Vesti‎ > ‎

U "Sl. glasniku RS", br. 6/2014 i 8/2014 objavljeni novi poreski propisi - NOVO prečišćeni tekstovi

posted 29 Jan 2014, 13:42 by Poreski Savetnik   [ updated 20 Mar 2014, 14:39 ]

"Sl. glasnik RS", br. 6/2014

  • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini - prečišćen tekst
  • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost - prečišćen tekst
  • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini
  • Uredba o dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 - prečišćen tekst

"Sl. glasnik RS", br. 8/2014

  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima