Vesti‎ > ‎

Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2013. godinu: 30.06.2014.

posted 5 Apr 2014, 13:08 by Poreski Savetnik   [ updated 5 Apr 2014, 13:09 ]
Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2013. godinu je 30. jun 2014. godine.

Relevantne odredbe zakona:

Član 63 stav 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica - "Poreska prijava podnosi se u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, osim u slučaju statusnih promena, likvidacije ili stečaja poreskog obveznika, kada se podnosi u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja."

180 dan od 31.12.2013. godine je 29. jun 2014. godine. S obzirom da je 29. jun 2014. godine nedelja, kao poslednji dan roka za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica primenjuje se prvi naredni radni dan, odnosno 30. jun 2014. godine.

Član 91 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku - "(2) Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana."