upisuje se šifra namene uvoza 03.

Peta podela ove rubrike popunjava se tako što se upisuje šifra zakonskog osnova za oslobođenje, odnosno plaćanje poreza na dodatu vrednost iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja akcize iz Kodeksa šifara.

Rubrika 34 (Šifra zemlje porekla) U podelu a) rubrike 34, upisuje se šifra države, odnosno carinske teritorije porekla iz Kodeksa šifara.

Podela b) ne popunjava se.

Ova rubrika se ne popunjava ako je u rubrici 16 navedena država, odnosno carinska teritorija porekla.

U slučaju podnošenja JCI za stavljanje u slobodan promet ekspresnih pošiljki, na osnovu člana 202. stav 2. tačka 4. i stav 3. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 35 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako bruto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 36 (Povlastica) upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara. Rubrika 37 (Postupak) popunjava se tako što se upisuje:

- u prvu podelu šifra traženog postupka i šifra prethodnog postupka iz Kodeksa šifara.

Prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike jedan moraju biti jednaki.

Prethodni postupak je carinski postupak u kome je roba bila pre traženog postupka.

Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule.

- u drugu podelu šifra nacionalnog postupka iz Kodeksa šifara.

Ako nema šifre nacionalnog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 38 (Neto masa u kg) upisuje se neto masa robe u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta.

Ako neto masa ne može da se odredi (prenos robe posebnim vidovima transporta: dalekovodi, cevovodi, gasovodi), ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 39 (Kvota) upisuje se evidencioni broj pod kojim je u Upravi carina evidentirano rešenje doneto na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona.

U rubriku 40 (Sažeta deklaracija ili prethodni dokument) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena, odnosno na kojoj je sproveden postupak carinskog skladištenja.

Ako je potrebno upisati više prethodnih isprava, u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz JCI se podnosi specifikacija prethodnih isprava u kojoj se uz svako naimenovanje navodi bruto masa koja se razdužuje.

U rubriku 41 (Dopunska jedinica) upisuje se količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog uvoza proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost ugrađenog stranog materijala i vrednost usluga).

U rubriku 43 (MV - Metod vrednovanja) upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.

U rubriku 44 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, podaci o traženim dozvolama, rok privremenog uvoza, aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom i podaci koji se zahtevaju drugim propisima, kao i podatak o licu koje je nosilac prava na oslobođenje od plaćanja carine ili prava na uvoz robe po sniženoj stopi carine, zbog posebne namene robe, a koja roba u smislu člana 108. Carinskog zakona ostaje pod carinskim nadzorom.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se rečima.

Ako se koriste obe vrste, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja JCI, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

Ako u ovoj rubrici nema dovoljno mesta za upis šifarskih podataka, upisuje se reč: "specifikacija". U ovom slučaju uz JCI podnosi se specifikacija priloženih isprava, koja sadrži podatke propisane za popunjavanje rubrike 44.

Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu.

Rubrika 45 (Prilagođavanje), ne popunjava se.

U rubriku 46 (Statistička vrednost) upisuje se vrednost robe u dinarima na paritetu franko granica Srbije. Iznos iz rubrike 42 preračunava se u dinare po kursu iz rubrike 23.

Ako je ugovorena isporuka robe u inostranstvu, upisuje se fakturna vrednost uvećana za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od mesta isporuke u inostranstvu do granice Srbije.

Ako je ugovorena isporuka robe u Srbiji, upisuje se fakturna vrednost umanjena za troškove prevoza, osiguranja i slanja robe od granice Srbije do mesta isporuke.

U deklaraciji za ponovni uvoz proizvoda dobijenih pri pasivnom oplemenjivanju, u ovu rubriku upisuje se ukupna vrednost robe izvezene radi pasivnog oplemenjivanja, usluga i strane robe korišćene prilikom proizvodnje, odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi nastali u inostranstvu.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na dva decimalna mesta.

Rubrika 47 (Obračun dažbina) popunjava se tako što se:

- u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

- u drugu podelu (osnovica) upisuje vrednost, količina ili druga propisana osnovica za obračun dažbine zaokružena na dva decimalna mesta, a za šifre 4 i 6 iz druge podele rubrike 1 uz dažbine 01 i 09 upisuje se carinska vrednost robe, odnosno poreska osnovica, bez obzira da li nastaje carinski dug, odnosno obaveza plaćanja PDV ili ne;

- u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

- u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na dva decimalna mesta, ako nije propisana stopa dažbine, odnosno ako je propisana u jedinici mere. U deklaraciji za ponovni uvoz robe sa pasivnog oplemenjivanja, u ovu podelu upisuje se iznos dažbina u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona;

- u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku 48 (Odloženo plaćanje) odvojeno kosim crtama, upisuju se šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije.

Rubrika 49 (Identifikacija skladišta) Ako se ova rubrika popunjava u postupku carinskog skladištenja ili prilikom unošenja robe u slobodnu zonu upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone, broj iz evidencije držaoca i datum smeštaja robe.

Ako je roba bila, pre traženog carinskog postupka, predmet postupka carinskog skladištenja ili je bila prethodno unesena u slobodnu zonu, u rubriku 49 upisuje se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata, šifra skladišta ili slobodne zone.

Rubrika 50 (Glavni obveznik), ne popunjava se.

Rubrika 51 (Carinarnica tranzita (i zemlja)), ne popunjava se.

Rubrika 52 (Garancija/koja ne važi za), ne popunjava se.

Rubrika 53 (Odredišna carinarnica (i zemlja)), ne popunjava se.

U rubriku 54 (mesto i datum - potpis i ime podnosioca isprave) upisuju se mesto i datum podnošenja deklaracije i PIB podnosioca deklaracije.

Ako je podnosilac deklaracije fizičko lice u ovu rubriku upisuje svoje ime i prezime i potpis.

Ako je podnosilac deklaracije/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podnete JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova "A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X, i Y", brojevi i znaci : " - , / " ".

Rubrika 55 (Pretovar), ne popunjava se.

Rubrika 56 (Druge nezgode za vreme prevoza/ preduzete mere), ne popunjava se.

Član 13

Rubrike za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robe, označene velikim slovima, popunjavaju se na sledeći način.

U rubriku A (Carinarnica otpreme/izvoza/odredišta) upisuje se:

- u prvi red - naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum prihvatanja JCI;

- u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme prihvatanja JCI i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika;

- u četvrti red, u slučaju elektronske razmene podataka, u JCI BIS unosi se identifikacija podnete JCI iz Rubrike 54 JCI.

U rubriku B (Detalji obračuna) upisuju se podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Rubrika C (Polazna carinarnica), ne popunjava se.

U rubriku D/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se:

- u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu robe, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

- u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih carinskih obeležja;

- u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih carinskih obeležja;

- u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je roba puštena;

- u peti red (Potpis) identifikacioni brojevi ovlašćenih carinskih službenika koji su izvršili pregled robe odnosno priloženih isprava, u gornjem desnom uglu rubrike (Pečat) otisak službenog pečata carinske ispostave, odnosno carinskog referata.

U rubriku E/J (Kontrola polazne i odredišne carinarnice) upisuju se podaci koji zbog nedostatka prostora nisu mogli stati u rubriku D/J.

U rubriku (Potvrda ovlašćenih organa) upisuju se brojevi izdatih sanitarnih, zdravstvenih, sanitarno veterinarskih i fitosanitarnih odobrenja, odnosno uverenja.

Rubrika I (Kontrola odredišne carinarnice), ne popunjava se.

Rubrika H (Naknadna kontrola), ne popunjava se.

Član 14

(Brisan)

VII KORIŠĆENJE SETA OBRASCA DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 15

Deklaracija o carinskoj vrednosti (u daljem tekstu: DCV) je obrazac na kome se unose podaci o vrednosti robe za jednu pošiljku radi naplate uvoznih dažbina.

DCV je obrazac dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40 g/m² i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Ako se u DCV unose podaci za robu svrstanu u više od tri tarifna stava Carinske tarife, podnosi se određen broj dodatnih listova (u daljem tekstu: DCV BIS) potrebnih da se obuhvate svi tarifni stavovi, koji su sadržani u JCI.

Obrasci iz st. 1. i 5. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 16

DCV se prilaže uz svaku JCI za robu koja podleže naplati uvoznih dažbina "ad valorem", osim u sledećim slučajevima:

- ako je ukupna carinska vrednost pošiljke do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

- ako uvezena roba nije komercijalne prirode;

- ako se uvezena roba carini po postupku iz člana 101. Carinskog zakona po pojednostavljenoj deklaraciji;

- ako se carini roba na osnovu zamene za neispravnu robu i ako se carini roba koja se vraća iz inostranstva kao neodgovarajuća ili neprodata;

- ako se privremeno uvozi roba uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina;

- ako se carini roba bez plaćanja protivuvrednosti čija je carinska vrednost pošiljke do 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

- ako se izvozi roba za koju se ne plaćaju carinske dažbine;

- ako se obračun uvoznih dažbina vrši u smislu člana 178. stav 1. Carinskog zakona.

DCV se podnosi u setu od dva primerka, od kojih jedan zadržava carinski organ, a drugi se vraća podnosiocu.

Ako podnosilac JCI, u vreme carinjenja robe, iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da podnese DCV, carinarnica može odobriti da se ova isprava podnese u roku od 14 dana od dana prihvatanja deklaracije. Ako podnosilac JCI u navedenom roku ne podnese DCV, carinarnica mu neće dozvoliti da ubuduće koristi ovu pogodnost.

Ako DCV popunjava pravno lice, lice koje potpisuje DCV mora biti vlasnik ili jedan od rukovodilaca tog lica.

Izuzetno, ako DCV potpisuje službenik pravnog lica, mora imati pismeno ovlašćenje jednog od lica iz stava 4. ovog člana.

Podnošenjem potpisane DCV, podnosilac odgovara za tačnost i potpunost podataka datih na svim stranicama ove deklaracije, kao i za verodostojnost svih dokumenata koji se podnose uz tu ispravu.

Podnosilac DCV je dužan da pruži sve dodatne podatke i isprave neophodne za utvrđivanje carinske vrednosti robe.

VIII NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA DEKLARACIJE O CARINSKOJ VREDNOSTI

Član 17

DCV se popunjava na sledeći način.

Rubrike popunjava podnosilac deklaracije, osim rubrika "Službena beleška I" i "Službena beleška II".

U rubriku "Službena beleška I", ovlašćeni carinski službenik koji je izvršio pregled DCV, unosi šifru CI, odnosno CR iz Kodeksa šifara, broj i datum JCI uz koju se prilaže i overava potpisom i otiskom ličnog pečata.

U rubriku "Službena beleška II", ovlašćeni carinski službenik, ako je potrebno, unosi druge podatke u vezi sa pregledom DCV.

U rubriku 1 (Naziv i adresa prodavca) upisuje se ime i prezime, odnosno naziv i adresa, uključujući i državu, odnosno carinsku teritoriju prodavca robe.

U rubriku 2(a) (Naziv i adresa kupca) upisuje se PIB, ime i adresa, odnosno naziv i adresa kupca robe.

U rubriku 2(b) (Naziv i adresa podnosioca) upisuje se PIB, ime i prezime, odnosno naziv i adresa lica koje popunjava DCV.

U rubriku 3 (Paritet isporuke) upisuju se podaci o uslovima i mestu isporuke robe.

U rubriku 4 (Broj i datum fakture) upisuje se broj i datum izdavanja fakture.

U rubriku 5 (Broj i datum ugovora) upisuje se broj i datum ugovora, ako je zaključen u pisanom obliku.

U rubriku 6 (Broj i datum bilo koje prethodne carinske odluke koja se odnosi na rubrike 7 do 9) upisuje se broj i datum bilo koje pisane odluke, odnosno mišljenja carinarnice koja se odnosi na rubrike 7 do 9.

U rubriku 7 upisuju se odgovori na pitanja u vezi povezanosti kupca i prodavca iz člana 39. stav 2. Carinskog zakona.

U rubriku 8 upisuju se odgovori na pitanja u vezi uslova za primenu člana 39. stav 1. tač. 1) i 2) Carinskog zakona.

U rubriku 9 upisuju se odgovori na pitanja u vezi naknade za korišćenje prava intelektualne svojine uključujući naknadu za licence, koje se odnose na uvezenu robu, kao i prihoda od ponovne prodaje, raspolaganja ili upotrebe robe.

U rubriku 10(a) (Broj priloženih DCV - BIS) upisuje se broj priloženih listova DCV BIS. Ako nema priloženih listova DCV BIS, ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 10(b) upisuju se mesto i datum podnošenja DCV.

Podnosilac isprave upisuje u ovu rubriku svoje ime i prezime i to overava potpisom.

Ako je podnosilac isprave pravno lice, u ovu rubriku upisuje se i funkcija odgovornog lica i stavlja otisak službenog pečata.

Ako je podnosilac isprave carinski agent, u ovu rubriku stavlja i otisak ličnog pečata.

DEO A - OSNOV ZA OBRAČUN

U rubriku 11(a) upisuje se neto vrednost u valuti iz fakture, koja je, po pravilu, konačan iznos koji je stvarno plaćen ili plativ (bruto iznos umanjen za popuste kao što su rabat, kasa - skonto i dr.), a zaokružuje se na dva decimalna mesta.

U rubriku 11(b) upisuje se ukupan iznos posrednih plaćanja u valuti, zaokružen na dva decimalna mesta, ako su navedena u rubrici 8, kao i kurs za preračunavanje u skladu sa članom 54. Carinskog zakona.

U rubriku 12 upisuje se dinarski iznos koji predstavlja zbir iznosa iz rubrika 11(a) i 11(b).

DEO B - TROŠKOVI KOJI SE URAČUNAVAJU U CARINSKU VREDNOST

Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.

U rubriku 13(a) upisuje se iznos koji se plaća za sve provizije pri kupoprodaji robe, osim kupovne provizije.

U rubriku 13(b) upisuju se iznosi koji se plaćaju za druge vrste provizija za posredovanje.

U rubriku 13(c) upisuju se troškovi za uobičajenu (standardnu) ambalažu, koji čine deo vrednosti same robe, kao i troškovi pakovanja, uključujući vrednost usluge i materijala.

U rubriku 14 upisuju se troškovi za robu i usluge koje kupac posredno ili neposredno isporučuje prodavcu, besplatno ili po sniženoj ceni, za korišćenje u procesu proizvodnje i prodaji za izvoz u Srbiju.

U rubriku 15, ako je odgovor u rubrici 9(a) pozitivan, upisuje se iznos naknade za korišćenje prava intelektualne svojine uključujući naknadu za licence, koje se odnose na uvezenu robu.

U rubriku 16, ako je odgovor u rubrici 9(b) pozitivan, upisuje se iznos prihoda od bilo koje naredne preprodaje, raspolaganja ili korišćenja uvezene robe, koji treba da se plati, posredno ili neposredno, prodavcu.

U rubriku 17 upisuje se mesto ulaska robe u carinsko područje.

U rubriku 17(a) upisuju se ukupni troškovi prevoza do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.

U rubriku 17(b) upisuju se ukupni troškovi utovara, istovara i troškovi rukovanja do mesta ulaska robe u carinsko područje, ako ti troškovi nisu uključeni u cenu robe.

U rubriku 17(c) upisuju se troškovi osiguranja robe za vreme prevoza do ulaska u carinsko područje.

U rubriku 18 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 13 do 17.

DEO C - TROŠKOVI KOJI SE NE URAČUNAVAJU U CARINSKU VREDNOST

Ako se bilo koji od deklarisanih iznosa u ovom delu plaća u stranoj valuti, u rubriku na dnu strane upisuju se iznosi u valuti i kurs valute, a u odgovarajućoj rubrici dobijeni iznos u dinarima.

U rubriku 19 upisuju se troškovi prevoza robe unutar carinskog područja, ako:

- su uključeni u plaćenu cenu robe ili u cenu dospelu za plaćanje, i

- mogu da se izdvoje.

U rubriku 20 upisuju se troškovi iz člana 47. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona.

U rubriku 21 upisuju se drugi troškovi koji su uključeni u cenu robe, a koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost uvezene robe, s tim što se ti troškovi moraju specificirati.

U rubriku 22 upisuju se, ako su posebno iskazani na fakturi, iznosi za robu fakturisanu po ceni koja već sadrži uvozne dažbine ili poreze, koji se plaćaju prilikom uvoza u carinsko područje.

U rubriku 23 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 19 do 22.

U rubriku 24 upisuje se ukupan zbir iznosa u rubrikama 12 i 18, s tim što se od dobijenog zbira oduzima iznos iz rubrike 23, a dobijeni rezultat upisuje, po naimenovanjima, u ovu rubriku.

DCV BIS popunjava se na isti način kao i rubrike 11 do 24 DCV.

IX KORIŠĆENJE SETA OBRASCA SAŽETE DEKLARACIJE

Član 18

Sažetom deklaracijom (uvozna sažeta deklaracija, izvozna sažeta deklaracija i sažeta deklaracija za privremeni smeštaj - u daljem tekstu: SD) obaveštava se carinski organ pre ili u vreme unošenja robe u/ili iznošenja robe iz carinskog područja Republike Srbije, da će roba biti uneta u/ili izneta iz carinskog područja Republike Srbije, odnosno da je roba na dan prijavljivanja u privremenom smeštaju.

Sažeta deklaracija podnosi se na obrascu oštampanom uz Pravilnik ukoliko nije podneta sistemom elektronske razmene podataka.

SD je obrazac dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac iz stava 1. ovoga člana štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 19

Set obrasca SD sastoji se od tri primerka. Listovi su označeni i namenjeni su:

- list sa brojem 1, odštampan crvenom bojom - carinarnici,

- list sa brojem 2, odštampan zelenom bojom - odgovornom licu i

- list sa brojem 3, odštampan plavom bojom - licu koje upravlja prostorom za privremeni smeštaj robe.

List sa brojem 3 podnosi se samo ako se roba u toku privremenog smeštaja istovaruje sa prevoznog sredstva u prostor za privremeni smeštaj robe.

Rubrike SD obeležene su brojevima i slovima. Rubrike obeležene brojevima popunjava odgovorno lice, a rubrike obeležene slovima - nadležna carinarnica.

SD se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne mogu precrtavati ili ispravljati.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike su date u Kodeksu šifara.

X NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA SAŽETE DEKLARACIJE

Član 20

U SD rubrike označene brojevima popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 1 (Odgovorno lice) upisuje se:

- u prvi red (gornji desni ugao) - PIB podnosioca SD. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;

- u drugi red - naziv podnosioca SD;

- u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa podnosioca SD.

U rubriku 2 (Identitet, nacionalnost i vrsta prevoznog sredstva) upisuju se:

- u prvi red podaci o prevoznom sredstvu na koje je roba direktno natovarena. Ako je roba natovarena na teretnom vozilu, unose se podaci o teretnom vozilu.

Za pošiljke u drumskom saobraćaju upisuju se, odvojeno kosom crtom, registarski broj vozila i prikolice ako je vozilo ima i šifra države, odnosno carinske teritorije vozila iz Kodeksa šifara.

Za pošiljke u železničkom saobraćaju upisuje se broj vagona.

Za pošiljke u rečnom saobraćaju upisuje se ime plovila i šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara pod čijom zastavom plovilo plovi.

Za pošiljke u vazdušnom saobraćaju upisuje se oznaka leta, datum odlaska i šifra države, odnosno carinske teritorije iz Kodeksa šifara, u kojoj je vazduhoplov registrovan;

- u drugi red šifra države, odnosno carinske teritorije u kojoj je vozilo registrovano iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra vrste saobraćaja iz Kodeksa šifara kojoj vozilo pripada.

U rubriku 3 (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i identifikaciji priloženih prevoznih isprava, kao i drugi podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak "XXIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE", deo "5A OSTALI PRILOŽENI PREVOZNI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE".

U rubriku 4 (Identifikacija prostora za privremeni smeštaj) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra prostora za privremeni smeštaj robe i broj iz evidencije držaoca prostora za privremeni smeštaj robe.

U rubriku 5 (Datum i vreme smeštaja) upisuju se, odvojeno kosim crtama, datum i vreme smeštaja robe u prostor za privremeni smeštaj.

U rubriku 6 (Obezbeđenje) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinskog organa koji je prihvatio obezbeđenje, broj obezbeđenja, godina obezbeđenja, šifra vrste obezbeđenja iz Kodeksa šifara i PIB podnosioca garancije.

U rubriku 7 (Redni broj) upisuje se redni broj.

U rubriku 8 (Broj prevozne isprave) upisuje se broj prevozne isprave, odnosno broj potvrde o zadržanoj robi.

Podaci se upisuju u šifarskom obliku iz Kodeksa šifara, odeljak "XXIV PRILOŽENE ISPRAVE I DODATNE INFORMACIJE", deo "5B OSTALI PRILOŽENI DOKUMENTI SAŽETE DEKLARACIJE".

U rubriku 9 (Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner br. - Broj i vrsta) upisuju se, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta, oznake koleta i uobičajeni trgovački naziv robe, odnosno podatke o primaocu robe (naziv, poreski identifikacioni broj i sl.).

U rubriku 10 (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa robe u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku 11 (Prethodna isprava) upisuju se, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, šifra vrste prethodne isprave iz Kodeksa šifara, broj prethodne isprave, godina prihvatanja prethodne isprave i redni broj naimenovanja robe iz prethodne isprave po kojoj je roba bila prijavljena.

Ako roba pre podnošenja SD nije bila predmet carinskog postupka ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 12 (Mesto i datum - potpis, ime i prezime odgovornog lica) upisuju se mesto i datum podnošenja SD i PIB podnosioca.

Ako je podnosilac fizičko lice upisuje svoje ime i prezime i to overava potpisom.

Ako je podnosilac pravno lice stavlja otisak službenog pečata.

Ako je podnosilac deklaracije carinski agent u ovu rubriku upisuje svoj identifikacioni broj i stavlja otisak ličnog pečata.

U slučaju elektronske razmene podataka, kao poslednji podatak u ovoj rubrici unosi se identifikacija podele JCI. Identifikacija može imati najviše 20 znakova. Za identifikaciju koriste se slova: A, B, V, G, D, E, Z, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Q, W, X i Y", brojevi i znaci: "-, / ".

Član 21

Rubrike SD označene velikim slovima popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku A (Carinarnica) upisuje se:

- u prvi red naziv carinske ispostave, odnosno carinskog referata kome se roba prijavljuje;

- u drugi red, odvojeno kosim crtama, šifra carinske ispostave, odnosno carinskog referata iz Kodeksa šifara, broj i datum podnošenja SD;

- u treći red, odvojeno kosim crtama, vreme podnošenja SD i službeni broj ovlašćenog carinskog službenika.

U rubriku B (Napomena) upisuju se podatak o vrednosti robe, i podaci koji nisu mogli da se unesu u druge rubrike.

U rubriku C (Rok podnošenja druge isprave) upisuje se rok za stavljanje robe u carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

XI KORIŠĆENJE SETA OBRASCA SPISKA POŠILJKE

Član 22

Spisak pošiljke (u daljem tekstu: SP) je obrazac koji se koristi kao opisni deo JCI za tranzit robe i čini njen sastavni deo, osim u slučaju tranzita roba navedenih u šifarniku IX Kodeksa šifara.

Ako se uz JCI za tranzit robe podnosi SP ne može se podneti JCI BIS.

SP je obrazac dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se na samokopirajućem papiru mase najmanje 40 g/m2 i ne sme da sadrži celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

SP se popunjava pisaćom mašinom, štampačem ili ručno, u kom slučaju se podaci upisuju čitkim štampanim slovima hemijskom olovkom. Podaci se ne mogu precrtavati ili ispravljati.

SP se podnosi u istom broju primeraka, kao i obrazac na koji se odnosi, a najmanje u tri primerka.

SP ima isti broj kao i JCI za tranzit robe na koju se odnosi. Upisivanje broja overava ovlašćeni carinski službenik potpisom i otiskom službenog pečata.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

XII NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA SPISKA POŠILJKE

Član 23

Obrazac spiska pošiljke mora da sadrži:

1) naziv: "spisak pošiljke";

2) rubriku dimenzija 70 x 55 mm podeljenu na gornji deo, dimenzija 70 x 15 mm i na donji deo, dimenzija 70 x 40 mm u koji se upisuju podaci iz stava 9. ovog člana;

3) kolone po sledećem redosledu:

- redni broj, u koju se upisuje redni broj svake stavke unete u SP;

- oznaka, brojevi, broj i vrsta pakovanja, opis robe i primalac, u koju se upisuju podaci za identifikaciju robe i primaoca robe;

- zemlja otpreme /izvoza, u koju se upisuje naziv države, odnosno carinske teritorije iz koje se roba šalje ili izvozi;

- bruto masa u kg u koju se upisuje bruto težina u kilogramima zaokružena na dva decimalna mesta;

- rezervisano za službenu upotrebu, širine najmanje 30 mm, a u koju se upisuju, ako je to potrebno odgovarajuće službene beleške.

Korisnik može prilagoditi širinu kolona njegovim potrebama.

Za SP može se koristiti samo prednja strana obrasca.

Za svaku pojedinu stavku robe, ako je potrebno, upisuju se oznake priložene isprave, potvrde i odobrenja.

Ispod poslednje stavke povlači se horizontalna linija, radi sprečavanja naknadnog upisivanja.

XIII NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ZAHTEVA I ODOBRENJA ZA CARINSKE POSTUPKE SA EKONOMSKIM DEJSTVOM

Član 24

1. Rubrike zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 1 (Podnosilac zahteva) upisuju se podaci (PIB, naziv, sedište i adresa) podnosioca zahteva, odnosno nosioca odobrenja kojem se izdaje odobrenje u skladu sa carinskim propisima.

U rubriku 2 (Carinski postupak) upisuje se odgovarajući carinski postupak ili postupci u koje se roba navedena u rubrici 7 namerava staviti, i to:

- carinsko skladištenje,

- aktivno oplemenjivanje - sistem odlaganja,

- aktivno oplemenjivanje - sistem povraćaja,

- prerada pod carinskom kontrolom,

- privremeni uvoz,

- pasivno oplemenjivanje,

- privremeni izvoz.

Ako podnosilac zahteva traži odobrenje za više carinskih postupaka (jedinstveno odobrenje), u slučajevima kada roba nije ista za svaki postupak, koriste se obrasci za svaki carinski postupak.

U rubriku 3 (Vrsta zahteva) upisuje se jedna od šifara:

1 - za prvi zahtev

2 - za zahtev za izmenu ili produženje odobrenja (navesti i broj već donetog odobrenja)

3 - za zahtev za primenu jednog odobrenja

4 - za zahtev za sukcesivno (ponovno) odobrenje (kod aktivnog oplemenjivanja).

U rubriku 4 (Dodatni obrazac) upisuje da li se obrazac koristi za:

- carinski postupak skladištenja,

- carinski postupak aktivnog oplemenjivanja (ako je potrebno) i

- carinski postupak pasivnog oplemenjivanja (ako je potrebno).

U rubriku 5 (Mesto i način vođenja knjigovodstva/evidencije) upisuju se mesto u kome se vodi knjigovodstvo podnosioca zahteva (člana 263. stav 1. tačka 9. Uredbe), vrsta sistema koji se koristi za vođenje knjigovodstva i vrsta evidencije (evidencija zalihe) koja se koristi za carinski postupak (koja sadrže podatke sa svim potrebnim informacijama i tehničkim detaljima koji carinskim organima omogućavaju nadzor i kontrolu carinskog postupka).

Ako se namerava koristiti carinsko skladište tipa B rubrika 5 se ne popunjava.

U slučaju privremenog uvoza rubrika 5 se popunjava ako to zahteva carinski organ.

U rubriku 6 (Period važenja odobrenja) upisuje se u podelu a) traženi datum stupanja na snagu odobrenja (dan/mesec/godina), a u podelu b) - datum isteka važenja odobrenja.

U rubriku 7 (Roba koja se stavlja u postupak) se upisuju sledeći podaci;

u podelu "Tarifna oznaka" - desetocifrena tarifna oznaka;

u podelu "Opis robe" - opis robe znači trgovački i/ili tehnički opis (koji treba da bude dovoljno jasan i detaljan kako bi omogućio donošenje odluke o odobrenju);

u podelu "Količina" - predviđena vrednost robe koja se namerava staviti u carinski postupak;

u podelu "Jedinica mere" - propisana jedinica mere iz Kodeksa šifara;

u podelu "Vrednost" - predviđena vrednost robe koja se namerava staviti u carinski postupak;

u podelu "Valuta" - šifra valute iz Kodeksa šifara.

U slučaju podnošenja zahteva za postupak carinskog skladištenja, ako zahtev sadrži više različite robe, u podeli " Tarifna oznaka" upisuje se reč: "razno", a u podelu "Opis robe" upisuje se naziv robe za skladištenje.

U slučaju podnošenja zahteva za postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se četvorocifrena tarifna oznaka, a desetocifrena tarifna oznaka obavezno upisuje se:

- ako se namerava koristiti ekvivalentna roba ili sistem standardne zamene,

- pri korišćenju člana 359. stav 3. Uredbe, ili

- ako to zahteva carinski organ u skladu sa članom 266. stav 1. Uredbe.

Ako se planira korišćenje ekvivalentne robe ili sistema standardne zamene upisuju se podaci o trgovačkom kvalitetu i tehničke karakteristike robe.

U slučaju kada se u postupku aktivnog oplemenjivanja namerava korišćenje ekvivalentne robe u podelu "Tarifna oznaka" upisuje desetocifrena tarifna oznaka, u podelu "Količina" - količina, a u podelu "Vrednost" - predviđena vrednost robe.

U rubriku 8 (Dobijeni ili obrađeni proizvodi) upisuju se sledeći podaci:

u podelu "Tarifna oznaka" - desetocifrena tarifna oznaka;

u podelu "Opis robe" - opis robe znači trgovački i/ili tehnički opis (koji treba da bude dovoljno jasan i detaljan kako bi omogućio donošenje odluke o odobrenju);

u podelu "Normativ" procenjeni normativ ili metod po kojem će on biti utvrđen.

Ukoliko se u podelu ne mogu uneti svi podaci od značaja za utvrđivanje normativa potrebno je uz zahtev priložiti normativ utroška.

U ovu rubriku upisuju se podaci o dobijenim proizvodima koji su rezultat proizvodnih radnji, odnosno upisuju se i glavni dobijeni proizvod (GDP) i ako postoje, sporedni dobijeni proizvod (SDP).

U rubriku 9 (Podaci o planiranim aktivnostima) upisuju se vrsta planiranih aktivnosti (npr. podaci o proizvodnim radnjama prema ugovoru o izvođenju aktivnog i pasivnog oplemenjivanja ili vrsti uobičajenih oblika rukovanja) koje će biti izvedene na robi u okviru carinskog postupka i mesto gde će se te aktivnosti obavljati.

Ako je u rubriku 2. upisano više carinskih postupaka, mora biti upisano kako će se roba stavljati u te carinske postupke.

U slučaju da učestvuje više izvođača u postupku aktivnog, odnosno pasivnog oplemenjivanja, upisuju se njihov naziv, kao i podaci o odgovornom licu (njihovo ime, adresa i funkcija).

U rubriku 10 (Ekonomski uslovi) upisuju se razlozi kojima se opravdava ispunjenost ekonomskih uslova, i to:

- u postupku carinskog skladištenja - da postoji ekonomska potreba za skladištenjem,

- prerade pod carinskom kontrolom - da li upotreba strane robe omogućava da se odnosna prerađivačka delatnost razvija ili održi u Republici Srbiji.

U slučaju carinskog postupka privremenog uvoza upisuju se članovi Uredbe prema kojima se zahteva izdavanje odobrenja i podaci o vlasniku robe koja je navedena u rubrici 7;

U slučaju carinskog postupka pasivnog oplemenjivanja, ova rubrika se popunjava samo na zahtev carinskog organa u skladu sa članom 358. Uredbe.

U rubriku 11 (Carinski organ) upisuje se carinski organ:

a. - početka postupka,

b. - završetka postupka,

v. - nadzorni carinski organ.

U rubriku 12. (Identifikacija) upisuje se šifra za utvrđivanje istovetnosti robe, i to:

1 - za serijski ili proizvođački broj,

2 - za stavljanje carinskih plombi, pečata ili drugih identifikacijskih oznaka,

3 - za informativni obrazac (INF),

4 - za uzimanje uzoraka, ilustracija ili tehničkih opisa,

5 - za izvođenje analiza,

6 - za druga sredstva za utvrđivanje istovetnosti robe;

7 - ako ne postoji dokaz za utvrđivanje istovetnosti u skladu sa članom 166. Carinskog zakona (primenjuje se za privremeni uvoz).

U slučaju postupka carinskog skladištenja ova rubrika se popunjava na zahtev carinskog organa.

Rubrika 12 se ne popunjava u slučaju carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja sa ekvivalentnom robom, pasivnog oplemenjivanja sa sistemom standardne zamene ili u slučaju primene člana 359. stav 2. Uredbe.

U rubriku 13 (Rok za završetak postupka - u mesecima) upisuje se procenjeno vreme, potrebno za izvršavanje proizvodnih radnji ili upotrebe u okviru zahtevanog carinskog postupka iz rubrike 2.

U slučaju carinskog skladištenja ova rubrika se ne popunjava.

U rubriku 14 (Pojednostavljeni postupci), ako se koristi pojednostavljeni postupak za početak postupka, u podelu a) upisuje se šifra:

1 - za nepotpunu deklaraciju (član 201. stav 1. Uredbe)

2 - za pojednostavljeni postupak deklarisanja (član 201. stav 2. Uredbe)

3 - za deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava (član 201. stav 3. Uredbe)

Ako se namerava koristiti pojednostavljeni postupak za završetak postupka upisuje se najmanje jedna od navedenih šifara u podelu b).

U rubriku 15 (Premeštanje robe) upisuje se, jedna od šifara:

1 - za premeštanje robe bez carinskih formalnosti između različitih mesta navedenih u odobrenju,

2 - za premeštanje robe od carinskog organa početka postupka do korisnikovih ili izvođačkih prostora ili do mesta njene upotrebe, na osnovu deklaracije za stavljanje robe u carinski postupak,

3 - za premeštanje robe namenjene za ponovni izvoz do izlaznog carinskog organa u okviru predmetnog carinskog postupka.

U rubriku 16 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja se otisak službenog pečata.

Ako se koristi zahtev za izdavanje odobrenja (dodatni obrazac) umesto ove rubrike popunjavaju se samo odgovarajuće rubrike 22, 23 ili 26.

2. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za rad carinskog skladišta (dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Tip skladišta) upisuje se tip skladišta: A, B, C, D ili E.

U rubriku 19 (Skladište ili prostori za skladištenje - tip E) upisuje se mesto u kome se nalazi carinsko skladište, ili kad se zahtev odnosi na skladište tipa E, - mesto u kojem se nalazi prostor za skladištenje.

U rubriku 20 (Rok za podnošenje popisa robe na zalihama) upisuje rok za podnošenje popisa robe na zalihama (član 293. Uredbe).

U rubriku 21 (Stopa gubitka), upisuje se podatak o stopi gubitka, ukoliko gubitka ima.

U rubriku 22 (Smeštaj robe koja nije u postupku carinskog skladištenja) upisuju se tarifna oznaka, opis robe i carinski postupak.

U slučaju kad se planira korišćenje zajedničkog smeštaja u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, a u podelu "Opis robe" - trgovački kvalitet i tehničke karakteristike robe. U slučajevima kada se ne planira korišćenje zajedničkog smeštaja upisuje se trgovački i/ili tehnički opis, ili ako smeštaj robe koja nije u postupku carinskog skladištenja obuhvata određeni broj naimenovanja različite robe, u podelu "Tarifna oznaka" upisuje se reč: "razno", u podelu "Opis robe" - opis smeštene robe, a u podelu "Kategorija/Carinski postupak", - carinski postupak.

U rubriku 23 (Uobičajeni oblici postupanja s robom) upisuju se oblici postupanja s robom, i carinski postupci.

U rubriku 24 (Privremeno premeštanje robe - svrha), upisuje se svrha privremenog premeštanja.

U rubriku 25 (Dodatne informacije) upisuju se sve dodatne informacije koje se smatraju korisnim u vezi sa rubrikama 18 - 24.

3. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Ekvivalentna roba), upisuje se ako je planirano korišćenje ekvivalentne robe, desetocifrena tarifna oznaka, i trgovački ili tehnički opis ekvivalentne robe. U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre koje su propisane za rubriku 12. Ako se ekvivalentna roba nalazi na višem nivou obrade nego uvozna roba upisuju se odgovarajuće informacije u rubrici 21. (Dodatne informacije).

U rubriku 19 (Prethodni izvoz), upisuje se rok u kojem uvozna roba treba biti prijavljena za postupak uzimajući u obzir vreme potrebno za nabavku i transport u Republiku Srbiju, ukoliko se planira korišćenje sistema prethodnog izvoza.

U rubriku 20 (Stavljanje u slobodan promet bez carinske deklaracije) upisuju se "DA" ukoliko se zahteva da se dobijeni proizvodi ili roba u nepromenjenom stanju stave u slobodan promet u skladu sa članom 312. Uredbe.

U rubriku 21 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

4. Rubrike Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac) popunjavaju se na sledeći način:

U rubriku 18 (Sistem standardne zamene), upisuje se da li se koristi sistem standardne zamene bez ili sa prethodnim uvozom, kada se planira upotreba sistema standardne zamene.

U rubriku 19 (Proizvod za zamenu), upisuje se desetocifrena tarifna oznaka, trgovački kvalitet i tehničke karakteristike proizvoda za zamenu, ako se namerava korišćenje sistema standardne zamene (moguće samo u slučaju popravke). U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre propisane za rubriku 12.

U rubriku 20 (Primena člana 174. stav 2. Carinskog zakona) upisuje se podaci u slučaju kad se odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja daje licu koje nije lice koje organizuje izvođenje procesa oplemenjivanja (ako se radi o robi domaćeg porekla u smislu pravila o nepreferencijalnom poreklu) u skladu sa članom 174. stav 2. Carinskog zakona.

U rubriku 21 (Primena člana 359. stav 3. Uredbe) upisuju se podaci u slučaju kad se traži primena člana 359. stav 3. Uredbe. U svrhu utvrđivanja istovetnosti mogu se koristiti šifre propisane za rubriku 12. kako bi se predložila dodatna sredstva, koja mogu biti korisna u ovu svrhu.

U rubriku 22 (Dodatne informacije) upisuju se podaci koji zbog nedostataka prostora nisu mogli da stanu u ostale rubrike.

XIV NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG / PASIVNOG OPLEMENJIVANJA

Čl. 25-28

Brisani

Član 29

Odredbe ovog pravilnika o načinu popunjavanja rubrika JCI, JCI BIS, SD, DCV, DCV BIS i SP, shodno se primenjuju i u slučaju podnošenja ovih isprava putem elektronske razmene podataka.

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 129/03, 53/04, 137/04, 11/05, 23/05, 65/05, 117/05, 114/06, 74/07, 2/08, 33/08, 50/08, 8/09, 25/09 i 107/09).

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu 3. maja 2010. godine.

 

Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 84/2010

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 100/2010

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

 

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 56/2011

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 14/2012

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 94/2011

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 97/2012

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 94/2011

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 102/2012

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 56/2013

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Sl. glasnik RS", br. 115/2013

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".